Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 6.10 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5559 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,10 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na dzierżawę do 31.12.2022 gruntu rolnego/ pow. 6,10  ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 1763,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 22.04.2022/ termin składania ofert 26.04.2022 godz. 09:00

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej nr 884/4 w Rozwadzy, na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej dzialkę ewidencyjną nr 884/4, z arkusza mapy S, położonej w Rozwadzy, o powierzchni 6,10111          dla której Sad Rejonowy prowadzi KW

Itr OP 114.101,038629/1

Działka nr 8844 w Rozwadzy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolami: 7AG/Ef – tereny aktywnosci gospodarczej elektroenergetyki – lokalizowania urządzeń wytwarząjących energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej kW – farma fotowoltaiczna, w części – tereny i ulic publicznych klasy dojazdowej drogi gminne). W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powałowego w Krapkowicach przeznaczam do

dzierżawy działka posiada zapisy: nr 884/4, arkusz mapy 5,                                  działki

'Grunty rolne) 0,6658 ha.

Nieruchomość do dzierżawy          wolna wszelkich obciążeń zobowiązań

Dzierżowa gruntu nastąpi na cele rolne na okres do dnia 31.12.2022

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1763,32 zl. Wadium do przetargu wynosi 200,oo zł

Otwarcie ofert nastąpi dniu 26 kwietnia 2022r. o godzinie  siedzibie Urzędu Miejskiego Zdzieszowicach, przy ulicy Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, w pokoju B-112.

Obecność oferenta podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa,

Warunki uczestnictwa w przetargu jest-

  1. Wpłata wadium przez oferenta w wysoko’ci 200,00 (słownie; dwieście Złotych 110/1 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Bank Sp. w Gogolinie nr 8883 1015 2002 0010 5910 nr 884/4 w terminie do dnia 22.04.2022 r.

opatrzonej napisem: „Przetarg • rolno działka nr 884/4 Rozwadza”, Urzędzie Miejskim Zdzieszowicach, ul, Bolesława Chrobrego 47-330 Zdzieszowice, terminie do dnia 26.04.2022 r, do godz. 9:00.

  1. Oferta powinna nawierae imiq, nazwisko i adres lub i sietfribe oferenta oraz numer telefonu przeznaeu:łny kontaktu, numer PESEL lub NIP oferenta,      datę sporządzenia oferty,      kopig dowodu wniesienia kwoty wadium, wysokość     rocznego dzierżawnego,       o”viarlczenic oferenta. że zapoznał się z warunkami pr-margu oraz przyjmuje je bez nastrvmeń,       pod pis oferenta, Wybór oferty:

Zostanie wybrana oferta uczestnika przetargu który noży kompletną ofertę spełnioiącq warunki przetargu i zaoferujc w swej ofercie najwyższy roczny wynsz dzierżawę nieruchomoWi. IV,          informacje:

l . Przetarg jest ważny hei względLi na liczbg złożonych ofert’ jeżeli CO najmniej jeden  uczesutików przetargu złoży kompietną ofertg i zaoferuje w mej wysoko’C rocznego czynszu dzierżawnego, w wysokości wyzszeJ ad ustalonej wysokości wywoławcvzi rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości do przetargu

  1. Wadium wpłacone przez ojerenłúw, których Oferty nie zostały wyhrene hqdŻ niedopuszczone, zostanie zwrócone niewwłaunie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, któt;y pnetarg zostan•e zaliczone ma poczet noferowanego rocznego czynszu dzierżawnego.
  2. Organ uczestników prntargłl, którzy złożyli Oferty, D wyniku w termunie nie diukS/,ynt 3 diti Od dnia otwarcia Ofert
  3. Podstawę do zawarcia umowy dzierżawy oferentem który prretarg stanowié protokoi komisji przetargowgi z przeprowadzonego przetargu.
  4. Jeżeli oferent, zostanie wybrana uchyli CRI zawarcia umowy dzierżawy w tcrmłnie 14 dni Od dnia otwarcia Ofert, wadium przepada na rzecz Gminy Zdzieszowice, przetarg zostanie unieważniony.
  5. Oferta zostanie niedopuszcvona do przetargu, ,łežeil złożona wyznacmnym terminie, w niewłaściwym mieiscu tiub przez oferenta, który nie wniósł wadium w nie odpowiedniej wysokoSci lub tennłnic wskazanynt w ogłoszeniu przetargowyrrt zawłera oferowano wysokość rocznego cryrvszu d’.ierżawmego wysokości rownej lub niższej od ustalonego rocznego czynszu wywoławcn:gt’ dzierżawę nieruchomosci do przetargu.

me zawiera wynułgunych danych i dokumentów lub Są one niekompletne, mewyłelne    budzą inną zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania je;j Eł nową Ołurtg.

  1. Oferent który wygła przetarg przełmuje nieruchomość w istniejącym sunie.
  2. Gmina /.dueszowice sobie prawo uniewamenia przetargu (zamknĘcia przetergu) hep wybrania którejkolwiek ofert oraz odwołania przetargu           podania prży•czyn,
  3. Administratorem danych osobowych, które poduas jest I Jr;ťqd Miejski w Zůzieszowicac.h. Informaqe podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o ktátych mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady I UE) 201 ż dnie 27 kwietnia 2016 1′, w sprawve ochrony osób fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 9,5/46 o ochronie danych w artykule 1 3 i 14, publicznie dostępne na stronie Biuletynu lnf. Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Dostęp do informacji możliwy jest również w sekretariacie UM w Zdzieszowicach w godzinach pracy

informacje na lemat można uzyskac Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach pok, nr A-108 oraz pod nr tel. (77) 40 114 441 i (0771 40 1214 od poniedziałku do piątku 09:00-15:00.

I l . Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w dniach 5 kwietnia 2022 do dnia 26 kwietnia 2022, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zdzieszowicach oraz opublikowane na stronach

 

https://bip.zdzieszowice.pl/17700/4663/2022-04-05-ogloszenie-o-pierwszym-pisemnym-przetargu-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-zdzieszowice-obejmujacej-dzialke-nr-8844-w-rozwadzy-na-cele-rolne.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.10 ha
Województwo: opolskie
Powiat: krapkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu