Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-13
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 1.76 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5617 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 1,76 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 1,75 ha/ użytek Ws staw, gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 3000,oo PLN/rocznie/wadium 150,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 13.05.2022 godz. 09:00

Wójt GNINY ULHÓWEK

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKÓW WODNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSERDÓW

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póź. zm.) Uchwały Nr XXI/26/2021 Rady Gminy Ulhówek z dnia 30 września 2021r. w       vwrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz Zarządzenia Nr 0050.37.2021 z dnia 21 października 2021r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu na dzierżawę działek nr 76 i nr 77 gruntów stanowiących własność Gminy Ulhówek.

Położenie nieruchomości — Oserdów, Gmina Ulhówek,

 • Opis nieruchomości — teren stawu rybnego wraz z nadbrzeżem
 • Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej — 1,76 ha,
 • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 3 000,00 zł (słownie: tysiące złotych 00/100).
 1. Okres trwania dzierżawy 10 lat.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. o godz 9.00 w siedzibie Urzędzie Gminy Ulhówek przy ul. Kościelnej 1/1, (pokój nr 21).
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ulhówek i nie jest obciążona prawami osób trzecich.
 4. Przystępujący do przetargu zobovńązani są do wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) najpóźniej do dnia 09 maja 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Ulhówku przelewem na rachunek bankowy Gminy Ulhówek nr 12961710151500001320000058.
 5. Wymienione wyżej nieruchomości, a tym samym wchodzące w jej skład działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczone są symbolem: W- staw.
 6. W przypadku uchylenia się strony, która x,wgrala przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Czynsz płatny jest na rachunek bankowy Gminy Ulhówek nr 96961710151500001320000001 w terminie do 30 września każdego roku.
 8. Dzierżawca nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zachowania dotychczasowego charakteru zbiorników wodnych (stawy ziemne) a naprawy, remonty i ulepszenia nie mogą go zmienić.
  2. wszelldch napraw urządzeń wodnych (groble, mnichy, zastawki, doprowadzalnik, itp.) oraz innych urządzeń i budowli wchodzących w skład wydzierżawionego obiektu.
  3. remontu obiektów wymienionych w pkt. 2 a ewentualne inwestycje winny być uzgodnione z Wydzierżawiającym, ponoszenia wszelkich kosztów związanych z używaniem mediów (woda, energia elektryczna, wywóz śmieci i odpadów), oraz opłat związanych z prowadzoną działalnością hodowlaną oraz prowadzenia czynności rekreacyjno- wypoczynkowe i sportowego połowu ryb.
  4. dbać o schludny i estetyczny %ygląd obiektu i jego należyty stan techniczny.
  5. do ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.
 9. Wójt Gminy Ulhówek może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
 10. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ulhówku.

Zastrzeżenia:

Z dzierżawionych stawów, w razie pożaru, pobierana może być woda do celów gaśniczych. Z tego tytułu Dzierżawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami kompleksu będącego przedmiotem dzierżawy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy udziela Urząd Gminy Ulhówek, pokój nr 6 tel. 846616004 – Pan Jacek Krech.

Ulhówek dnia 08 — 04 — 2022r.

https://ugulhowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=181&p1=szczegoly&p2=1742568

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.76 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: tomaszowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6542 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,77 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-07

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:30

# 6518 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,37 ha

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:15

# 6517 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,28 ha

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu