Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 1.35 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5553 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,35 ha

Powiat:pucki
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,35 ha/ użytek PsVI/ czynsz wywoławczy 250,oo PLN/rocznie/wadium 120,oo PLN do 19.04.2022/ termin składania ofert 20.04.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW W ROKU 2022

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wejherowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (zbieranie ofert w formie pisemnej) na dzierżawę nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wejherowo położonych w leśnictwach: Darżlubie, Jastarnia, Lisewo, Sławutówko oraz Kępino.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Skarb Państwa — Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-

Nadleśnictwo Wejherowo, ul, Sobieskiego 247 B, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 672 98 01, fax (58) 672 98 00, email: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl strona internetowa: www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

 1. Zasady ogólne:
  • Składanie ofert na przedmiot przetargu następuje w trybie zbierania ofert w formie pisemnej. 2) Przedmiotem przetargu jest:
Lp. Nr działki ewidencyjnej Obręb ewidencyjny Powierzchnia ( w m2) Cena wywoławcza Załącznik graficzny Krótki opis Dodatkowe informacje kontakt
1. 350 Puck 13 500,00 250 pin netto/rok

WADIUM

120 pin

Nr 1 Grunt rolny Pastwisko VI klasy jakości gleby.

Okres dzierżawy — umowa na czas nieokreślony.

Leśniczy Leśnictwa

Sławutówko — Krzysztof Bosak

tel. 606 675 384

2390 Karwieńskie Błota 20,00 1 000 pln netto/rok

WADIUM

500 pin

Nr 2 Teren przy wejściu na plażę nr 6), przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej typu foodtrucka.

Okres dzierżawy — I rok

Leśniczy Leśnictwa Lisewo — Patryk Wenta tel. 606 681161
3. 2391 Karwieńskie Błota 20,00 1000 pln netto/rok

WADIUM

500 pin

Nr 3 Teren leśnego miejsca postojowego (wejście na plażę nr 11), przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej typu foodtrucka.

Okres dzierżawy— I rok

Leśniczy Leśnictwa Lisewo— Patryk Wenta tel. 606 681 161
4. 102/2 Kąpino 20,00 1000 pln netto/rok

WADIUM

500 pln

Nr 4 Teren leśnego miejsca biwakowego, przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej typu foodtrucka

Okres dzierżawy — I rok

Leśniczy Leśnictwa Kępino — Marcin Kowalski tel. 606 681052
5. 156/1 Hel 170,00 25 000 pin netto/rok

WADIUM

12 500 pln

Nr 5 Teren częściowo utwardzony, przeznaczony na działalność usługowohandlową lub gastronomiczną.

Okres dzierżawy — 1 rok

Leśniczy Leśnictwa Jastarnia — Jacek Konieczny tel. 604 401258

 

6. 156/1 Hel 70,00 15 000 pln netto/rok

WADIUM

7 500 pin

Nr 6 Teren przeznaczony na działalność usługowohandlową lub gastronomiczną.

Okres dzierżawy— I rok

Leśniczy Leśnictwa Jastarnia — Jacek Konieczny tel. 604 401258
7. 156/1 Hel 20,00 10 000 pln netto/rok

WADIUM

5 000 pin

Nr 7 Teren przeznaczony na działalność usługowohandlową lub gastronomiczną.

Okres dzierżawy — I rok

Leśniczy Leśnictwa Jastarnia — Jacek Konieczny tel. 604 401 258
8. 153/2 90,00 15 000 pln netto/rok

WADIUM

7 500 pin

Nr 8 Teren przeznaczony na działalność usługowohandlową lub gastronomiczną.

Okres dzierżawy — 1 rok

Leśniczy Leśnictwa Jastarnia —Jacek Konieczny tel. 604 401 258
9. 156/1 Hel 1,00 1000 pin netto/rok

WADIUM

500 pin

Nr9 Teren przeznaczony na działalność usługową.

Okres dzierżawy — 1 rok

Leśniczy Leśnictwa Jastarnia — Jacek Konieczny tel. 604 401 258
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty na formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 10 do ogłoszenia wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
 • Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

5) Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego.

 • Nadleśnictwo Wejherowo informuje, że istnieje możliwość oględzin przedmiotu dzierżawy. W tym celu należy skontaktować się z właściwym terytorialnie leśniczym pod nr telefonu (tabela powyżej).
 • Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 672 98 14.
 • Nadleśnictwo Wejherowo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 • Nadleśnictwo Wejherowo nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie przetargu. 10) Integralną część ogłoszenia stanowią:
  1. Załączniki nr 1-9 – załączniki graficzne
  2. Załącznik nr 10 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 11— umowa przeznaczona na prowadzenie działalności gastronomicznej typu foodtrucka
  4. Załącznik nr 12 – umowa przeznaczona na działalność usługowo-handlową lub gastronomiczną, obozowisko harcerskie, miejsca postojowe — na czas określony
  5. Załącznik nr 13 0– umowa przeznaczona na dzierżawę gruntu rolnego.
 1. Czynsz dzierżawny oraz inne opłaty publiczno-prawne

1) Oprócz czynszu dzierżawy Oferent zobowiązany jest opłacać podatek oraz pozostałe zobowiązania publiczno-prawne, związane z przedmiotem dzierżawy.

 • Czynsz płatny będzie, w terminie wskazanym w umowie na rachunek bankowy Wydzierżawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego na nr rachunku bankowego: 19 2030 0045 1110 0000 0013 6630.
 • Na poczet czynszu za rok 2022 Nadleśnictwo Wejherowo zaliczy wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg
 1. Wadium
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez Oferenta, do 19.04.2022 r. do końca dnia na konto Nadleśnictwa Wejherowo Nr konta bankowego: 19 2030 0045 1110 0000 0013 6630 w wysokości — „patrz” tabela powyżej.
  • Datą wpłaty wadium będzie data uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa Wejherowo.
  • Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygrał ulega przepadkowi na rzecz Nadl śnictwa Wejherowo, jeśli Oferent uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
  • Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygrał i zawarł umowę dzierżawcy zalicza się na poczet czynszu za rok 2022.
  • W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez Oferenta.
 2. Sposób przygotowania oferty. Miejsce i termin składania ofert.
  • Oferty należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszego ogłoszenia i wysłać na adres Nadleśnictwa Wejherowo.
  • Oferta powinna być podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
  • Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Dzierżawa gruntu — przetarg pozycja nr … …” z nazwą i adresem Oferenta. (należy podać właściwą liczbę porządkową z tabeli) 4) Oferty należy złożyć w terminie do 20.04.2022r. do godz. 15:00. 5) Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.04.2022 roku o godz. 09:30 w siedzibie nadleśnictwa, otwarcie

ofert jest niejawne.

 • Termimzwiązania z ofertą wynosi do 14 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert.
 • Informaejá z otWarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej nadleśnictwa najpóźniej w dniu

21.04.2022q. dog.15:OO.

 1. Podpisanie umowy dzierżawy.
  • Po zatwierdzeniu protokołu komisji przetargowej, Wydzierżawiający przygotuje umowę dzierżawy, której wzór stanowi:

Załącznik nr 11 – umowa przeznaczona na prowadzenie działalności gastronomicznej typu foodtrucka, Załącznik nr 12 – umowa przeznaczona na działalność usługowo-handlową lub gastronomiczną- na czas określony,

Załącznik nr 13 — umowa przeznaczona na dzierżawę gruntu rolnego.

 • O miejscu i dacie podpisania umowy dzierżawy Wydzierżawiający powiadomi Oferenta, który przetarg wygrał w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Przedmiot przetargu zostanie przekazany na podstawie podpisanej umowy przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo oraz protokołu zdawczo — odbiorczego.
 1. Pozostałe uregulowania
  • Bezwzględne przestrzeganie przepisów pożarowych.
  • Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem ładu, porządku i czystości na dzierżawionym terenie.
  • Ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z eksploatacji nieruchomości (tzw. media).
  • Dzierżawca będzie uiszczał opłaty bezpośrednio do dostawców mediów.
  • Ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatków oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
  • Informowania Wydzierżawiającego o zmianie adresu pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną przesyłką poleconą pod adres znany Wydzierżawiającemu w chwili zawarcia

umowy.

 • Utrzymania czystości w dzierżawionych pomieszczeniach oraz bezpośrednio w ich otoczeniu, łącznie z wywozem śmieci na własny koszt.
 • Utrzymania zieleni w pasie przylegającym do przedmiotu dzierżawy.
 • Przestrzeganie przepisów prawa niewymienionych powyżej oraz używanie przedmiotu dzierżawy stosownie do ograniczeń i obowiązków w nich zawartych.
 • Oferent ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w dzierżawionym majątku oraz za szkody wyrządzone na osobach i majątku osób trzecich w związku z powadzoną działalnością gospodarczą.
 • Wszelkie obiekty związane z prowadzeniem działalności (w tym stoliki, parasole, kosze na śmieci, podesty itp.;) będą musiały zawierać się w powierzchni będącej przedmiotem dzierżawy. Działalność nie może być uciążliwa dla środowiska leśnego w szczególności pod względem generowaneg hałasu oraz śmieci.

 

Charakter działalności musi być sezonowy tzn. po zakończeniu działalności w danym roku teren należy uprzątnąć z wszelkich obiektów.

 • Z chwilą zakończenia umowy dzierżawy Oferent usunie wszystkie posadowione zgodnie z umową przez siebie obiekty, a w razie zaniedbania tego obowiązku obiekty te zostaną usunięte przez Nadleśnictwo Wejherowo na jego koszt, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądowego.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wejherowo/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-w-roku-2022

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.35 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: pucki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6534 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-14

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6521 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,02 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6477 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,44 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu