Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 15.97 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5575 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 15,97 ha

Powiat:nidzicki

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 15,97 ha/ użytek N/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 191 697,oo PLN / rocznie/ wadium 38 000,oo PLN do 20.05.2022/ termin przetargu 25.05.2022 godz. 10:00

Nidzica, 13 kwietnia 2022 r.

GMKR.6845.318.2020

 

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

 

Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w:

1)      obrębie 30 Waszulki o pow. 63 193 m2, część działki nr 58/7 (przed podziałem 58/5)(oznaczenie użytku: RV – 34 250 m2, RIVb – 28 943 m2), KW OL1N/00010001/2,

 1. nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej (ul. Krzemowa) poprzez działkę nr 58/7;
 • obrębie 5 Frąknowo o łącznej 14 014 m2, część działki nr 29/5 (oznaczenie użytku: RVI – 2 885 m2, RIVb – 3 082 m2, RV – 5 559 m2), KW OL1N/00012022/9 i działka nr 40 (oznaczenie użytku: RV – 426 m2, RIVb – 2 062 m2), KW OL1N/00013418/9,
 1. nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej;
 • obrębie 22 Tatary o łącznej 52 707 m2, część działek: nr 200/2 (oznaczenie użytku: PsVI – 181 m2, PsV – 2 560 m2, PsIV – 28 317 m2), KW OL1N/00014474/6 i nr 200/5 (oznaczenie użytku: PsV – 4 428 m2, PsIV – 17 221 m2), KW OL1N/00014477/7,
 1. nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej;
 • obrębie 23 Piątki o pow. 29 834 m2, część działki nr 230/1 (oznaczenie użytku: RIVa – 7 839 m2, ŁIV – 12 316 m2, RV – 9 679 m2), KW OL1N/00002770/4,
 1. nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej,
 2. na działce znajduje się rów wodny utrzymywany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka
  z o.o. w Nidzicy, należy zapewnić dostęp dla Spółki po 2 mety z każdej strony rowu,
 3. nieruchomość, obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do 30 września 2022 r.,
 4. nieruchomość znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki.

 

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane (części działek niewydzielone geodezyjnie). Łączna powierzchnia dzierżawy: 159 748 m2 (15,9748 ha).

Przeznaczenie nieruchomości: utworzenie i eksploatacja farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczególne warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa projekt umowy dzierżawy dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pok. nr 17) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nidzica (załącznik Nr 1).

Umowa dzierżawy z osobą ustaloną jako Dzierżawca zostanie zawarta na okres 29 lat. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca o terminie zawarcia umowy dzierżawy.

 

Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 191 697,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100).

Do ww. stawki czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Czynsz dzierżawny podlega corocznej aktualizacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana będzie uiszczać podatki związane z posiadanym przedmiotem dzierżawy.

 

Wadium w wysokości: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Pierwszy przetarg na dzierżawę ww. gruntu odbył się w dniu 31 stycznia 2022 r., drugi przetarg odbył się 16 marca 2022 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli:

 • w terminie do 20 maja 2022 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 20 maja 2022 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony;
 • nie posiadają zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych.

Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej:

– dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej,

– w razie potrzeby – pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu nie posiada zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności
cywilno-prawnych i podatkowych.

Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

 

Osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez Dzierżawcę wpłat należnych z tytułu umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Jeśli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie złoży ww. zabezpieczenia, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako Dzierżawca zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl/ w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 17 lub telefonicznie 89 625 07 45 do dnia 20 maja 2022 roku.

 

 

https://bip.nidzica.pl/przetargi/257/2/GMKR_6845_318_2020_-_przetarg__28trzeci_29/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 15.97 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: nidzicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6343 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,31 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-10-17

Dodano: 9 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6322 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,82 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-25

Dodano: 14 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6294 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,45 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6291 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,08 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 20 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6266 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,27 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-06-30

Dodano: 8 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6212 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,12 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu