Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.56 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5563 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,56 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2,5-letnią dzierżawę rolnego/ pow. 1,56 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 1200,oo PLN/rocznie/wadium 240,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 26.04.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marciszów – działka Pastewnik nr 260

 

Marciszów, dnia 6 kwietnia 2022 r.

RGKŚ.6845.16.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marciszówogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Marciszów:

 

 

Lp.

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie nieruchomości

(obręb), numer działki

 

Powierzchnia

działki przeznaczona do dzierżawy

Stan zagospodaro-wania  

Cel oddania w dzierżawę

 

 

Opis nieruchomości

 

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

 

Wadium

 

Godzina przetargu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 JG1K/00013969/3 Pastewnik

działka nr 260

 

Część o pow. 1,5655 ha

 

 

 

 

nieruchomość użytkowana rolniczo cele rolne Część działki niezabudowanej o powierzchni 1,5655 hapołożona w miejscowości Pastewnik. W skład wydzierżawianej części działki wchodzą użytki w postaci: pastwiska trwałe klasy IV o pow. 0,1543 ha, grunty orne klasy Vb o pow. 1,2718 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1394 ha. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 01.05.2022 r. – 31.12.2024 r.  

 

1.200,00 zł

 

 

240,00 zł

 

 

1000

 

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) o 09:00.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzuna konto Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, Bank Spółdzielczy w Jaworze nr: 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005do dnia 21.04.2022 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „ WADIUM – przetarg na dzierżawę działki nr 260, Pastewnik”. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

 

Osoba która wygra przetarg nie może ubiegać się o zwolnienie z czynszu dzierżawnego nawet w przypadku klęsk żywiołowych. Proponowany okres dzierżawy: od 01.05.2022 r. do 31.12.2024 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny złożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości – jeżeli jest wymagana).

Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo upoważniające ich do przystąpienia do przetargu.

Dodatkowo, należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz, że warunki te przyjmuje się bez zastrzeżeń.  Druk oświadczenia i projekt umowy dzierżawy – do pobrania: bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa”.

Pełnomocnictwa do przetargu, dokumenty wymagane od osób prawnych oraz oświadczenie należy złożyć w kopercie oznaczonej: „Przetarg na dzierżawę – działka nr 260, Pastewnik” do dnia 21.04.2022 r. w Urzędzie Gminy Marciszów, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter).

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% czynszu wywoławczego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatek gruntowy związany z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji przetargowej i jej członkowie.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Ewentualne wyznaczenie granic przedmiotu dzierżawy odbywa się staraniem i na koszt Dzierżawcy.

 

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 7410 208 wew. 30, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: bip.marciszow.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marciszów, zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego urzędu: www.marciszow.pli bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pastewnik.

 

Wójt Gminy

Wiesław Cepielik

https://bip.marciszow.pl/?bip=2&cid=264&id=1743

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 1.56 ha
Województwo: dolnośląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-13

Dodano: 18 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6566 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu