Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-06
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.20 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5609 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,20 ha

Powiat:brzeski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,20 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 3710,oo PLN/rocznie/wadium 371,oo PLN do 05.05.2022/ termin przetargu 06.05.2022 godz. 09:00

Brzeg, dnia 21 kwietnia 2022 r.

G.6845.2.21.2022

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona w Żłobiźnie, w gminie Skarbimierz, będąca własnością Powiatu Brzeskiego, stanowiąca niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 342/2 o powierzchni 3,2300 ha, ark.m.3, sklasyfikowana gleboznawczo jako grunty orne klasy IVa, dla której Sąd Rejonowy
w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00026465/7.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Działka o powierzchni 3,200 ha, położona w południowej części miejscowości Żłobizna, w otoczeniu terenów rolnych. Sklasyfikowana gleboznawczo jako grunty orne klasy IVa, użytkowane rolniczo. Od zachodu graniczy z drogą wojewódzką nr 401, wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega ciek wodny. Działka sąsiadująca od strony północnej zabudowana budynkiem.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: oddanie w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolne bez prawa do zabudowy.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz, uchwalonym w dniu 28 stycznia 2001 r. uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXIV/167/2005 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 30, z dnia 2 maja 2005 r., poz. 818 ze zm.) położona jest częściowo
w kompleksie terenu oznaczonego symbolem R – tereny rolnicze, częściowo
w kompleksie terenu oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem ZL2 – tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawy w kwocie 3 710,00 zł.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (grunt rolny) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz roczny płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy. Czynsz za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed zawarciem umowy.

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. o godzinie 900 w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12, w pokoju nr 104.

 

 1. Wadium:

Wysokość wadium wynosi 371,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden złotych)
i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów na numer rachunku 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23,
w terminie do dnia 5 maja 2022 r. do godziny 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

 

UWAGI:

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium w terminie i wysokości określonych w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów),
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć
  w przetargu są obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– pełnomocnictwa,

–numeru konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)

 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na warunkach wynikających z przetargu bądź stawić się na przetargu ze współmałżonkiem.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% rocznego czynszu wywoławczego,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 40,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej rocznego czynszu wywoławczego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice wydzierżawianej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego
w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawca może zażądać okazania
w terenie znaków granicznych wyznaczających granice wydzierżawianych nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu.

 

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 2/2018.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że:

 

 • zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, przedmiotem dzierżawyoraz z projektem umowy dzierżawy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • zobowiązują się do pokrycia kosztów okazania położenia znaków granicznych wyznaczających granice wydzierżawianej nieruchomości w przypadku gdy dzierżawca zażąda od wydzierżawiającego okazania granic wydzierżawianej nieruchomości.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 107, tel. 77 444 79 16.

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Uwaga: ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 14 dni od dnia 21 kwietnia 2022 r.

 

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_384

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.20 ha
Województwo: opolskie
Powiat: brzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu