Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-30
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 0.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5614 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,50 ha

Powiat:puławski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,50 ha/ użytek RII/ czynsz wywoławczy 745,oo PLN/rocznie/wadium 140,oo PLN do 26.05.2022/ termin przetargu 30.05.2022 godz. 13:00

ZARZĄDZENIE Nr 72/2022

WÓJTA GMINY KURÓW z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego

na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem 2605/2 o pow.0,5069 ha

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1698) z a r z ą d z a m  co następuje :-

 

  • 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego położonej w Kurowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2605/2 o pow. 0,5069 ha stanowiącą załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Zarządzenie wraz z załącznikiem oraz informacją o ogłoszeniu przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów www.kurow.eui w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kurow.eu na okres 30 dni .

 

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. Obsługi Podmiotów Gospodarczych i Gospodarki Nieruchomościami.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 72/2022

Wójta Gminy Kurów z dnia 19 kwietnia 2022 r

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY KURÓW

OGŁASZA

 

 przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kurów, ul. Lubelska 35 w dniu 30 maja 2022 r.

o godz. 13ºº na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2605/2, położonej w Kurowie, powiat puławski, województwo lubelskie.

 

 Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości mienia komunalnego o powierzchni 0,5069 ha oznaczonego  w ewidencji gruntów numerem 2605/2, przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie upraw polowych bez prawa zabudowy, dla której założona jest księga wieczysta LU1P/00119109/6. użytek RII

 

Nieruchomość nie posiada zadłużeń ani też nie jest obciążona żadnymi  ograniczeniami lub zobowiązaniami mającymi wpływ na jej swobodne dysponowanie. 

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI :

735,01 zł + podatek

 

Słownie: siedemset trzydzieści pięć 01/100 ZŁ. + podatek rolny

 

 

WADIUM W WYSOKOŚCI

140,00zł.

słownie: sto czterdzieści złotych

 

Do przetargu dopuszczeni zostaną uczestnicy, których wadium  wpłynęło na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Kurowie nr 71 8732 0000 0000 0055 2000 0055 najpóźniej do dnia26 maja 2022  r. /liczy się data wpływu na konto, a nie data wpłaty/

 

Osoba, która wpłaci wymagane wadium w prawidłowym terminie,  lecz posiada zaległości wobec gminy nie będzie dopuszczona do przetargu.Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wyłoniony z przetargu dzierżawca  nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie  (zawiadomienie o terminie sporządzenia umowy przesłane będzie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu).

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczane jest  na poczet pierwszego czynszu.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, niezwłocznie po zakończonym przetargu, nie później jednak  niż trzy dni od zakończenia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurów ul. Lubelska 35, pokój nr 4 lub po nr telefonu –  81 88 75 005.

Ogłoszenie o przetargu podane będzie do publicznej wiadomości  na okres 30 dni przez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń w Urzędzie

Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy www.kurow.eui w Biuletynie Informacji Publicznej  bip.kurow.eu

Szczegóły

Powierzchnia: 0.50 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: puławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6542 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,77 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-07

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:30

# 6518 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,37 ha

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 27 lutego, 2024

O godzinie: 10:15

# 6517 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,28 ha

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu