Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 39.04 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5550 dzierżawa gruntu rolnego pow. 39,04 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 37 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 39,04 ha/ użytek RIII,RIV,RV/ czynsz wywoławczy 35136,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 20.04.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

na dzierżawę gruntów rolnych, położonych na terenie Nadleśnictwa Henryków

Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków ul. Polna 5, 57 — 210 Henryków, tel. 74/8105033, fax. 74/8105189, e—mail: henrykow@wroclaw.lasy.qov.pl

Nadleśnictwo Henryków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie pozostającym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Henryków, w niżej wymienionych lokalizacjach, z czasem obowiązywania umowy dzierżawy określonym w poniższej tabeli.

 1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Borów:

Rodz. użytk. grunt. Wyjściowa

(minimalna) wysokość stawki czynszu za 1 rok dzierżawy w PLN

Informacje dodatkowe, w tym skrócony opis użytków i ich części składowych (w tym: wyszczególnienie występujących na gruncie budynków i innych składników majątkowych, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, np. zaliczenie do form ochrony przyrody lub dóbr kultu
1 13-02-101-372-d00 02-17-0120023 48/372 R IIIA 0,29 274,54 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

2 13-02-101-372-h- 02-17-0120023 89/372 R IIIA 0,34 321,87 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

3 13-02-101-372–i00 02-17-0120023 89/372 R IIIB 0,22 170,60 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

Przedmiotem przetargu jest dziertawa nitej wymienionych gruntöw rolnych po*otonych w Grninie Strzelin Obszar Wiejski:

LP. Adres le’ny administr dzia*ki utytk. jakoğci wysokoğö stawki czynszu za 1- rok dziertawy w PLN Informacje dodatkowe, w tym skröconyopis utytköw i fich czşğci skYadowych (w tym: wyszczegölnienie wystçpujqcych na gruncie budynköw i innych skladniköw majqtkowych, ograniczenia lubx)bowiqzki lwynikajqce -z, przepisöw szczegölnych, np. zaliczenie do:form ochrony przyrody lub döbr Okres planowanej dzieüawy
1 13-02-1-03- 045-0035 264/23 R IVB 1,1700 542,02 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

2 13-02-1-0323 -0 -00 045-0035 266/23 R IVB 1,1300 523,49 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

3 13-02-1-04182 -i -oo

(czşğö)

045-0024 302/18

2

IVB ı ,9758 1063,57 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody. Uwaga: grunt przeznaczony do dzieriawy stanowi czçğö wydzielenia '182-i o powierzchni 1,9758 ha z calkowitej powierzchni 2,2958 ha, z czego 0,32 ha stanowi k a clrzew. do

31 .12.2023 r.

4 13-02-1-0229 -d-OO

(czşğö)

02-17-

045-0019

771 R IVB 1,1994 1042,07 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody. Uwaga: grunt przeznaczony do dzieriawy stanowi czçğö wydzielenia 29-d o powierzchni 1,1994 ha z calkowitej powierzchni 2,2494 ha, z czego 1,0500 ha jest

-ut dzieriawione.

do

31 .12.2025 r.

5 13-02-1-02- 045-0013 501/26 İVA ı ,0564 670,26 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.122025 r.

6 13-02-1-0225 -b -OO 02-17-

045-0013

501/26 IVB 0,6070 281,20 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

7 13-02-1-0236-c-oo 045-0036 582/36 İVA 0,4900 310,89 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

8 13-02-1-0323-n-OO 045-0035 265/23 R v 0,3800 76,54 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 M 2.2025 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Przeworno:

wysokość stawki czynszu za 1 rok dzierżawy w PLN Informacje dodatkowe, w tym skrócony opis użytków 'i ich części składowych (w tym: wyszczególnienie występujących na gruncie budynków i innych składników majątkowych, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szcžególnych; np.’ zaliczenie: do form Ochrony przyrody lub dóbr
1 13-02-103-88 -bx

-00

02-17-0320009 327/88 R IIIA 0, 1344 127,23 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

2 03-88 -cx – 02-17-0320009 327/88 0,1315 101,97 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

3 13-02-1-

03-88 -n –

02-17-0320009 77/88 R IVA 1,6107 1021,95 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

4 13-02-104-202-b

-00

02-17-0320002 194/20

2

R IIIA 1 ,4592 1381,39 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

5 04-202 -d

-00

02-17-0320002 194/20

2

0,0293 5,90 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

6 13-02-104-202-h -00 02-17-0320002 194/20

2

R IVA 0,2666 169,15 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

7 09-176 -i

-00

02-17-0320017 203/17

6

IVA 1 ,6300 1034,19 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

8 09-178 -h

-00

02-17-0320008 141/17

8

2,1546 2234,99 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

9 13-02-109-178 -i -oo 02-17-0320008 141/17

8

0,0193 18,27 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

10 13-02-1-

03-88 -0 00 (CZQSÖ)

02-17-0320009 77/88 111A 0,9796 1501,05 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody. Uwaga: grunt przeznaczony do dziertawy stanowi czçğö wydzielenia 88-0, o powierzchni 0,9796 ha z ca*kowitej powierzchni 1,5856 ha, z czego 0,6060 ha jest

'ut dziertawione.

do

31 .12.2025 r.

Przedmiotem przetargu jest dzieüawa nitej wymienionych gruntöw rolnych po*oünych w Gminie Kondratowice:

dzia*ki jakoğci wysokoğö stawki czynszuza 1: rok dziertawy w PLN Informacjedodatkowe, w tym skröcony opisüytköw i ich czşğci skladowych (w tym: Wyszczegölnienie wystşpujqcych na grunciebudynköw i innych sk*adniköw majqtkowych, ograniczenia lub obowiqzki wynikajqce z przepisöw szczegölnych, np. zaliczenie do form ochrony przyrody lub döbr kultury) Okres planowanej dziertawy
1 13-02-1-05103 ’-oo 022-0004 140 0,7900 819,48 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony rz rod do

31 .12.2025 r.

2 13-02-1-05103-k-OO 02-17-

022-0004

140 1 1 1A 0,6721 636,26 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

3 13-02-1-051 16 -m -00 022-0019 103/116 0,4400 416,54 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

4 13-02-1-051 16 -ı -oo 022-0019 1 03/116 1 21 oo 1255,15 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 M 2.2025 r.

5 13-02-1-0596 -j-oo 02-17-

022-0010

53-96 1 1 1A 7,2300 6844,45 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2023 r.

6 13-02-1-05116 -n-OO

(czşğö)

022-0019 107/116 ı ,8300 2468,80 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody. Uwaga: grunt przeznaczony do dzieriawy stanowi czçğö wydzielenia 116-n, o powierzchni 1,8300 ha z ca*kowitej powierzchni 2,3800 ha, z czego 0,5500 ha

'est 'ut dziertawione.

do

31 .12.2025 r.

7 13-02-1-051 18-h-OO

(czşğö)

022-0019 109/1 18 o, 7945 1400,37 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody. Uwaga: grunt przeznaczony do dziertawy stanowi czçğö wydzielenia 118-h, o powierzchni 0,7945 ha z ca*kowitej powierzchni 1,3500 ha, z czego 0,5555 ha

-est m ut dziertawione.

do

31 .12.2025 r.

Przedmiotem przetargu jest dziertawa nitej wymienionych gruntöw rolnych polotonych w Grninie Zişbice Obszar Wiejski:

LP. Adres leğny administr, dzia*ki uzytk. jakoğci wysokoğö stawki czynszu za 1- rok dziertawy w PLN Informacje dodatkowe; w tym skröconyopis: uzytköw i ich czşğci sk*adowych’ (wUm: wyszczegölnienie wystşpujqcych na grunci•budynköw innych skladniköw majqtkowych, ograniczehia lübobowiqzki wynikajqce z przepisöwı szczegölnychi np. zaliczenie@o form ochtony przyrody lub döbr kultur Okres planowanej dziertawy
1 13-02-1-04194 – -oo 02-24-0650028 250 R İVA 0,2000 114,81 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony rz rod do

31.12.2025 r.

2 13-02-1-04194 -h -oo 02-24-0650028 250 R 0,1300 10,47 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

3 13-02- 04194 02-24-0650028 250 0,1200 20,54 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

13-02-1-06- 02-24-0650010 542 IVB 0,1436 62,19 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

13-02-1-06- 02-24-0650010 542 1 1 1A 0,0960 83,15 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

6 13-02-1-06232 02-24-0650010 542 IVB 0,0839 36,33 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 112.2025 r.

7 13-02-1-08339 -g 02-24-0650015 588 12108 524,34 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

13-02-1-08- 02-24-0650025 917 İVA 0,8700 499,42 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31 .12.2025 r.

13-02-1-08- 02-24-0650025 916 İVA 0,3600 206,66 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

10 13-02-1-08345 -n 02-24-0650015 598 0,8100 701,55 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

1 1 13-02-1-09260 -ı 02-24-0650005 236/2 IVB 0,5208 225,53 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody do

31.12.2025 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Ciepłowody:

Lp. Nr działki Rodz.

użytk.

Klasa

jakości

Powł Wyjściowa

(minimalna) wysokość stawki czynszu za 1 rok dzierżawy w PLN

Informacje dodatkowe, w tym skrócony opis użytków i ich części składowych (w tym: wyszczególnienie występujących na gruncie budynków i innych składników majątkowych, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, np. zaliczenie do form ochrony przyrody lub dóbr kultur
13-02-1-07299    -00 02-24-0220012 448 R IIIA 3, 7965 3288,17 Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony rz rod do

31.12.2025 r.

 1. Termin i miejsce przetargu:

Oferty winny być składane w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie pozostającym w zarządzie

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Henryków” do dnia 20 kwietnia 2022 roku do godz. 1000 w sekretariacie Nadleśnictwa Epokój nr 81. Oferty złożone po tym terminie nie będą uczestniczyć w przetargu. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2022 roku o godz. 10 15 w siedzibie Nadleśnictwa Henryków w Henrykowie pokój nr 7.

 1. Oferta składana przez oferenta winna zostać sporządzona w formie pisemnej. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Nadleśnictwa na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie: www.henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl i w siedzibie Nadleśnictwa (pokój nr 12). Oferta winna zawierać:
 2. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; złożenie oferty przez tę osobę bez podania nr NIP i nr REGON oraz bez załączenia wydruku z CEiDG, uważane będzie za złożenie oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku oferenta innego niż osoba fizyczna, wymagane jest podanie nr NIP, Regon, numeru pod którym podmiot jest zarejestrowany we właściwej ewidencji,
 3. oferowaną wysokość czynszu,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i wzorem umowy na dzierżawę gruntów rolnych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, zobowiązując się do zawarcia umowy dzierżawy wg wzoru umowy.
 5. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych na terenie Nadleśnictwa Henryków.
 6. Oferta winna wskazywać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (zgodnie z oznaczeniami wskazanymi w pkt 1 niniejszego ogłoszenia).
 7. Możliwe jest złożenie przez oferenta ofert na dzierżawę kilku, a nawet wszystkich nieruchomości wskazanych w tabeli zawartej w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, przy czym w odniesieniu do każdej z nieruchomości oferent winien złożyć odrębną ofertę spełniającą wymogi określone w pkt 3 i 4 niniejszego ogłoszenia.
 8. Wyjściowa (minimalna) wysokość czynszu w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości określona jest w tabeli zawartej w pkt 1 niniejszego ogłoszenia.
 9. Kryterium oceny ofert jest najwyższa wysokość zaproponowanego czynszu dzierżawnego.
 10. Nadleśnictwo Henryków może unieważnić przetarg w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Przetargu zamieszczonym na stronie internetowej: henrykow.wroclaw.lasy.qov.pl .
 11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 12. Ze wzorem umowy dzierżawy oferent może zapoznać się w Nadleśnictwie Henryków — pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 Wzór umowy dostępny jest również na stronie Nadleśnictwa (www.henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl).

1 1 . Czynsz dzierżawny każdego roku obowiązywania umowy będzie podlegał waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (potocznie określany jako inflacja) ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja czynszu dzierżawnego w oparciu o wskaźnik, o którym mowa wyżej – nastąpi w roku następnym po roku, w którym podpisano umowę.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie przez oferenta oferty zgodnie z niniejszym ogłoszeniem oraz Regulaminem Przetargu, dostępnym na stronie internetowej: www.henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl
 2. Z przetargu wyklucza się oferentów, z którymi w okresie do dwóch lat poprzedzających dzień upublicznienia ogłoszenia o przetargu Nadleśnictwo rozwiązało umowę dzierżawy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy lub których ofertę wybrano, a którzy nie przystąpili do podpisania umowy.
 3. Oferta winna zawierać dane i oświadczenia wskazane w pkt 3 niniejszego ogłoszenia. Jeżeli oferta spełnia wymogi określone wyżej — nie jest potrzebne załączenie do oferty dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
 4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym przy liczeniu okresu związania ofertą dnia składania ofert nie uwzględnia się). Po terminie związania ofertą umowa na dzierżawę może być podpisana za pisemną zgodą oferenta.

5550 henryków 39,04 ha 20.04.2022

https://henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-grunty

 

Szczegóły

Powierzchnia: 39.04 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: strzeliński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu