Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 12.17 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5588 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,17 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 13 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 12,17 ha/ użytek RIV,RV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 2580,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 25.04.2022 godz. 15:00

OBWIESZCZENIE

SA.2217.4.2022                                                                            Potrzebowice, 11 kwietnia 2022 r.

 

Obwieszczenie o  pisemnym przetargu nieograniczonym

                              na dzierżawę gruntów rolnych

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice,  w którego imieniu występuje:

Nadleśniczy Łukasz Grupiński, Adres Nadleśnictwa: Potrzebowice 1, 64- 730 Wieleń,

województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko – trzcianecki

tel. 67 256 25 26, fax 64 256 24 92,

e-mail: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl

NIP 763-001-12-79, REGON: 570064470

OGŁASZA

przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, będących w zarządzie

                                        Nadleśnictwa Potrzebowice.

 1. Tryb postępowania: Pisemny ofertowy publiczny przetarg nieograniczony.
 2. Przedmiot przetargu: Dzierżawa gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Potrzebowice. Opis gruntów przeznaczonych do przetargu w tabeli:
Obręb leśny Leśnictwo Adres leśny Adres administracyjny Rodzaj użytku Pow. do wydzierż

– awienia

/ha/

Nr działki

(część)

na cele data i nr zgody uwagi
Gmina Obręb ewidencyjny umowa
Potrzebowice Dziewanna 02-59-b00 Wieleń Potrzebowice Ps V    3,5600  7053/1 rolnicze ZI.2217.186.2021. Mlu 29.10.2021   Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Zawada 03-31-f00 Wieleń Wrzeszczyna R VI    0,1700  7015/1 rolnicze ZR-2126-167/2014

29.09.2014

  Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Zawada 03-51-b00 Wieleń Zawada Ps V    0,3600  7051/1 rolnicze RR.2217.54.2018. AK 09.05.2018 r.   Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Kaczeniec 08-396-z99 Drawsko Piłka Ps V    1,0000  7066/8 rolnicze ZI.2217.186.2021. Mlu 29.10.2021   Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Kaczeniec 08-409a-00 Drawsko Piłka Ps V    0,4300  7067/1 rolnicze ZI.2217.186.2021. Mlu 29.10.2021   Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Kaczeniec 08-409-c00 Drawsko Piłka  

R VI

 

1,3800

 7067/5 rolnicze ZI.2217.186.2021. Mlu 29.10.2021   Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Kaczeniec 08-409d-00 Drawsko Piłka Ps V    0,3800  7067/5 rolnicze ZI.2217.186.2021. Mlu 29.10.2021   Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Kaczeniec 08-580-f99 Drawsko Kwiejce

Nowe

Ł V    0,5500  7166 rolnicze ZR-2126-3/2014

15.01.2014

  Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Kwiejce 09-407d-00 Drawsko Kwiejce R VI    2,4200  7075/3 rolnicze ZR-2126-167/2014

29.09.2014

Obszar         

Natura 2000

Potrzebowice Przecznik 10-581-l00 Drawsko Kwiejce

Nowe

Ł V    0,5200  7167/2 rolnicze ZR-2126-3/2014

15.01.2014

Obszar         

Natura 2000

Potrzebowice Przecznik 10-581m-00 Drawsko Kwiejce

Nowe

R V    0,2200  7167/2 rolnicze ZR-2126-3/2014

15.01.2014

Obszar         

Natura 2000

Potrzebowice Przecznik 10-607d-99 Drawsko Kwiejce

Nowe

Ps V    0,7000  7187/1 rolnicze ZR-2126-167/2014

29.09.2014

  Obszar        

Natura 2000

Potrzebowice Przecznik 10-608g-99 Drawsko Kwiejce

Nowe

Ł V    0,4800  7188/5 rolnicze ZR-2126-3/2014

15.01.2014

  Obszar        

Natura 2000

Łącznie

:

12,1700
 1. Minimalna cena oferowana  (cena dzierżawy) dla ww. nieruchomości  wynosi: 211,49 zł/ha. Ceny wywoławcze są cenami netto za pierwszy rok dzierżawy.
 2. Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa lub równa cenie wywoławczej.
 3. Okres dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony po rozstrzygnięciu postępowania.
 4. Czynsz  za dzierżawę gruntów rolnych Dzierżawca wpłacać będzie w terminie do 31 marca każdego roku na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Czynsz za rok  w którym zawarto umowę Dzierżawca wpłaci w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 5. Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Grunty mogą być wydzierżawione wyłącznie na cele rolnicze.  
 6. Od dzierżawcy wymaga się utrzymywania dzierżawionego gruntu w dobrej kulturze rolnej.
 7. Wadium: Wydzierżawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Formularz ofertowy( załącznik nr  1) powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim.
 9. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 10. Oferty (formularz ofertowy oraz klauzula RODO)  należy składać w zamkniętych kopertach opisanych: „OFERTA – I Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych 2022”w sekretariacie Nadleśnictwa Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64 – 730 Wieleń, w terminie do 25.04.2022 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy podać dane adresata (imię, nazwisko i adres).
 11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Potrzebowice – budynek sali narad LKP.
 12. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.
 13. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę za dzierżawę tego samego gruntu.
 14. O wynikach przetargu poinformowani zostaną wszyscy uczestnicy przetargu w formie pisemnej. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Nadleśnictwa Potrzebowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa.
 15. Czynsz dzierżawny rewaloryzowany będzie przez Wydzierżawiającego jeden raz na rok wg średniorocznego wskaźnika GUS, dotyczącego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłoszony w formie Komunikatu Prezesa GUS   w  Monitorze Polskim.
 16. Zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowiła podstawy do zmiany umowy i nie będzie wymagała spisania aneksu.
 17. Należny podatek od gruntów, koszty ewentualnych wypisów i wyrysów ponosi Dzierżawca.
 18. Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice – Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Potrzebowice – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub jego części, bez podania przyczyny, a także bez prawa zgłaszania protestów i od wołań.
 2. Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:

 1. Dorota Marcysiak, Dawid Szmyt, W sprawach procedury przetargowej: P. Elwira Wolniewicz – Kulka.

 

Łukasz Grupiński

Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Umowa – wzór

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-potrzebowice/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 12.17 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu