Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-09
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 5.28 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5536 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,28 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,28 ha/ użytek RV/cena wywoławcza 140000,oo PLN/wadium  14000,oo PLN do 06.05.2022/ termin przetargu 09.05.2022 godz. 12:00

RIR.6840.14.2021.SM

W Ó J T G M I N Y Ł Ę C Z Y C E

o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 7/2 o pow. 5,2800 ha położonej

w miejscowości Kaczkowo. Użytek gruntowy – grunty orne klasy V ( w całości).

Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KW GD1W/00046521/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce działka ta stanowi tereny rolnicze. Działka nie uzbrojona. Dojazd mało korzystny. Porośnięta roślinnością trawiastą oraz licznymi drzewami – samosiejkami.

Cena wywoławcza działki : 140 000 zł

Wadium : 14 000 zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić

mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (jednolity tekst w Dz.U. z 2022 roku, poz. 461) nabywcą nieruchomości rolnej mogą być podmioty wymienione w art. 2a ustawy. W przypadku wyłonienia nabywcy nie spełniającego warunku ustawowego, sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy tj.: Gminy Łęczyce. W przypadku braku zgody Dyrektora Generalnego, wpłacone przez nabywcę wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ostroju rolnego ( jednolity tekst z 2022 roku, poz. 461) tj.: Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Przetarg na w/w działkę odbędzie się dnia 9 maja 2022 roku – o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Łęczyce, przy ul. Długiej 53 i prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium

w określonym terminie i wysokości ze wskazaniem numeru działki na konto Urzędu Gminy Łęczyce w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Filia w Łęczycach nr konta: 73 8350 0004 3900 2437 2000 0070 lub w kasie Urzędu Gminy.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw. najpóźniej w dniu 06 maja 2022 roku.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadia

w wyznaczonym terminie przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Koszty spisania umowy notarialnej oraz wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał, wyjątkiem jest nieuzyskanie zgody na nabycie działki od Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Urząd Gminy Łęczyce – ul. Długa 53, tel. 67-89-214 w. 65.

http://bip.leczyce.pl/m,61,sprzedaz-dzierzawa-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.28 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-20

Dodano: 10 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6646 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,67 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6643 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,62 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6642 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,97 ha

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu