Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-13
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 6.13 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5552 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,13 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 18 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 6,13 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy 2084,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 12.05.2022/ termin składania ofert 13.05.2022 godz. 08:00

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH z siedzibą w Boguszowie-Gorcach

 

 1. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce

telefon (74) 888-05-60; fax. (74) 888-05-79

e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

godziny urzędowania 7:00 – 15:00

 

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

 1. Przedmiotem przetargu są grunty rolne położone są na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych wg „Wykazu gruntów rolnych oferowanych do wydzierżawienia”.

Informacje na temat:

– adresu leśnego i administracyjnego gruntu przeznaczonego do dzierżawy,

– numeru działki ewidencyjnej,

– rodzaju użytku i klasy jakości gruntu,

– powierzchni gruntu,

– ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, np. zaliczenia do form ochrony przyrody lub dóbr kultury,

– wyjściowej stawki czynszu (ceny wywoławczej za poszczególne grunty),

znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Wysokość wywoławczych stawek czynszu w q pszenicy/ha wynosi:
Klasa gruntu GRUNTY ORNE UŻYTKI  ZIELONE
III a III b IV a IV b V VI II III IV VI
Stawka czynszu w

q pszenicy/ha

7,1 5,7 4,6 3,4 1,1 0,6 6,3 5,4 3,1 0,9 0,4
 1. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o Zarządzenie nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie gospodarowania gruntami rolnymi będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych (ZG.7400.12.2020.IG).

 

 1. Oferty pisemne na dzierżawę gruntów należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Nadleśnictwo Wałbrzych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, umieszczonym w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych”, w sekretariacie Nadleśnictwa Wałbrzych ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 13.05.2022 roku do godz. 8:00. Oferty złożone po terminie nie będą uczestniczyć w przetargu.

 

 1. Nie dopuszcza się składania oferty na część danego gruntu (podziału wydzielenia na części mniejsze niż podane w załączniku nr 1). Ofertę na pakiety wielopozycyjne można składać wyłącznie na cały pakiet (na wszystkie powierzchnie wchodzące w skład pakietu). Złożenie oferty tylko na część pakietu (wybrane powierzchnie z pakietu), spowoduje odrzucenie oferty.

 

 1. Planowany okres dzierżawy gruntu – czas określony i nieokreślony.

 

 1. Oferta powinna zawierać następujące informacje, zgodne z załącznikiem nr 2 „Formularz ofertowy” (dostępnym na stronie internetowej Nadleśnictwa na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie oraz w siedzibie Nadleśnictwa pokój nr 2):
 1. informacje o oferencie (imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) siedzibę, telefon, e-mail, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; złożenie oferty przez tę osobę bez podania nr NIP i nr REGON oraz bez załączenia wydruku z CEiDG, uważane będzie za złożenie oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku oferenta innego niż osoba fizyczna, wymagane jest podanie nr NIP, Regon, numeru pod którym podmiot jest zarejestrowany we właściwej ewidencji,
 2. miejsce położenia gruntu: adres leśny gruntu przeznaczonego do dzierżawy (oddział, pododdział, wydzielenie), kategorię i klasę użytku, powierzchnię,
 3. oferowaną wysokość czynszu (osobno dla każdego adresu leśnego – jeśli

oferent zainteresowany jest więcej niż jednym gruntem) w q pszenicy/ha. Wysokość oferowanego czynszu za poszczególny grunt nie może być niższa niż podana w załączniku nr 1 cena minimalna.

W oparciu o zaoferowaną stawkę w q pszenicy/ha zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowaną stawkę q pszenicy/ha i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 100,71 zł za 1 q.

 1. oświadczenia oferenta, że:
 • zapoznał się z przedmiotem przetargu i wzorem umowy na dzierżawę gruntów rolnych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, zobowiązując się do zawarcia umowy dzierżawy wg wzoru umowy,
 • oświadczenie oferenta o wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych.
 1. oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione, zgodnie z formą reprezentacji oferenta. Należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium:
 1. Nadleśnictwo wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w „Wykazie gruntów rolnych oferowanych do wydzierżawienia”, kol. 14, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa ING Bank Śląski O/Wałbrzych 28 1050 1575 1000 0022 9681 3450 z dopiskiem: „wadium – dzierżawa gruntów, pakiet nr …..
 3. wadium należy wnieść do dnia 13.05.2022 r. do godz. 8.30 (decyduje  godzina zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Nadleśnictwa),
 4. wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Wałbrzych,
 5. wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od zawarcia umowy lub wycofa swoją ofertę po otwarciu ofert,
 6. wadium wpłacone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone lub nie zostaną wybrane, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, a oferentowi, którego oferta została wybrana Nadleśnictwo zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022 r. o godz. 8.30. W siedzibie Nadleśnictwa Wałbrzych (w sali narad). Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prac komisji przetargowej (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa).

 

 1. Z przetargu wyklucza się oferentów, z którymi w okresie do pięciu lat poprzedzających dzień upublicznienia ogłoszenia o przetargu Nadleśnictwo rozwiązało umowę dzierżawy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy lub których ofertę wybrano, a którzy nie przystąpili do podpisania umowy.

 

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. złożone po terminie,
 2. złożone przez oferentów wykluczonych z przetargu,
 3. z czynszem niższym od wyjściowego (minimalnego) podanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 4. których nie można poprawić na podstawie pkt 18 Regulaminu.

 

 1. Kryterium oceny ofert jest najwyższa wysokość zaproponowanego czynszu dzierżawnego (wygrywa oferta z najwyższą ceną za poszczególny grunt).

 

 1. Nadleśnictwo Wałbrzych może unieważnić przetarg w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Przetargu zamieszczonym na stronie internetowej.

 

 1. Nadleśnictwo Wałbrzych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym przy liczeniu okresu związania ofertą dnia składania ofert nie uwzględnia się). Po terminie związania ofertą umowa na dzierżawę może być podpisana za pisemną zgodą oferenta.

 

 1. Informacje dotyczące ogłoszonego przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz.12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Wałbrzych w pokoju nr 2, osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Starszy specjalista Służby Leśnej Izabela Grot tel. 74 888-05-74.

 

 1. Oględzin gruntów można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz.14:00, po uprzednim uzgodnieniu z leśniczym leśnictwa, na terenie którego położone są grunty przeznaczone do wydzierżawienia:
 • Leśnictwo Świebodzice                   +48 784 057 714
 • Leśnictwo Stare Bogaczowice         +48 668 832 495
 • Leśnictwo Witków                           +48 608 656 141
 • Leśnictwo Biały Kamień                  +48 600 903 704
 • Leśnictwo Glinica                           +48 606 396 595
 • Leśnictwo Glinik                             +48 606 397 246
 • Leśnictwo Sowie Góry                    +48 668 832 504
 • Leśnictwo Jedlinka                         +48 533 502 463
 • Leśnictwo Głuszyca                        +48 668 832 472
 • Leśnictwo Łomnica                         +48 600 903 492
 • Leśnictwo Sokołowsko                    +48 668 832 475
 • Leśnictwo Unisław                          +48 606 397 123
 • Leśnictwo Mieroszów                     +48 600 903 563

 

 1. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych (załącznik nr 2), projekt umowy (załącznik nr 4) oraz mapy gospodarcze Nadleśnictwa w lokalizacją użytków rolnych wg numeracji załącznika nr 1 (załącznik nr 5) są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl, stronie BIP Nadleśnictwa https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-walbrzych oraz w kancelariach leśnictw, na których położone są grunty oferowane do wydzierżawienia.

 

 1. Administratorem danych osobowych oferenta przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy jest Nadleśnictwo Wałbrzych ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce. Dane osobowe oferenta będą przetwarzane przez Administratora w związku ze złożeniem oferty i uczestnictwem w przetargu na dzierżawę gruntów rolnych, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących oferentowi praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie Administratora.

 

Załączniki:

 1. Wykaz gruntów rolnych oferowanych do wydzierżawienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Zarządzenie nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie gospodarowania gruntami rolnymi będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych
 4. Wzór umowy na dzierżawę gruntu rolnego (na czas określony i na czas nieokreślony)
 5. Mapy (wg adresów leśnych)
 6. 5552 wałbrzych wykaz

https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.13 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu