Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.93 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5542 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,93 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,93 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 245,oo PLN/rocznie/wadium 61,oo PLN do 05.05.2022/ termin przetargu 10.05.2022 godz. 10:00

Juchnowiec Kościelny, 6 kwietnia 2022 r.

POR.6845.5.2021

POR.6845.6.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

 1. działka nr 341 o pow.0,7200 ha, KW BI1B/00063389/7, obręb 19 – Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie 

 

Cena wywoławcza stawki czynszu 200,00 zł rocznie

Wysokość wadium wynosi 50,00 zł

 

Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości, zwolniona jest od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z póżn. zm.)

 

Opis nieruchomości:          

Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa.

Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomości będzie wykorzystywana na cele rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem R IIIb– grunty orne.

Okres dzierżawy wynosi 3 lata z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 kwietnia każdego roku. Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

 

 1. działka nr 361 o pow.0,2100 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39- Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie 

 

Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 45,00 zł rocznie

Wysokość wadium wynosi 11,00 zł 

 

Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości, zwolniona jest od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z póżn. zm.)

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o kształcie długiego prostokąta. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa.

Na obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomości będzie wykorzystywana na cele rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem Ł-IV – łąki trwałe, Br-RVIa – grunty rolne zabudowane.

W rzeczywistości przedmiotowa działka jest niezabudowana.

Okres dzierżawy wynosi 3 lata z przeznaczeniem na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 kwietnia każdego roku.

 

Przetargi odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 maja 2022 r.

 • godz. 10:00 – na dzierżawę działki nr 341, położonej w obrębie 19- Klewinowo,
 • godz. 11:00 – na dzierżawę działki nr 361 położonej w obrębie 39- Złotniki.

Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – BS w Juchnowcu Górnym 68807400030000166120000030.

Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania jego wniesienia przez komisję przetargową, najpóźniej do dnia 5 maja 2022 r.

(Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień zaksięgowania wadium na rachunku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny). Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu. 

W poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium.

Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy dzierżawy.

Wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie przez dzierżawcę zobowiązań finansowych wynikających z umowy, stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu wg zaoferowanej stawki.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargów lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

W przetargu mogą uczestniczyć jedynie uczestnicy przetargu wraz ze współmałżonkami.

Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie.

W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie nabycia ww. nieruchomości.

Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania danej czynności prawnej podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego.

Osoby przystępujące do przetargu lub reprezentujące je, powinny posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umów dzierżawy (stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu, ul. Lipowa 10, (pok. nr 1) lub pod nr tel. (85) 713 28 92.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, wywieszone na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu oraz w miejscowościach Klewinowo i Złotniki.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osoby fizycznej przystępującej do przetargu będzie Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
 2. W sprawach związanych z danymi osoby fizycznej przystępującej do przetargu, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pod adresem: iod@juchnowiec.gmina.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości.
 4. Dane będą udostępniane innym odbiorcom danych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t. j.).
 5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa.
 7. Osoba fizyczna przystępująca do przetargu będzie miała prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

– przenoszenia swoich danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.93 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: białostocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6017 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5837 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,46 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-06-24

Dodano: 24 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-20

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5658 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,84 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 11:00

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu