Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5574 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,54 ha

Powiat:chełmski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na dzierżawę 12 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 7,54 ha/ użytek RIII,RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 1134,oo PLN/rocznie/wadium 120,oo PLN do 17.05.2022/ termin przetargu 20.05.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Siedliszcza działając na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedliszcze.

Obręb 0003 –  BEZEK

Lp Nr arkusza mapy Nr

Działki

Oznaczenie

Klas glebozna

wczych

Powierzchnia w ha Stawka cenowa

dzierżawy w q / pszenicy

Nr księgi wieczystej lub innych dokumentów UWAGI
Użytków i klas działki
1 2 131 RIIIa 0,22 0,22 0,71 LU1C/00036956/9

Obręb 0007 – CHOJENIEC

Lp Nr arkusza mapy Nr

Działki

Oznaczenie

Klas glebozna

wczych

Powierzchnia w ha Stawka cenowa

dzierżawy w q / pszenicy

Nr księgi wieczystej lub innych dokumentów UWAGI
Użytków i klas działki
1 661 RIVb ŁIV 0,47

0,28

0,75 1,12 LU1C/00094067/4
2. 662 RIVa

RIVb

ŁIV

0,03

0,84

0,66

1,53 2,27 LU1C/00094067/4

Obręb 0020 – MAJDAN ZAHORODYŃSKI

Lp Nr arkusza mapy Nr

Działki

Oznaczenie

Klas glebozna

wczych

Powierzchnia w ha Stawka cenowa

dzierżawy w q / pszenicy

Nr księgi wieczystej lub innych

dokumentów

UWAGI
Użytków i klas działki
1 296 ŁV

W

N

0,72

0,06

0,22

1,00 0,33 LU1C/00047714/1

Obręb 0022 – MOGILNICA

Lp Nr arkusza mapy Nr

Działki

Oznaczenie

Klas glebozna

wczych

Powierzchnia w ha Stawka cenowa

dzierżawy w q / pszenicy

Nr księgi wieczystej lub innych

dokumentów

UWAGI
Użytków i klas działki
1 254 RIIIb

RIVa

ŁIV

Lzr-RIVa

0,22

1,63

0,01

0,03

1,89 4,59 LU1C/00036954/5

Obręb 0023 – CHOJNO NOWE PIERWSZE

Lp Nr arkusza mapy Nr

Działki

Oznaczenie

Klas glebozna

wczych

Powierzchnia w ha Stawka cenowa

dzierżawy w q / pszenicy

Nr księgi wieczystej lub innych

dokumentów

UWAGI
Użytków i klas działki
1 364 RIIIb RIVa 0,07

0,27

0,34 0,85 DECWCH7224/19/ 63/92
2 703 RIVa

ŁV

ŁVI

0,08

0,05

0,07

0,20 0,22 LU1C/00080813/8
3 706 RIVa

ŁV

ŁVI

0,08

0,04

0,04

0,16 0,21 LU1C/00080813/8

Obręb 0031 – CHOJNO NOWE DRUGIE

Lp Nr arkusza mapy Nr

Działki

Oznaczenie

Klas glebozna

wczych

Powierzchnia w ha Stawka cenowa

dzierżawy w q / pszenicy

Nr księgi wieczystej lub innych

dokumentów

UWAGI
Użytków i klas działki
1 1001 ŁIV 0,26 0,26 0,33 LU1C/00095378/4
2 1017 ŁIV

ŁV

W

0,02

0,29

0,01

0,32 0,16 LU1C/00080813/8
3 1021 ŁIV

ŁV

W

N

0,05

0,51

0,01

0,09

0,66 0,30 LU1C/00095378/4
4 1222 RIVb 0,10 0,10 0,16 LU1C/00095378/4
5 1223 ŁIV

N

0,07

0,04

0,11 0,09 LU1C/00095378/4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: cele rolne

Wyliczenie wysokości czynszu dzierżawnego następować będzie 2 razy w roku na podstawie wartości 1q pszenicy zgodnie ze średnią krajową ceną skupu pszenicy za  I i za II półrocze zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS, ogłoszoną w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny będzie wyliczany i pobierany po zakończeniu I półrocza w terminie do dnia 15 listopada danego roku i po zakończeniu II półrocza w terminie do 15-go marca następnego roku.

FORMA ZBYCIA

Przetarg ustny nieograniczony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 1000

UWAGI!!!

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.       Wpłata wadium w wysokości 10% stawki cenowej określonej za dzierżawę, nie mniej jednak jak 10,00 zł, przyjmując wartość q/pszenicy 100 zł,

2.       Wpłaty wadium należy dokonać na konto bankowe wskazując nr działki, miejsce jej położenia, jej powierzchnię w  terminie do 17 maja 2022 r. na konto bankowe WBS CHEŁM/O.SIEDLISZCZE

NR:  13 8187 0004 2007 0150 0048 0017

Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 17 maja 2022 r. była ona na koncie Urzędu. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

3.       Wpłacone wadium zostanie:

–  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

–  zwrócona jeśli osoba wpłacająca przetargu nie wygra

4.       Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 0,10 q pszenicy.

5.       W przypadku uchylenia się nabywcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy  w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, Burmistrz Siedliszcza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.       Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się: na stronie www gminy,

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w dniu 13 kwietnia 2022 r .

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ SIEDLISZCZA

mgr inż. Hieronim Zonik

/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 143 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, 82 569 22 02., email: gmina@siedliszcze.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydzierżawienie gruntu komunalnego na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 28 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie do wycofania zgody można kierować na adres emailowy: iod@zeto.lublin.pl.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem Niepodanie danych będzie skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie danych na podstawie Pana/Pani zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na jej realizację.

https://www.siedliszcze.pl/ogloszenia/przetargi.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.54 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 10 listopada, 2022

O godzinie: 08:30

# 5997 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,95 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-06

Dodano: 9 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5996 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,13 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu