Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-17
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 18.04 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5566 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,04 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę rolnego/ pow. 18,04 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 9020,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 11.05.2022/ termin przetargu 17.05.2022 godz. 12:00

I przetarg ustny nieograniczony P-36/V/22 na wydzierżawienie na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej: część działki nr 593 o powierzchni 18,0 ha przy ul. Działkowej (obr. 6) w Świdnicy.

 

 

                                                 Prezydent Miasta Świdnicy

  1. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-00 ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony P-36/V/22 na wydzierżawienie na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej: część działki nr 593 o powierzchni 18,0 ha przy ul. Działkowej (obr. 6) w Świdnicy.

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 593 o powierzchni 18,0427 ha przy ul. Działkowej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00090406/9.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest część działki nr 593 o powierzchni 18,0 ha (RII – 5,5157 ha, RIIIa – 2,0460 ha, RIIIb – 7,0400 ha, RIVb – 0,1857 ha, RV – 2,3132 ha, RVI – 0,8994 ha) przy ul. Działkowej (obr. 6) w Świdnicy.

Nieruchomość gruntowa – działka nr 593 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar części obrębów w Kraszowicach w sąsiedztwie projektowanego przebiegu obwodnicy miasta Świdnica w ciągu dróg – krajowej nr 35 i wojewódzkiej nr 382 – „Obwodnica” zatwierdzonym uchwałą nr LI/512/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. położona jest  w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolami:

– 2.MN, 3.MN, 4.MN, 9.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o dopuszczalnym przeznaczeniu terenu w postaci: usług realizowanych jako wbudowane – do 30% powierzchni użytkowej obiektu o funkcji podstawowej, placów zabaw dla dzieci, zieleni urządzonej, parkingów;

– 5.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o dopuszczalnym przeznaczeniu terenu w postaci: usług realizowanych jako wbudowane – do 30% powierzchni użytkowej obiektu o funkcji podstawowej, placów zabaw dla dzieci, zieleni urządzonej, parkingów, ciągów i przejść pieszych o parametrach przejazdów pożarowych;

– 2.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny zabudowy usługowej, o dopuszczalnym przeznaczeniu terenu: w obrębie terenów mieszkaniowych usługi realizowane jako wbudowane – do 30% powierzchni użytkowej obiektu o funkcji podstawowej, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, parkingi;

– 1.ZP – tereny zieleni urządzonej o dopuszczalnym przeznaczeniu terenu w postaci: terenowych obiektów rekreacyjno – sportowych, obiektów małej architektury, innych obiektów nie wymagających  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr XXVI/317/13 Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego ustala cenę wywoławczą do pierwszego przetargu w wysokości:

                                                                                                                        500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie

Wadium: 50,00 zł

 

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r.  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały nr XXVI/317/13 Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego, ustala się niezmienność stawki czynszu dzierżawnego przez okres 1 roku. Po upływie roku stawki będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres do trzech lat, z możliwością jej przedłużenia. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy teren okaże się niezbędny dla Gminy Miasta Świdnica do zagospodarowania zgodnie z planem lub z innych ważnych przyczyn.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawioną nieruchomością m.in. podatku rolnego. Za wszelkie zdarzenia losowe na dzierżawionym terenie, powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy, niewłaściwego jego używania, jak również niewłaściwego oznaczenia terenu, odpowiedzialność materialną i cywilną ponosi Dzierżawca terenu.

 

Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może w całości lub w części odstępować terenu dzierżawionego osobom trzecim do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu odbywać się będzie ulicą Bystrzycką.

 

Dzierżawca, który wygra przetarg ma obowiązek podpisać umowę dzierżawy pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia wyniku przetargu.

 

Przetarg Nr P-36/V/22 odbędzie się w dniu 17-05-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 11.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w licytacji. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Jednocześnie Wydzierżawiający przypomina, że od czynności udzielenia pełnomocnictwa lub prokury należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, t.j.), z wyłączeniem podmiotów zwolnionych z tego obowiązku.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet opłaty za dzierżawę.

 

Organizator informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Wyborczej – Wrocław, ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 29 59 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 28 50 i 74 856 29 24.

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdej chwili
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.
  4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213 t.j.)
  5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Sporządziła: M. Prorok-Jurek

 

Prezydent Miasta

Beata Moskal-Słaniewska

http://um.swidnica.pl/pages/posts/i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-36v22-na-wydzierzawienie-na-okres-do-trzech-lat-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze-nieruchomosci-gruntowej-czesc-dzialki-nr-593-o-powierzchni-180-ha-przy-ul.-dzialkowej-obr.-6-w-swidnicy-4458.php

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.04 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu