Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-27
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.42 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5595 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,42 ha

Powiat:karkonoski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 8,42 ha/ użytek E PsV/ czynsz wywoławczy 758,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 27.04.2022/ termin składania ofert 27.04.2022 godz. 10:00

Szklarska Poręba dnia 15.04.2022 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWE GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

1.Nadleśnictwo uzyskało zgody Dyrektora RDLP na wydzierżawienie w/w gruntów na czas nieokreślony oraz na czas określony.

2.Zasady i warunki dzierżawy zostały podane w projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

3.0kres planowanej dzierżawy — zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

4.Czynsz dzierżawny za grunty ustalony zostanie na cały rok poprzez przyjęcie do przeliczeń średniej krajowej ceny skupu pszenicy w drugim półroczu poprzedniego roku, ogłoszonej przez GUS. Średnia cena skupu przyjmowana będzie na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

5.Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 stycznia 2022 roku, średnia krajowa cena skupu pszenicy w Il półroczu 2021 roku wyniosła 100,71 zł za 1 dł. Podanie ceny pszenicy ma na celu umożliwienie oferentom wyliczenia wysokości czynszu właściwego na dzień składania oferty, uwzględniającego wysokość przyjętego w ofercie współczynnika.

 

Lp. Leśnictwo Imię i nazwisko leśniczego/podleśniczego Telefon kontaktowy
Rozdroże Czesław Mieczkowski – leśniczy 691 140 357
Kamil Kondracki – podleśniczy 691 141 549
2 Górzyniec Piotr Muraszko-leśniczy 691 140 854
Aleksander Kurak- podleśniczy 663 984 200
3 Kamieniecka Góra Krzysztof Woźniakowski — leśniczy

Judyta Rybicka – podleśniczy

661 111 317
4 Szklarska Poręba Andrzej Męcina-leśniczy

Aleksander Siergiejczuk – podleśniczy

661 111 346

691 141 289

5 Michałowice Bronisław Dąbek —leśniczy 691 141 348
Grzegorz Sołtysiak – podleśniczy 691 140 199
6 Kam ieńczyk Michał Orłowski -leśniczy 691 140 374
7 Orle Miłosz Motaczyński – leśniczy 691 141 628
8 Zieleniec Juliusz Pussak – leśniczy 691 14 642
9 Krokusy Paweł Gałązka — leśniczy 691 141 570

6.Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się na miejscu ze stanem zagospodarowania gruntu rolnego, bezpośrednim otoczeniem, przewidując i uwzględniając ewentualne trudności techniczne, organizacyjne i logistyczne związane z jego użytkowaniem. Osoby do kontaktu w celu przeprowadzenia ewentualnej wizji i uzyskania informacji o gruntach.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba tel.: +48 75 717-23-32, fax: +48 75 717-23-60, e-mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.plt www.lasy.gov.pl

Wojciech Michalski – podleśniczy 691 140 036

7.0fertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, oraz podpisać przez oferenta, bądź uprawnionego przedstawiciela oferenta.

8.0fertę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba.

9.Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę oraz datą wniesienia poprawki.

10.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych) dla każdej składanej oferty, w terminie do dnia 27.04.2022 roku, do godz. 1090 11 Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące dokumenty:

a)wypełniony formularz ofertowy                załącznik nr 2 (dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://aov.pl/web/nadlesnictwo-szklarska-poreba

  1. b) dowód wniesienia wadium.

12.0ferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Nie otwierać do dnia 27.04.2022 roku, do godz. 10 15” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, w terminie do dnia 27.04.2022 roku, do godziny 1000 . Za ofertę złożoną z zachowaniem terminu uważa się ofertę, która znajdować się będzie w sekretariacie Nadleśnictwa do godz. 1000 w dniu 27.04.2022 roku.

13.0twarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 roku, o godzinie 1015 , w siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba (w świetlicy).

14.0ferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert (zgodnie z pkt. 12) nie będą brały udziału w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaoferowana za grunt, z zastrzeżeniem pracowników i emerytów, którym przysługuje deputat rolny zgodnie z zapisami 516 PUZP dla pracowników PGL LP.

16.0ferty, w których zostaną stwierdzone błędy kalkulacyjne oraz formalne w formularzu ofertowym zostaną wezwane do uzupełnienia, natomiast oferty dla których brak będzie potwierdzenia wpłaty wadium zostaną odrzucone.

17.0ferta dla każdego adresu leśnego będzie oceniana odrębnie.

18.Nadleśnictwo Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, nie rozstrzygnięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

20.0fertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:19.Ze względu na tryb postępowania odwołania nie przysługują.

  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej cenie wywoławczej, określonej w załączniku 1,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.

21.Przetarg uznaje się za ważny, gdy wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

22.W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. brakuje potwierdzenia wpłaty wadium,
  3. oferowana stawka czynszu jest niższa od ceny wywoławczej.

23.0 wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu i zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Nadleśnictwa https://gov.pl/web/nadlesnictwo-szklarska-poreba.

24.0ferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu na stronie internetowej Nadleśnictwa https://qov.pl/web/nadlesnictwo-szklarska-poreba.

25.1nformacji dotyczących niniejszego przetargu udziela Bożena Barszczak — pod numerem telefonu (75) 717-23-

32 wew. 331 w godzinach i dniach urzędowych od 700 do 1 500

  1. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych (załącznik nr 2), projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 3), regulamin przetargu (załącznik nr 5) oraz mapy gospodarcze nadleśnictwa (załącznik nr 4) wraz z lokalizacją użytków rolnych według numeracji załącznika nr 1 są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa: https://aov.pl/web/nadlesnictwo-szklarska-poreba.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba tel.: +48 75 717-23-32, fax: +48 75 717-23-60, e-mail: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pll           www.lasy.gov.pl

5595 Załącznik_nr_1_do_ogłoszenia_zestawienie_nieruchomości_gruntowych_do_przetargu

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-szklarska-poreba/dzierzawa-uzytkow-rolnych-na-cele-zwiazane-z-prowadzeniem-gospodarki-rolnej4

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.42 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: karkonoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6293 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,72 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu