Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-06
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.75 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5556 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,75 ha

Powiat:łosicki
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę rolnego/ pow. 1,75 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 600,oo PLN/rocznie/wadium 60,oo PLN do 28.04.2022/ termin przetargu 06.05.2022 godz. 10:00

Platerów, dnia 30 marca 2022 r.

G.6845.1.1.2022.4

OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 28, 35, 37, 38, 40, 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899) oraz na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U .z 2021 r. poz. 2213).

OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna przeznaczona w wykazie stanowiącym załącznik
nr 1 do Zarządzenia Nr.Or.0050.06.2022 Wójta Gminy Platerów z dnia 28 lutego 2022 r. do dzierżawy. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków (RIIIb) 0,1360 ha, (RIVa) 0,7602 ha, (RV) 0,8582 ha.
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00018880/8.
Działka nr 660/1 to działka rolna położona poza zwartą zabudową wsi Rusków, ok. 1,5 km
na wschód od najbliższych zabudowań. Dojazd przeciętny, drogą o nawierzchni gruntowej
w średnim stanie. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne), w dalszym otoczeniu
(ok. 400 m) las. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, o szerokości 92 m i długości 210 m. Położona
w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem I3RP z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.
Termin zagospodarowania nieruchomości – przez okres 5 lat
Okres dzierżawy – 5 lat
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 dt pszenicy,
Wadium wynosi 60 zł.,
Minimalne postąpienie wynosi 0,06 dt pszenicy
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 6 maja (piątek) 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Platerowie,
pokój nr 14 (Sala Narad).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2022 r.
Wpłacone przez oferenta wadium, który nie wygra przetargu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy. Wylicytowana
w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Cena pszenicy będzie ustalana na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za II półrocze roku poprzedzającego naliczenie czynszu dzierżawnego.
Czynsz płatny do 15 marca każdego roku dzierżawnego. W przypadku zawarcia umowy
po w/w terminie czynsz jest płatny w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu wszelkich obciążeń
publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym m.in. uiszczać opłatę za podatek rolny.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. Dowód wpłaty wadium w wersji papierowej.
2.W przypadku osób fizycznych –dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
3.W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą –wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
4.W przypadku wspólników spółki cywilnej –wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
5. W przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
6.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
7. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską
do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody
na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
8.Oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Gminy Platerów.
9.Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych i opublikowania informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Platerów oraz na stronie internetowej www.platerow.com.pl BIP, która zawiera dane (imię i nazwisko/nazwa firmy) dot. wyniku przetargu.
Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.
Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy, z projektem której można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Platerowie pok. nr 11 od pon. do piątku w godz. 7.30-15.30.
Wójt Gminy Platerów może odwołać przetarg z ważnej przyczyny.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie, na stronie internetowej www.platerow.com.pl, w BIP, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rusków oraz informacją w prasie.
Ogłoszenie wywieszono dnia 30 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie pokój nr 11,
tel: 83 359 10 11
Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

https://www.platerow.com.pl/urzad/zamowienia-publiczne/sprzedaz-nieruchomosci-gminnych/1179-ogloszenie-g-6845-1-1-2022-4.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.75 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: łosicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6555 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,49 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 31 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6485 Dzierżawa gruntu rolnego i stawu, pow. 132,09 ha

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu