Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 5.60 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5554 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,60 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,60 ha/ użytek ŁV,PsVI/ czynsz wywoławczy 1267,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 25.04.2022 godz. 09:00

Lutówko, dnia 07.04.2022 r.
Zn. spr.: ZG.2217.7.2022
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Lutówko z siedzibą w Lutówko 18, 89-407 Lutówko ogłasza
postępowanie na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Lutówko (Organizator postępowania).
1. Grunty przeznaczone do wydzierżawienia w ramach niniejszego postępowania
zostały podzielone na 2 pakiety. Szczegóły wykaz i opis gruntów znajdujących się
w pakietach zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia, zaś szczegółowe informację
o lokalizacji gruntów w terenie można uzyskać u leśniczego Leśnictwa Gaj (tel.
605 043 547) oraz Kamień (tel. 605 043 864) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500 w dni pracujące.
2. Zgodnie z Decyzją nr 49/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko z dnia
2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów
rolnych i wód, użytków ekologicznych na tych gruntach, gruntów przeznaczonych
pod inwestycje liniowe oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych-Bp, znak
sprawy ZG.2217.3.3.2021, wywoławcza wysokość czynszu dla 1 ha wynosi:
• Łąki i pastwiska bez względu na klasę gruntu- 230,00 zł netto,
• Rola kl. VI- 200,00 zł netto.
Wywoławcza wysokość czynszu netto na dany pakiet została wskazana
w szczegółowym wykazie gruntów do wydzierżawienia, stanowiącym zał. nr 1.
Oferowaną wysokość czynszu należy wskazać jako cenę za dzierżawę wybranego
pakietu wyrażoną w złotych polskich za cały rok na druku „Formularz ofertowy”
stanowiący zał. nr 3 z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wartość,
o której mowa w zdaniu powyżej nie zawiera podatku VAT.
3. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z opisem „Postępowanie- grunty
rolne – pakiet nr ….” (uzupełnić cyframi od 1 do 2 w zależności od pakietu)
należy składać na załączonym druku (formularz ofertowy – zał. nr 3) w
sekretariacie Nadleśnictwa Lutówko, Lutówko 18, 89-407 Lutówko w terminie
do 25.04.2022 r. do godz. 900.
4. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3,
2) w przypadku przedsiębiorców do oferty należy załączyć także: odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumentach rejestracyjnych
(ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo;
pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii,
5. Umowa dzierżawy gruntu rolnego zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Pozostałe, nieujęte w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe warunki korzystania
z gruntów rolnych określają wzory umów (załącznik nr 4 i załącznik nr 5).
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) Złożone po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu przez osobę,
która nie wniosła wadium,
2) Nie zawierające wymaganych danych i oświadczeń lub, gdy dane te są
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby doprowadzić do uznania oferty za nową ofertę lub do jej zmiany,
3) W których Uczestnik postępowania nie zaproponował co najmniej
wywoławczej wysokości czynszu, o której mowa w ust. 2.
4) Złożone przez uczestników postępowania zalegających z zapłatą czynszu
dzierżawnego za dotychczas dzierżawione z Nadleśnictwa Lutówko grunty.
7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej najkorzystniejszych równorzędnych ofert
przeprowadzony zostanie dodatkowe postępowanie dla oferentów, którzy złożyli
najkorzystniejsze równorzędne oferty. Dodatkowe postępowanie odbędzie się
w drodze licytacji w terminie wskazanym telefonicznie przez pracownika
Nadleśnictwa w siedzibie Nadleśnictwa. Brak przystąpienia do licytacji poczytuje
się za odstąpienie od udziału w postępowaniu.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2022 r. o godz. 930 w siedzibie
Nadleśnictwa Lutówko.
9. Poszczególnie grunty rolne zostaną wydzierżawione osobom, które złożą
najkorzystniejszą ofertę na pakiet, tj. zaproponują na piśmie najwyższą roczną
wysokość czynszu w złotych za dany pakiet.
10. Zgodnie z regulaminem postępowania (zał. nr 2) organizator przewiduje wpłatę
wadium w wysokości 100,00 zł na każdą złożoną ofertę. Tytuł przelewu
bankowego do wniesienia wadium powinien brzmieć „Wadium do postępowaniana grunty rolne ZG.2217.7.2022 dot. pakietu nr …” (uzupełnić cyframi od 1 do 2
w zależności od pakietu). Szczegółowe warunki postepowania z wadium określa
regulamin postępowania, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
11. Postępowanie na dany pakiet przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynie
tylko jedna prawidłowo złożona oferta.
12. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest Specjalista Służby
Leśnej ds. stanu posiadania (tel. 724 040 014).
13. Nadleśnictwo Lutówko zastrzega sobie prawo do:
1) Unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny,
2) Odstąpienia od przeprowadzenia postępowania bez podania przyczyny,
3) Zamknięcia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty,
4) Nie zatwierdzenia przez Organizatora postępowania wniosku komisji
postępowania w sprawie rozstrzygnięcia ofert postępowania bez podania
przyczyny.
14. Wyniki postępowania na wszystkie pakiety zostaną podane do wiadomości
poprzez zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa (dane
osobowe oferentów zostaną zanonimizowane). Oferenci, którzy wygrają
postępowanie na dzierżawę gruntów wchodzących w skład poszczególnych
pakietów zostaną powiadomieni o powyższym na piśmie.
15. Oferenci, którzy wygrają postępowanie na dzierżawę gruntów wchodzących
w skład poszczególnych pakietów, zobowiązani są do podpisania umowy
dzierżawy z Nadleśnictwem Lutówko w terminie do dwóch tygodni od dnia
doręczenia zawiadomienia o wynikach postępowania.
16. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy gruntów rolnych przez oferenta,
który wygrał postępowanie w terminie określonym w punkcie 15, Komisja
postępowania wybierze kolejną, najkorzystniejszą ofertę w celu podpisania umowy
dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo Lutówko.
17. Dokumentacja postępowania wskazana w pkt 21 jest dostępna na stronie
internetowej Nadleśnictwa Lutówko pod adresem:
https://www.lutowko.torun.lasy.gov.pl/aktualności
18. Podstawa prawna:
• art. 4 ust. 3, art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 672).
• Decyzja nr 49/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko z dnia 2 grudnia
2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych
i wód, użytków ekologicznych na tych gruntach, gruntów przeznaczonych pod
inwestycje liniowe oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych – Bp. 19. W przypadku informacji niejasnych mają zastosowanie przepisy aktów prawnych,
o których mowa w ust. 18.
20. Sprawy związane z ochroną danych osobowych zawarte są w klauzuli RODO,
znajdującej się w umowach stanowiących załączniki nr 4 i 5.
21. Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz gruntów do wydzierżawienia,
• Załącznik nr 2 – regulamin postępowania,
• Załącznik nr 3 – formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych,
• Załącznik nr 4 – wzór umowy dzierżawy,
• Załącznik nr 5 – wzór umowy dzierżawy.

5554 lutówko wykaz

https://lutowko.torun.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/postepowanie-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-nadlesnictwa-lutowko

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.60 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: sępoleński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-19

Dodano: 20 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6660 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,14 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 2 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6635 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 24,87 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 30 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6632 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,68 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6621 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,66 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-02

Dodano: 22 czerwca, 2024

O godzinie: 10:15

# 6620 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu