Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 5.42 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5546 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,42 ha

Powiat:przasnyski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,42 ha/ użytek RV,RVI/cena wywoławcza 163500,oo PLN/wadium  16350,oo PLN do 17.05.2022/ termin składania ofert 18.05.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości Barbary Garlińskiej (sygn. akt VIII GUp 231/21) oraz Adriana Garlińskiego (sygn. akt VIII GUp 230/21) – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.: – 1/2 udziału przysługującego upadłej Barbarze Garlińskiej w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, użytek RV,RVI zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00012388/2 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 81.750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto. oraz – 1/2 udziału przysługującego upadłemu Adrianowi Garlińskiemu w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00012388/2 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 81.750,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 109.000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto. Działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342 ha są niezabudowane, nie przylegają do siebie, ale znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. Działka nr 540 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 104 m2, stodołą o pow. zabudowy 99 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 65 m2. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów działki zajmują grunty orne, lasy oraz grunty rolne zabudowane. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 275/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rolnictwa, terenach rolniczych, w tym istniejącej zabudowy zagrodowej oraz terenach lasów. Ponadto działka nr 540 znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Omulwi i Płodownicy.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 163.500,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto tj. 75% ceny oszacowania, która wynosi 218.000,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100) netto. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Poścień – sygn. akt VIII 230/21 oraz sygn. akt VIII GUp 231/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 18 maja 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii). 2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 16.350,00 zł (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 17 maja 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach. 3. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu. 4. Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.****************** a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 851 227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-grunty-rolno-lesne-i-budynki-poscien-wies-2-1b8e55-nr65889616

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.42 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: przasnyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu