Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.97 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5558 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,97 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę rolnego/ pow. 1,97 ha/ użytek ŁIV/ czynsz wywoławczy 592,oo PLN/rocznie/wadium 60,oo PLN do 22.04.2022/ termin składania ofert 26.04.2022 godz. 11:00

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy obejmującej dział” nr 554/2 W Rozwad:a.y, na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest (fr.ierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej dzialkg ewidencyjną nr  4, położonej w Rozwndzy, o powierzchni 1,9721 ha, dla klÓrej S9d Rejonowy w Kędzierzynie-Koilu puuwžldżi księgg

Dzła/ka nr 554/2 w Rozwadzy w miełscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jest symbolem; RZ „ tereny łąk i pastwisk.

W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego Krapkowicach przeznaczona do dzieržawy Jnalka posiada npisy: nr 554/2, arkusz mapy 4, obNb Rozwadza, powierzchnła działki 1,9721 w tyłu użytki: LIV (ł.9ki trwałe’ 1,9290 ha oraz LV (ł.qki trwalej 00431 ha.

Niemchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna ad wszelkich ohciiiżeń i zobowiazań, gruntu nastąp: rwa cele rolne na Okres do dniu 3 , 12,20261?rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 591,63 zł.

Wadium do przetargu wynosi 60

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2022r, o godzinie 11 w siedzibie Urzgąlo Miełskiego Zdzieszowvcach.

przy ulicy Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice. w pokoju B-112, oferenta podcEl* Otwarcia Ofert nie jest obowiązkowa.

l, Warunki uczestnictwa przetargu jest,

  1. Wpłata wadium Oferenta wysokości 60,110 (słownie’ gzešCd7.iesi41 złotych 00/1110) pralewełfi na rachunek bankowy LJł•p.ąlu Miejskiego Zdzieszowicach pđx•wadzony przez Gank Społdmelczy w Gogo inie nr 8883 1015 20112 00 i 0 5910 11002 7. dop•skiem „ Wadium — dziumn nr 554/2 Rozwadza” w terminie do dnia 22.04.2022 r

2, Złożenie pisemnej oferty, w zamknięte.’ kopełe.ie, zabezpieczającej nienarušzalno’č, opatrzonej napisem: „Prz,ełarg – dzierżawa rolna działki 554/2 Rozwadza”, w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, Ili. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Ząlv.iesnwice, teminie do dnia 26.04.2022 r. do godz.

  1. Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko i adres lub na:zwĘ (firmę) i siedzibę oferenta orał numer telefonu precnacuony do kontaktu,  numer PESEL oferenta,  datę sporzgclzenia Oferty,  kopię dowodu wniesienia Icwoty wadium,  oferowaną czynszu rocnego dzierżawnego,  oświadczenie oferenta, zapoznał Się warunkami prntargłl orał przyjmuje je bez zastrzeżeń,  podpis oferenta, III. Wybór oferty:

Zostanie wybrana oferta uczestnika przetargu który komplet.ng Ofertę spełniałiłe.4 warunki przetargu i zaoferuje w swej ofercie najwyższy roczny dzierżawę nieruchomości.

IV, Pou»stałe informacje;

Przetarg jest wamy względu na złożonych ofert, jeżeli co jeden uczestników przetargu złoży Ofertę i w’ niej li’)cżncgo dzierżawnego, w wysokości wyższej Od ustalonej wysoko’ci wywoławczej rocznego czynsz.ztl aa dzierżawę nieruchomości do przetargu

2, Wadium wpiacone przez. oferentÓ•eĄ których oferty nie zostały wybrane bądź niedopuszczane. zostanie po dokonaniu wyboru Oferty, oferentowi, który przetarg wygra, zosłame zaliczone na not-erowanego rocznego czynszu dzierżawnego,

S, Organ zawiadomi wswystkieh uczestników przetargu. którzy złożyli otërty, o wynikli przetargu, terminie me dłuższym niż dni od dnia otvvałvia ofert,

  1. Podstawg do zawarcia tiłnowy dzierżawy z oferentem który prvełarg wygrał, li”ie płutokół komiSJi przetargowej z przeprowadzonego przetargu.

Dzierżawca zobowiązany do użytkowania nieruchomości sposób zgodny z jej aktualnym opisem użytkowania mlnic•eego napisanym w ewidencji gruntów i budynków -jako

  1. Jeżeli ołerent, którego oferta zostanie wybrana uchyli się Od młWareia urnowy dziermwy w term•nie 14 dni od dnia otwawzia ofert, wadium przepada na r-zecż Gminy Azieszowiee. a przetarg zostanie unieważniony.
  2. Oferta zostanłe niedopuszczona do przetargu, jeżeli:
  • została złożona po wyznacmnym terminie, w niew’aSciwym miejscLi lub przez oferenta, który nie wniósł wadium w nie odpowiedniej wysokości lub tem•nie wskazanym w ogłoszeniu przełargowym bądż zawiera wysokość rocznego czynszu dzłerzawnego wysokości równej lub niżvej od ustalonego rocznego czynszu wywoławczego za dzierżaw* nieruchomošci do
  • nie zawiera wymaganych clonych i dokumentów lub sti one niekompletne, niec:zyłelne hlldzg inną zas *ozenie wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej nową olirtg

Oferent kłory wygra przetarg preełmuje nieruchomość w istniemcym stanic,

  1. Cimina 7.d5Eiesmwice zastrzega sobie prawo uniewaznienia pnełargłl pratargu) wybrania którgjkohviek z Ofert oraz odwołania przetargu l.tcz podania prłyczyn.

III. Administratorem danych osobowych, które przetwarzane podcns przetargu jest urząd Miejski Zdzieszowicach, Informacje podawane w przypadki’ mzyskivania danych osobowych, o których mowa Rozpomqd?enill Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie osób fizycznych w związku IW.etvvarmnielŤ’1 danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyel’ oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w artykule 13 i 14. są pubficznte dosłępne na stltłnie Biu etynu Informacji Publicznej IBIP) Urť,$ťlu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem do ww. informacji możliwy    również w sekretariacie

Miejskiego w Zdzieszowicach godzinach pracy.

Wszelkie informacje na temat prv.elargłi można utyskaé w I-It’/.g&zie Miejskim w nr A-I fig ora/ lele.ronacznie pod nr tel. 40 Irl 441 40 134 4411, Od poniedziałku Ilo pi#tku w godzingch od do

  1. Ogłoszenie o pr•ZCLałgu podoje sig do publicznej wiadomości w Ilniiłcll Od 5 kwietniu 2022

26 kwietnia 2022, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Ur«tlu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz opublikowanie na stronach internetowych: w szowice.pl i www.bip.zdzieszowice.pl

https://bip.zdzieszowice.pl/17701/4663/2022-04-05-ogloszenie-o-pierwszym-pisemnym-przetargu-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-zdzieszowice-obejmujacej-dzialke-nr-5542-w-rozwadzy-na-cele-rolne.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.97 ha
Województwo: opolskie
Powiat: krapkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-05

Dodano: 27 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Powiat: namysłowski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu