Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.71 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5597 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,71 ha

Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 19 kompleksów gruntu rolnego/ pow. razem 4,71 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 471,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 29.04.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE

„PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PISEMNEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KROSNO”

 

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU.

Przedmiotem   przetargu           są           nieruchomości                rolne.    Szczegółowy    opis       powierzchni     do wydzierżawienia wraz z wywoławczą stawką czynszu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Wzór pisemnej oferty zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia. Termin związania ofertą 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 0930                w kopercie opisanej następująco: Adresat: Nadleśnictwo Krosno, Osiecznica ul. Krośnieńska 42,

66 – 600 Krosno Odrzańskie, „Oferta w postępowaniu na: PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KROSNO                    Znak spr. SZ.2217.9.2022 –  Nie otwierać przed dniem: 29.04.2022 r., do godz. 1000 Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres oferenta. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

 

Wydzierżawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 

PGL Nadleśnictwo Krosno, Osiecznica ul. Krośnieńska 42, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel.: +48 68 383-07-14, fax: +48 68 383-50-87, e-mail: krosno@zielonagora.lasy.gov.pl                    www.lasy.gov.pl

  1. OTWARCIE ORAZ OCENA OFERT.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz.1000 w siedzibie Nadleśnictwa Krosno, Osiecznica, ul. Krośnieńska 42 (sala narad). Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaproponowana ilość kwintali pszenicy za 1 ha  wydzierżawianego gruntu rocznie.

Ofertę można złożyć na dowolną liczbę nieruchomości gruntowych. 

 

  1. WYKLUCZENIE OFERENTA.

 

Z postępowania wyklucza się oferenta, w przypadku gdy złożona przez niego oferta nie zawiera wszystkich wymaganych przez Nadleśnictwo Krosno elementów określonych w niniejszym ogłoszeniu, a także w przypadku odmowy uzupełnienia oferty.

 

  1. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

 

Nadleśnictwo Krosno zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego:          w przypadku nie spełnienia warunków zawartych w ogłoszeniu;      bez podania przyczyn.

 

Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta jest zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie oferty oraz kosztów uczestniczenia                     w postępowaniu przetargowym.

 

  1. POZOSTAŁE INFORMACJE.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Zarządzenie nr 43/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno z dnia 30.10.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu prowadzenia przetargu na dzierżawę lub najem gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa będących                    w zarządzie Nadleśnictwa Krosno oraz powołania komisji przetargowej/negocjacyjnej zmienionego Zarządzeniem nr 28/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno z dnia 13 sierpnia 2021 r. (załącznik nr 3). Do ogłoszenia o przetargu załączony został również wzór umowy dzierżawy (załącznik nr 4), której warunki Oferent musi zaakceptować poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się we wzorze formularza ofertowego.

 

2

 

O wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

 

Wizji nieruchomości określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 533 640 145, 602 464 894 (osoba do kontaktu: Karolina Wieczorek, Arkadiusz Gołuch) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

e-mail: krosno@zielonagora.lasy.gov.pl

 

 

W załączeniu:

  1. Wykaz powierzchni do wydzierżawienia wraz z wywoławczą stawką czynszu.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Zarządzenie nr 43/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno zmienione Zarządzeniem nr 28/2021
  4. Wzór umowy dzierżawy.
  5. Mapki z położeniem nieruchomości.

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-krosno/wystapienia-komunikaty-ogloszenia

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.71 ha
Województwo: lubuskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 11 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5874 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,00 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu