Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 12:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 4.61 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5599 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 4,61 ha

Powiat:leżajski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 4,61 ha/ użytek Ws, gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 2755,oo PLN/rocznie/wadium 82,oo PLN do 27.04.2022/ termin składania ofert 28.04.2022 godz. 12:00

21.04.2022 | TOMASZ BEŁZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 1. Wydzierżawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leżajsk, z siedzibą w miejscowości: 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48,   tel./fax. 17 242 06 01, 17 242 61 45,

e-mail: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl,

REGON: 690026999, NIP: 816-00-02-354,

 1. Tryb udzielenia przetargu:

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę zbiorników wodnych, na podstawie § 13.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1994 roku, nr 134, poz. 692);

– Zgody Dyrektora RDLP w Krośnie na wydzierżawienie zbiorników wodnych, zn. spr.: ZS.2217.42.2022 z dnia 11.03.2022 r.

– Zarządzenia nr 22/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i innych nieruchomości opracowane na podstawie wytycznych Dyrektora RDLP w Krośnie zawartych w piśmie z dnia: 8.04.2010 r., zn. spr.: ZZ-2126-81/2010.

 1. Tytuł przetargu:

„Dzierżawa zbiorników wodnych na cele prowadzenia gospodarki rybackiej”

 1. Opis przedmiotu dzierżawy:
Lp. Nadleśnictwo, obręb leśny, leśnictwo Pełny adres leśny Numer działki ewid.,
obręb ewid., jednostka ewid.,
powiat,
województwo
Użytek, Rodz. Pow. Pow. wydzielenia w użytku [ha] Pow. do wydzierżawienia [ha] Uwagi
1. Nadleśnictwo Leżajsk, obręb Jelna, leśnictwo Jelna 04-15-3-08-119-i-00 dz. nr 5511 i 5512
obr. ewid. [0004] Jelna, jedn. ewid.[180805_5] Nowa Sarzyna obszar wiejski,
powiat Leżajski,
woj. podkarpackie
Ws 0,3962

0,4668

0,8630 Ks. wiecz. RZ1E/00037410/3
2. Nadleśnictwo Leżajsk, obręb Dąbrówki, leśnictwo Zmysłówka 04-15-1-05-164-d-00 dz. nr 1114 i 1119
obr. ewid. [0017] Zmysłówka
jedn. ewid. [180802_2] Grodzisko Dolne
powiat Leżajski,
woj. podkarpackie
Ws 4,7285 3,7285 Ks. wiecz. RZ1E/00044478/9

netto rocznie za dzierżawę wyżej wymienionych zbiorników wynosi:

– część 1 – 517,80 zł/rok (słownie: pięćset siedemnaście złotych i 80/100),

– część 2 – 2 237,10 zł/rok (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych i 10/100),

 1. Oferowana cena dzierżawy netto nie może być niższa od ceny wywoławczej netto.
 2. Wydzierżawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
 3. Okres dzierżawy: od dnia podpisania umowy na czas nieokreślonyw przypadku wszystkich części.
 4. Dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków lokalnych na rzecz właściwego Urzędu Gminy według obowiązujących stawek.
 5. Termin i miejsce przetargu:

Oferty z opisem: „Dzierżawa zbiorników wodnych na cele prowadzenia gospodarki rybackiej – część …..” należy składać w terminie do: 28.04.2022 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesyłać na adres: Nadleśnictwo Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48.

 

 1. Wydzierżawiający wymaga wniesienia wadiumw wysokościach wynoszących odpowiednio:

część 1: 15.00 zł (słownie: piętnaście złotych i 00/100),

część 2: 67.00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100),

 

 1. a)wadium należy skutecznie wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 04.2022 r. do godz. 12:00w tytule wpłaty wpisując: Wadium na: „Dzierżawę zbiorników wodnych na cele prowadzenia gospodarki rybackiej” – część …..”.

 

 1. b)wadium należy wnieść w formie pieniądza: wpłacając gotówkę w kasie Nadleśnictwa Leżajsk, pokój nr 8 lub na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Leżajsku, nr rachunku: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001.

 

 1. c)wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 1. d)wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
 3. Kryterium wyboru: najwyższy zaoferowany czynsz netto z tytułu dzierżawy za poszczególną część (100%).
 4. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 28.04.2022 r. o godz. 12:15w pokoju nr 10 (świetlica).
 6. Nadleśniczy beż podania przyczyn może:

– przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

– nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w trybie rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych,

 1. W przypadku złożenia oferty w jednakowej cenie Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub poproszenie o złożenie oferty dodatkowej, która nie może być niższa od oferty już złożonej.
 2. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert. Wydzierżawiający odrzuci oferty, które zostały złożone niezgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w przypadku braku skutecznego wniesienia wadium oraz w przypadku nie spełnienia wymagań Wydzierżawiającego.
 3. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy można uzyskać w Nadleśnictwie Leżajsk, ul. Tomasza Michałka 48, tel.: 17 242 06 01, adres email: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub pod nr tel.: 788 702 775 Marcin Pawłowski, w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 5. Oględzin przedmiotowych zbiorników można dokonać po wcześniejszym umówieniu terminu:

– z Leśniczym Leśnictwa Jelna – Tomasz Superson, tel. 688 110 686,

– z Leśniczym Leśnictwa Zmysłówka – Jerzy Kasprzak, tel. 600 961 937

 1. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu.

Oryginał podpisał:

Nadleśniczy

Zenon Szkamruk

https://lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/ogloszenia#.YmJ0ntpBzcs

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.61 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leżajski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6341 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6320 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,41 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6316 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: łańcucki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 28 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6310 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,76 ha

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6296 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 8 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6286 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu