Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 0.38 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5551 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,38 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,38 ha/ użytek RIV,ŁIII/ czynsz wywoławczy 138,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 26.04.2022 godz. 08:30

WÓJT GMINY  WIETRZYCHOWICE

OGŁASZA

PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice

położonej w Jadownikach Mokrych.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie  Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00025344/5.
 2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna  cz.nr 44 o powierzchni 0,38 ha położona w miejscowości Jadowniki Mokre:

działka przeznaczona jest do użytku rolniczego:  w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: R IV a -0,20 ha, ŁIII-0,08 ha , ŁIV-0,10 ha. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

 1. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi  –  137,43 zł.

( słownie: sto trzydzieści siedem zł 43/100)

Wadium: 20,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności  czynszu i podatku.
 2. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na  cz. dz. nr 44 o pow. 0,38 ha.
 4. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 5. Czas trwania umowy: nieoznaczony.
 6. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 8³° w Urzędzie Gminy
  w Wietrzychowicach

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

– legitymują się dowodem wpłacenia wadium

– złożą komisji przetargowej w terminie do 21 kwietnia 2022 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2022 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz.U.  z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

 

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,2079441,ogloszenie-wojta-gminy-wietrzychowice-dotyczace-przetargu-ustnego-nieograniczonego-wydzierzawienia-n.html

 

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 0.38 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu