Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-09
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.30 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5616 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,30 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,30 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 140000,oo PLN/wadium 20000,oo PLN do 04.05.2022/ termin przetargu 09.05.2022 godz. 11:00

WÓJT GMINY KOCHANOWICE

zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbedzie sie 9 maia 2022 r. o godz. 11 00 w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH położonych w Kochcicach – Szklarni

oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 1533/379 i 186 0 łącznej pow.  k.m. 5 i I Kochcice, opisane w księdze wieczystej nr CZIL/00058648/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5150 z 26.07.2013 r.), z późniejszymi zmianami, nieruchomość stanowi tereny rolnicze Przez teren działki nr 186 przebiega zwyczajowo użytkowana droga (nie wydzielona geodezyjnie); na tej działce zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu po istniejącym śladzie, na rzecz Gminy i właścicieli gruntów dojeżdżających do swoich nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości:

140 000 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych) Cenq sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kochanowice Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104 najpóźniej do dnia 04.05.2022 r. W tytule należy podać nr działek (za datę wpłaty uznana będzie data wpływu środków na konto gminy).

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • Dowód wpłaty wadium,
  • W przypadku osoby fizycznej — dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
  • W przypadku spółki cywilnej — aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,
  • W przypadku osób prawnych — aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie w terminie trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi do notarialnej umowy kupna-sprzedaży, w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego, Wójta Gminy Kochanowice. Koszty nabycia ponosi kupujący.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na koncie gminy Kochanowice powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia notarialnej umowy.

Uwaga: Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz w Internecie. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 11.04.2013 r. działkę rolną mogą nabyć osoby, które prowadzą osobiście gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat, posiadają kwalifikacje rolnicze i zamieszkują na terenie gminy, na której zbywana jest nieruchomość.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju iny w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 pokój nr I lub telefonicznie (34) 35 33 100 wew. 1 6. Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kochanowice:

 

https://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/622743/ogloszenie_o_przetargu__wojt_gminy_kochanowice_oglasza_przetarg_

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.30 ha
Województwo: śląskie
Powiat: lubliniecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu