Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.07 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5591 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,07 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,07 ha/ użytek RV/cena wywoławcza 60000,oo PLN/wadium 10000,oo PLN do 20.05.2022/ termin przetargu 25.05.2022 godz. 10:00

AGENCJA

MIENIA WOJSKOWEGO

ODDZIAL REGIONALNY W SZCZECINIE ul. Potulicka 2, 70-952 Szezeein, skr. poczt. 1100

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W SZCZECINIE OGŁASZA

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 76/10 powierzchnia 1 ,0088 ha, nr 89/1 powierzchnia 0,0641 ha, położoną w obrębie 321606 2.0034 Krosino dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie,

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr K02B/00022008/8

Dla obszaru na którym położone są przedmiotowe działki, brak jest obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdwin — uchwala Rady Gminy Świdwin nr IV/21/2002 z dnia 30.12.2002 r. ze zmianami, które przewiduje rolnicze użytkowanie przedmiot(Nych działek.

Według aktualnego wypisu z rejestru gruntów działka nr 76/10 oznaczona jest symbolem użytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, lub w trakcie zabud0″y•, działka nr 89/1 oznaczona jest symbolem użytku Tr — tereny różne.

Nieruchomość stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany i nieużytkowany. Działki porasta roślinność trawiasta i krzaczasta.

Dział I — uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 89/4 uja”llioną w księdze wieczystej K02B/00021289/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 89/1 , Dział III i IV księgi wieczystej nie vwkazuje obciążeń.

Termin złożenia vułiosku z roszczeniem o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. I pkt. I i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.04.2022 r.

Przetarg odbędzie sie dnia 25.05.2022 r. o godz. 1000w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia

Wojskowego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2, w sali nr 200.

Cena wywoławcza do przetargu netto: 60 00000 zł

Wadium w wysokości: 10           zł

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona od podatku).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2022 r. z dopiskiem „Przetarg na działki nr 76/10, nr 89/1 położone w Obr. Krosino”

Za termin wniesienia uważa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia

19.05.2022 r.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium do ;vysokości kwoty nieprzekraczającej wvsokości potwierdzonego prawa do rekompensaty dotyczy osób fizycznych, o których mowa w art. 14 ustavsy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), które winny pisemnie zgłosić do dnia 19.05.2022 r., uczestnictwo w przetargu, załączając kopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego z adnotacją właściwego wojewody o M)isie do rejestru osób posiadających uprzňułienia za mienie pozostawione poza granicami kraju. Winny również złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży niemchomości. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się wpływ dokumentów jak do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 19.05.2022 r.

Cena podlega zapłacie w całości nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym. Na terenie działek (w gruncie), mogą występować stare sieci infrastruktury niewykazane na istniejących mapach

Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Uczestnicy przed rozpoczęciem przetargu okazuią nw. dokumenty w oryginale:

  • w przypadku osoby fizycznej – dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy , w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,  w przypadku osoby prawnej aktualny (lm-c) wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej aktualny (lm-c) wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),  w przvpadku osoby fizycznej posiadającej potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraył zgodnie z ustawą 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (i.t. z 2017 r. poz. 2097): oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia za mienie pozostawione poza granicami kraju- oraz aktualne (nie starsze niż 3 m-ce) zaświadczenie/”yciąg z rejestru, o którym mowa w aft. 19 ustawy jak „Yżej. Oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty przedłożone przez uczestnika przetargu, który vyygral przetarg pozostaje w dyspozycji organizatora do czasu zawarcia umowy sprzedaży i poczynienia adnotacji o zrealizowaniu prawa lub uiszczenia kwoty równej  niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umovvy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja potwierdzająca prawo do rekompensaty przedłożone przez uczestnika przetargu, którv nie XAygrał przetargu zostają zxwócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Uczestnicy przetargu, zobowiązani są złożyć nastepuiące oświadczenia:

  • o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, technicznym i fomnalno-prawnym przedmiotu przetargu i warunkami przetargu oraz o niewnoszeniu z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych żadnych zastrzeżeń, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego w związku z prowadzonym przetargiem.

(druki do pobrania ze strony internetowej www.amw.com.pl lub w dniu przetargu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu »nikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który »gral przetarg, od zawarcia  sprzedaży. Dla osób mających status cudzoziemca, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (i.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (i.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 601 716 622, 91 447 2025 lub 91 447 2132.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 / Księcia Sambora 4 na okres od 19.04.2022 r. do 25.05.2022 r. i opublikowano na stronie Internetowej: www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://amw.com.pl/pl/nieruchomosci/przetargi-nieruchomosci/krosino-2393

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.07 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: świdwiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu