Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.14 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5573 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,14 ha

Powiat:pyrzycki
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnia dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,14 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 250,oo PLN/rocznie/wadium 250,oo PLN do 13.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 09:00

ZARZADZENIE NR  17/2022

WÓJTA  GMINY  BIELICE z dnia 13 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

położonej w obrębie geodezyjnym Linie

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 11 ust.1, art 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia nr 9/2022 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Bielice zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1

 

 1. Ogłosić termin pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/15 o pow. 1,1491 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie na okres 3 lat, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 2. Termin pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego ustalony został na dzień 18 maja 2022r.  o godz. 900  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.

 

 • 2
 1. Regulamin przetargu, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Bielice

Iwona Jolanta Kochel

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 17/2022 z dnia  13 kwietnia 2022 r.

 

 

WÓJT GMINY BIELICE

 

zaprasza do przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej w dniu 18 maja 2022r. od godz. 900(sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielice)

 

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie  Obciążenia i zobowiązania Cena wywoławcza  czynszu

dzierżawnego

 

Wadium (do 13.05.2022r)
Godz.        900      Przedmiotem      przetargu       jest

nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 2/15  o pow. 1,1491 ha położona w obrębie Linie. Grunt skwalifikowany jest jako grunt klasy R, Ps, W-Ps, Ls. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ2T/00017789/6. Dzierżawa gruntu przeznaczona na cele inne niż rolnicze.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice uchwalonego Uchwałą XXI/98/12 nr Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. działka nr 2/15  położona w obrębie Linie, gmina Bielice, w części znajduje się na ternie oznaczonym symbolem R – grunty orne, w części znajduje się na ternie oznaczonym

symbolem Ps – pastwiska,  w części znajduje się na terenie oznaczonym symbolem  Ls – lasy, w części znajduje się na ternie oznaczonym symbolem Bi – inne tereny zbudowane, w części znajduje się na ternie oznaczonym symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, w części znajduje się na terenie oznaczonym symbolem Bz –  tereny rekreacyjno –wypoczynkowe, a w części znajduje się na ternie oznaczonym symbolem dr – droga.

 

 

 

250 zł/ ha + należny podatek VAT       

( miesięcznie)

 

 

         250,00 zł

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Bielice Nr 17/2022 z dnia 13 kwietnia 2022  roku

 

Regulamin

przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice.

 

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne). Jeżeli małżonkowie biorą udział w przetargu wspólnie, zobowiązani są stawiać się oboje osobiście lub okazać pełnomocnictwo drugiego małżonka. (Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.)
 2. Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie:
  1. osoby fizyczne: dokument stwierdzający ich tożsamość,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w ust. 1:
   1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
   2. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości ( jeżeli jest wymagana)
   3. oryginał pełnomocnictwa ( jeżeli uczestnik działa przez pełnomocnika),
   4. dokument stwierdzający tożsamość osoby reprezentującej, Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
  3. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana z rosnącym starodrzewem parkowym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/15, położona w obrębie geodezyjnym Linie. Działka gruntu jest nieuzbrojona, położona w zasięgu sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
  4. Prowadzenie gospodarki polegającej na pozyskiwaniu drewna z wyrębu istniejącego na nieruchomości drzewostanu jest zakazane.
  5. Osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej następujące oświadczenia:
   1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej dzierżawy bez zastrzeżeń w stanie obecnym (projekt oświadczenia stanowi załącznik do warunków przetargowych),
   2. pisemne oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu przetargu), pisemne oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków, ani opłat z tytułu najmu lub dzierżawy na rzecz Gminy Bielice.
  6. Nieruchomość oznaczona nr 2/15 nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
  7. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbywa się ustnie.
  8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Bielice w sprawie ogłoszenia przetargu wadium na rachunek bankowy: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach

Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070  – do dnia 13 maja 2022 roku. Za datę  wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Bielice.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, po dokonaniu adnotacji na oryginale dokumentu potwierdzającego wpłatę przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej „zwrot wadium, data i podpis”. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
 2. W przypadku odstąpienia przez zwycięzcę przetargu od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.
 3. Po udzieleniu przybicia sporządza się protokół z przetargu, w którym zawiera się informacje o zwycięzcy przetargu i złożonej przez niego ofercie. Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy.
 4. Zawarcie umowy dzierżawy następuje z chwilą podpisania pisemnej umowy pomiędzy gminą Bielice a zwycięzcą.
 5. Do chwili zawarcia umowy organizator ma prawo odwołać przetarg.
 6. Do dnia 17 maja 2022r. organizator ma prawo zmienić warunki przetargu. ………………………………….. Bielice,…………………….

https://bip.bielice.com.pl/artykul/zarzadzenie-nr-17-2022-wojta-gminy-bielice-z-dnia-13-kwietnia-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-pierw

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.14 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: pyrzycki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu