Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.69 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5555 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,69 ha

Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,69 ha/ użytek ŁIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 6236,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 20.04.2022 godz. 10:00

Michałów, dnia 07.04.2022

Zn.spr.: SA.2217.5.2022

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

NadleśnictwoPińczów z siedzibą w Michałów 294, 28-411 Michałówogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwapozostających w zarządzieNadleśnictwaPińczów.

Szczegółowy wykaz gruntów objętych przetargiem znajduje się w poniższej tabeli:

Nr nieruchomości,

Leśnictwo

Gmina Obręb ewidencyjny Oddział pododdział Powierzchnia w ha fizycznych Rodzaj i klasa użytku Nr działki Wywoławczy czynsz

dzierżawny zł/1m2

Czynsz dzierżawny za całą

nieruchomość

58-o-00 0,9503 R IVB 0,09 855,27
58-p-00 0,4495 R V 0,06 269,70
Nieruchomość nr 1, Bogucice Pińczów,

Bogucice

Pierwsze

42/2
58-r-00 1,1130 R V 0,06 667,80
58-x-00 1,6076 R V 0,06 964,56
58-y-00 0,4066 R IVB 0,09 365,94
SUMA 4,5270 3123,27
Nieruchomość nr 2, Góry Wodzisław,Wodzisław 211-d-00 1,8000 R IVB 749 0,10 1800,00
SUMA 1,8000 1800,00
Nieruchomość nr 3, Góry Michałów,

Węchadłów

123-h-00 0,1900 Ł IV 708 0,06 114,00
SUMA 0,1900 114,00
Nieruchomość nr 4, Góry Wodzisław, Konary 183A-y-00 1,2115 Ł V 723 0,06 726,90
183A-z-00 0,1374 Ł VI 0,06 82,44
SUMA 1,3489 809,34
Nieruchomość nr 5, Włochy Kije,

Umianowice

237-bx-00 0,8400 Ps VI 1220 0,06 504,00
SUMA 0,8400 504,00

Wywoławczy czynsz dzierżawnyzostał ustalony przez rzeczoznawcęmajątkowego.

Czynsz, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r., podlegałbędzie corocznej waloryzacji w oparciu o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego za poprzedni rok. Każda kolejna waloryzacja liczona będzie od stawki czynszu z poprzedniego roku.

Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieokreślony.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Pińczów – nie otwierać przed 20.04.2022 r. do godz. 10:30oraz danymi adresowymi oferentanależyskładać w sekretariacie NadleśnictwaPińczówlub przesłaćpocztątradycyjną (liczy się data wpływu na sekretariat) na adres: ,,NadleśnictwoPińczów,Michałów 294, 28-411 Michałów” w terminie do dnia 20.04.2022 r. do godz. 10:00.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
 • dokładny adres i nr telefonu,
 • numer nieruchomości,powierzchnię,
 • oferowanąwysokość czynszu dzierżawnego netto dla całejnieruchomości, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,
 • oświadczenie oferenta, żezapoznałsięz przedmiotem przetargu i wzorem umowy.

Formularze ofertowe należy składać na poszczególne nieruchomości oznaczonenumerem i leśnictwem – nieruchomości nie podlegają dzieleniu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznaćsię z przedmiotem przetargu. Informacje o lokalizacji w terenie i stanie gruntu możnauzyskać u leśniczegowłaściwegoleśnictwa, na terenie którego położona jest nieruchomość, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pod wskazanymi numerami telefonów:

 • Leśnictwo Bogucice – Arkadiusz Świercz, tel. 728 581 984;  Leśnictwo Góry – Waldemar Błaziak, tel. 728 581 939;
 • LeśnictwoWłochy – Kazimierz Równicki, tel. 782 989 082.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 starszy referent Ewa Gorzałczana – tel. 535 173 648 oraz sekretarz Benedykt Siemiński – tel. 782 989 095.

Warunki przetargu:

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej siedziby NadleśnictwaPińczów.Podczas otwarcia ofert zostanie odczytana zaoferowana roczna cena netto za dzierżawęnieruchomości.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 4 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia.
 3. Komisja odrzuca ofertęjeżeli:
  1. zostałazłożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zawiera danych wymaganych lub gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budząwątpliwości,zaśzłożeniewyjaśnieńmogłobyprowadzić do uznania jej za nowąofertę,
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczejwysokości czynszu, Oferta wraz z oświadczeniami winna być podpisana przez oferenta.

Informacje uzupełniające:

 1. Dzierżawcazobowiązanybędzie do uiszczenia podatku rolnego do właściwegourzędu gminy.
 2. Szczegółowe zasady dzierżawyregulowaćbędzie umowa zawarta pomiędzyNadleśnictwemPińczów a oferentem wybranym w przetargu (wzór umowy w załączeniu).
 3. Umowędzierżawynależypodpisać w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 4. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. NadleśnictwoPińczów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będziebrała pod uwagę jedynie zaoferowanąprzez potencjalnego dzierżawcęcenę.

Andrzej Wójciak

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-pinczow/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 8.69 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu