Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 1.64 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5541 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat:leski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,64 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 592,oo PLN/rocznie/wadium 60,oo PLN do 10.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 10:30

Olszanica, dnia 08.04.2022 r.

WÓJT GMINY OLSZANICA

Sygn. akt: RRG. 6845.10.2022

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – księga wieczysta Nr KS1E/00027413/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,

działka nr ew.: 1366 położona w Olszanica.

 1. Powierzchnia nieruchomości – 1.6427 ha.
 2. Opis nieruchomości –nieruchomość rolna, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne.

,,Żuków”

Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 1380.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
 2. a) przeznaczenie nieruchomości– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. b) sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium: 60,00 zł.(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi3 %ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza – 591,37 zł. – (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 37/100) zw. z podatku VAT.;
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat– stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie– nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 10:30

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

– wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 1366”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;

– okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

– zapoznają się z projektem umowy dzierżawy;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

– zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:

1) odwołania przetargu;

2) zamknięcia przetargu;

3) unieważnienia przetargu;

4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz opublikowanie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 7:30 – 15:30, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

https://bip.olszanica.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-366-4013

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.64 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-01

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 10:30

# 5993 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,53 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu