Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 11.20 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5618 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,20 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 22 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 11,20 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem  1736,oo PLN/rocznie/wadium 3816,oo PLN do 16.05.2022/ termin przetargu 20.05.2022 godz. 10:00

 

GNiR.6845.8.2022

                     OGŁOSZENIE O P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

ogłasza piąty ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Przetarg odbędzie się 20 maja 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, ul. żarnowiecka 46a, na I piętrze, pok. nr 15. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie do 16 maja 2022 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, pok. 21, w godz. 7.00 – 14.15 lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, BS Wolbrom O/Pilica nr 83 84500005 0040 0400 0013 0002. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek UMiG w Pilicy. W tytule wpłaty należy wskazać jednoznacznie, numer działki i obręb ewidencyjny oraz kto wpłaca wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
  • dowód tożsamości (z numerem PESEL)
  • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedłożyć oświadczenie, że status wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest aktywny,
  • jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem tożsamości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
  • oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia, dotyczące zwrotu wadium. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych decytony.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zwraca się niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy. Uczestnikowi przetargu, który przetargu nie wygrał wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium zawraca się zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie następuje przepadek wadium.

Uczestnictwo w przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.

Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, Referatu

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr tel. 32/67 35 104, pokój nr 4.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.pilica.bip.jur.pl w zakładce przetargi oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniach od 20.04.2022 r. do 20.05.2022r.

Pilica, dnia 19.04.2022 r.

 

GNiR.6845.8.2022

Załącznik nr 1

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY

Lp. Obręb ewidencyjny Nr działki Powierzchnia w ha Opis nieruchomości wg ewidencji gruntów Oznaczenie wg księgi wieczystej Przeznaczenie nieruchomości w mpzp/ sposób zagospodarowania/obciążenia Cena wywoławcza czynszu (dł żyta rocznie) Wysokość wadium w zł.
Klasa uż ku powierzchnia użytku w ha
1 Dobra 398/2 0,1464 ŁIV 0,0959

0 0505

człZ/00060710/0 WS/rolna /brak 0,34 10,00
2 Dobra 399/2 0,2867 Łvł

ŁIV

0,0996

0,0113

0,1758

człZ/00060710/0 WS/rolna /brak 0,65 19,00
3 Dobra 400/2 0,3051 ŁIV 0,1468

0,1172

0,0411

człz/00061367/7 WS/rolna /brak 0,64 19,00
4 Dobra 402/2 0,1682 ŁV

ŁIV

ŁVI

0,0467

0,0606

0,0609

człZ/00061364/6 WS/rolna /brak 0,34 10,00
5 Pilica 69 0,1480 RIVA 0,1480 człZ/00044159/1 R/rolna /brak 0,52 15,00
6 Pilica 151 0,2520 R111b RIVa 0,1371

0,1149

człz/00053932/0 R/rolna /brak 0,95 28,00
7 Pilica 157 0,2390 RIIIB 0,2390 człZ/00044159/1 R/rolna /brak 0,95 28,00
8 Szyce 869 1,6650 RIVB

RVI

1,0810

0,5840

człZ/00041087/4 R/rolna /brak 3,82 1000,00
9 Sławniów 2049 0,5474 PSV RV 0,2112

0,1089

0,0887

0,1386

człZ/00041581/7 RZ/rolna /brak 1,09 31,00
10 Sławniów 2299 0,3920 ŁIV 0,3920 człZ/00041581/7 RZ.ZZrolna /brak 1,17 34,00
11 Sławniów 2473 0,0600 RIVA 0,0600 człZ/00041581/7 4.3.P/rolna /brak 0,21 12,00
12 Sławniów 2966 0,1156 RIIIA 0,1156 człZ/00041581/7 RMN1/rolna /brak 0,58 17,00
13 Sławniów 2121 0,1627 ŁIV 0,1627 człZ/00043416/4 RZ.ZZ/rolna /brak 0,48 14,00
14 Sławniów 2246 0,1391 ŁIV 0,1391 człZ/00060074/9 RZ,ZZ/rolna /brak 0,42 12,00
15 Sławniów 2367 0,0657 psV 0,0657 człZ/00060074/9 R/rolna /brak 0,13 7,00
16 Sławniów 2020 0,6727 RV ŁVI 0,3987

0,1675

0,1065

człZ/00060521/8 WS/rolna /brak 1,17 34,00
Sławniów 2360 5,3358 RIVB

RVI RV

3,4561

0,0126

0,2532

1,6139

człZ/00041581/7 R/rolna (brak 13,85 2000,00
18 Zarzecze 185 0,7730 RIVA

RIVB

0,3880

0,3850

CZIZ/00042007/7 R/rolna /brak 2,51 500,00
19 Kleszczowa 94 0,0200 Ull 0,0200 człz/00048720/3 RZ,ZZ/rolna /brak 0,08 4,00
20 Dobraków 284 0,1490 ŁVI 0,1490 człz/00072605/8 RZ/rolna /brak 0,15 9,00
21 Dobraków 413 0,0410 ŁV 0,0410 człz/00072605/8 RZ/rolna /brak 0,08 4,00
22 Dobraków 516 0,0390 ŁV 0,0390 człz/00072605/8 RZ/rolna /brak 0,07 4,00

Okres dzierżawy: do dnia 01.09.2024 r.

W przypadku gruntów przeznaczonych pod działalność rolniczą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego stanowi ilość dł (kwintali) żyta obliczona z wykazanej do dzierżawy powierzchni działki i jej klasy gruntu. Czynsz roczny zmienny zależny od ceny dł (kwintala) żyta w danym roku podatkowym. Czynsz płatny w dwóch ratach pierwsza do 15 maja druga do 15 listopada roku dzierżawy z wyjątkiem czynszu w wysokości do 200 zł, który jest płatny w jednej racie do 15 maja. Czynsz może ulec zmianie w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę bądź najem mienia stanowiącego własność Gminy Pilica. Wydzierżawionych w drodze przetargu działek nie wskazuje się ich granic.

Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.).

 

Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Pilica z siedzibą w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a;
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy jest Pan Grzegorz Bojanek;

Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iodo@pilica.pl tel. 32/6735104

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i zleconych zadań gminy oraz wniosków mieszkańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e rozporządzenia;
 2. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów;
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji wniosków skierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy i za zgodą wnioskodawców.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.

Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

 1. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;
 2. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu

Miasta i Gminy w Pilicy

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

https://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/6089

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.20 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 6 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6022 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,21 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu