Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-22
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 0.59 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5577 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,59 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,59 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 246,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 22.04.2022 godz. 14:00

OGŁOSZENIE

o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntu rolnego
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dn. 28.09.1991r. o lasach ( D. U. z 2021r.
poz. 1275 ) oraz § 22pkt 3 Statutu PGLLP ( Zarządzenie nr 50 MOŚZNiL z dn.
18.05.1994r. ) przeznaczyło do dzierżawy grunt rolny o łącznej powierzchni 0,5900 ha.
Jest on zlokalizowany w Gminie Tworóg, w miejscowości Koty w rejonie ul.
Lublinieckiej i Szkolnej :
Adres leśny – 02-03-1-02-106-p-00
Adres administracyjny 24-13-082-004
KW GL1T/00098490/3
Działka 1025/196
Użytek Ps IV kl.
Grunt rolny będący przedmiotem przetargu może być wykorzystany wyłącznie dla
prowadzenia gospodarki rolnej ( użytki zielone – łąki lub pastwiska ).
Planowany okres dzierżawy – czas nieoznaczony począwszy od 01.05.2021r.
Zgodnie z Zarządzeniem 13/2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie wysokości stawek
czynszowych za korzystanie z gruntów rolnych wywoławcza wysokość czynszu
rocznego za przedmiotowy grunt wynosi 245,78 zł ( wartość brutto )
Organizator przetargu zakłada wydzierżawienie w całości gruntu jednemu dzierżawcy
(tj. osoba fizyczna lub firma ). Wydzierżawiający podkreśla, że bez jego zgody
zakazane będzie wznoszenie na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy
jakichkolwiek budynków, budowli, ani dokonywanie innych naniesień. Dzierżawca
również nie ma prawa poddzierżawiać gruntów pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania umowy. Dzierżawca będzie również musiał na swój koszt usunąć
przeszkadzające w produkcji rolnej drzewa i krzewy. Zabieg ten należy wykonać w
porozumieniu z miejscowym leśniczym. Wyrobione drewno użytkowe stanowić będzie
własność nadleśnictwa.
Forma przetargu – kierowanie ofert w formie pisemnej do dnia 22.04.2022. do godz.
14.00. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę
gruntu rolnego” w sekretariacie nadleśnictwa. Nie jest wymagana wpłata wadium
Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Brynek w dniu 22.04.2022r. Komisyjne
otwarcie ofert nastąpi w tym dniu w pokoju leśniczych o godz. 14.10. Organizator
przewiduje udział oferentów.
Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy
2. Pełny adres oferenta, ewentualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz
adres e-mail.
3. Oferowaną wartość czynszu rocznego, która nie może być mniejsza niż podana
wartość wywoławcza .
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego
postępowania.

Oferta, która została złożona po terminie, jest niekompletna, nieczytelna lub posiada
oferowaną wartość czynszu mniejszą od ceny wywoławczej, zostanie odrzucona. W
przypadku złożenia równorzędnych ofert przeprowadzony zostanie dodatkowy
przetarg ustny. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna kompletna
oferta. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu oraz
kształtu przyszłej umowy dzierżawy gruntu rolnego udziela w godz. 700 – 1500
sekretarz nadleśnictwa ( tel. 32-285-74-91 ).
Informacja o wynikach przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie
do trzech dni od zakończenia postępowania.
Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
któregokolwiek z oferentów.

Załącznik do pobrania poniżej:
1.Wzór oferty
2.Mapa sytuacyjna

https://brynek.katowice.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/kJedBsBYLKxv/content/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 0.59 ha
Województwo: śląskie
Powiat: tarnogórski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 6 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6022 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,21 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu