Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.63 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5610 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,63 ha

Powiat:gryfiński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,63 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 745,oo PLN/rocznie/wadium 80,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 09:00

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na czas oznaczony 5 lat na cele rolne

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 6/6 położona w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00058059/5. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów posiada użytek RIIIb – 2,6354 ha. Działka położona jest na zachód od terenów zabudowanych miejscowości, pomiędzy drogą ekspresową a drogą wojewódzką. Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolne w trybie przetargu nieograniczonego na czas oznaczony 5 lat. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 744,63 zł brutto/ rocznie
Wadium wynosi 80 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja (czwartek) 2022r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna nr: 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 09.05.2022 r.Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
  2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu rejestrowego – potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
  3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości.
  5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  6. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
  7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
  8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
  9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
  10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

https://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_koty_1&nr=5507

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.63 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu