Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 7.03 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5539 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,03 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 7,03 ha/ użytek PsIV,PsV/ czynsz wywoławczy 3670,oo PLN/rocznie/wadium 370,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 26.04.2022 godz. 09:00

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Oleszyce na okres 10-ciu lat

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania rolniczego :
Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. USZKOWCE 504/4 (część) 2,80 ha PsIV 1,2350 ha
PsIII 0,4082 ha
PsV 0,7427 ha
RIIIb 0,1236 ha
N 0,2145 ha
(W-Ps) 0,0760 ha
1400 zł
rocznie
140 zł 20 zł
2. ZALESIE 325 0,9895 ha RIVb 495 zł
rocznie
50 zł 10 zł
3. STARE SIOŁO 1047
(część)
2,80 ha PsIV 1,85 ha
PsV 0,95 ha
1400 zł
rocznie
140 zł 20 zł
4. STARE SIOŁO 365/4 (część) 0,75 ha PsIV 375 zł
rocznie
40 zł 10 zł

 

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
– działka nr 504/4 – KW PR1L/00026923/0
– działka nr 325 – KW PR1L/00044607/1
– działka nr 1047, 365/4 – KW PR1L/00011743/6

2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 500 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – (sala ślubów) według kolejności podanej w tabeli.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium – działka nr ………, położona …………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Oleszyce, dnia 05.04.2022 r.

https://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-812-1410

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.03 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu