Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-26
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 4.65 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5598 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,65 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 8 kompleksów gruntu rolnego/ pow. razem 4,65 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 1670,oo PLN/rocznie/wadium 250,oo PLN do 23.05.2022/ termin przetargu 26.05.2022 godz. 10:30

ZARZĄDZENIE NR 534

WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych, nieograniczonych, na dzierżawę  nieruchomościgruntowych w Gorzewie i Wieli

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 815 i 1899),

 • 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz 2020 r. poz. 1698), zarządzam co następuje:
 • 1. 1. Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Gorzewie i Wieli tj. działek nr 32, 33 i 34 obręb Gorzewo oraz działek nr 661/13, 684/2, 685, a także części działek nr 683 oraz 1046/2 obręb Mieścisko.
 1. Ogłoszenia o przetargach stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości w następujący sposób:
 • wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mieścisko;
 • umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: miescisko.bip.net.pl ;
 • umieszczenie na stronie internetowej miescisko.pl ;
 • ogłoszenie w Tygodniku Wągrowieckim.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zasobów Komunalnych Gminy Mieścisko.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Mieścisko

 

 

Przemysław Renn

 

Strona 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 534Wójta Gminy Mieściskoz dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Mieściskoogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Gorzewie

 • 1. Przedmiot przetargu
 • działka nr 32 o powierzchni 0,7100 ha, grunty klasy R V – 0,5300 ha, R IV – 0,1800 ha księga wieczysta nr PO1B/00056601/0,
 • częśćdziałki nr 33 o powierzchni 0,0500 ha grunty klasy R IV, księga wieczysta nr PO1B/00051708/5,
 • działka nr 34 o powierzchni 0,1800 ha, grunty klasy R IV – 0,1800 ha, księga wieczysta nr PO1B/00056601/0,łącznie0,9400 ha, gruntów sklasyfikowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 314 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułudzierżawy gruntów oraz znajdującychsię na nich budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (dalej: Zarządzenie nr 314) jako grunt kl. IV, użytki zielone IV oraz pozostałe grunty wykorzystywane pod działalność rolniczą,
 • 2. Warunki dzierżawy
  1. Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.
  2. Cenęwywoławczą za dzierżawę ustalono zgodnie z Zarządzeniem nr 314 na kwotę370,00 zł rocznie, płatne do 15 wrześniakażdego roku z góry.
  3. Okres dzierżawy – na czas określony do 3 lat,
  4. Od 2023 r. czynsz dzierżawnypodlegaćbędzie corocznej waloryzacji o wskaźnikśrednioroczny stopy inflacji według komunikatu Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego.
 • 3. Warunki przetargu
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku

Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 23 maja 2022 r. – za datęwpływu wadium uważasiędzieńwpływuśrodków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

 1. Wadium wynosi 50,00 zł.
 2. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.

Strona 1

 1. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.
 2. Wójt Gminy Mieścisko zastrzega możliwośćodwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłoczniepodająctęinformację do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony został w dniach od 25.02.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczącenieruchomości przeznaczonej pod dzierżawęmożnauzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr tel. / 061 / 429 80 38.

Strona 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 534Wójta Gminy Mieściskoz dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Mieściskoogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Wieli

 • 1. Przedmiot przetargu
 • działka nr 661/13 o powierzchni 0,5900 ha, grunty kl. R VI – 0,5900 ha,
 • częśćdziałki nr 683 o powierzchni 0,4600 ha(caładziałka 0,5400 ha) grunty kl. R V, Ps V i W,
 • działka nr 684/2 o powierzchni 0,9727 ha, grunty kl. R V, R VI i W – 0,9727 ha,
 • działka nr 685 o powierzchni 0,5400 ha, grunty kl. R V – 0,5400 ha,
 • częśćdziałki nr 1046/2 o powierzchni 1,1500 ha (caładziałka 1,7392 ha), grunty kl. R V, PS V i W – 1,1500 ha,łącznie3,7127 ha, gruntów sklasyfikowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 314 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułudzierżawy gruntów oraz znajdującychsię na nich budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (dalej: Zarządzenie nr 314) jako pozostałe grunty wykorzystywane pod działalność rolniczą,działki zapisane są w księgach wieczystych nr PO1B/00044761/2, PO1B/00044758/8, PO1B/00045696/2, PO1B/00045695/5 oraz PO1B/00045697/9.
 • 2. Warunki dzierżawy
  1. Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.
  2. Cenęwywoławczą za dzierżawę ustalono zgodnie z Zarządzeniem nr 314 na kwotę

1.300,00 zł rocznie, płatne do 15 wrześniakażdego roku z góry.

 1. Okres dzierżawy – na czas określony do 3 lat.
 2. Od 2023 r. czynsz dzierżawnypodlegaćbędzie corocznej waloryzacji o wskaźnikśrednioroczny stopy inflacji według komunikatu Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego.
 • 3. Warunki przetargu
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku

Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 23 maja 2022 r. – za datęwpływu wadium uważasiędzieńwpływuśrodków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

 1. Wadium wynosi 200,00 zł.

Strona 1

 1. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
 2. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.
 3. Wójt Gminy Mieścisko zastrzega możliwośćodwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłoczniepodająctęinformację do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony został w dniach od 25.02.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczącenieruchomości przeznaczonej pod dzierżawęmożnauzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr tel. / 061 / 429 80 38. https://miescisko.bip.net.pl/?a=19533

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.65 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu