Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-08
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 2.74 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5535 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,74 ha

Powiat:łosicki
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,74 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy ofertowy/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 08.04.2022 godz. 12:00

Sarnaki 0/4 .04.2022

Znak: ZG.2217.13 .2022

OGŁO S Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SŁUŻĄCEGO WYŁONIENIU DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśnictwo Sarnaki, ogłasza wszczęcie postępowania służącego wyłonieniu dzierżawcy gruntów rolnych, położonych na terenie gminy Sarnaki, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sarnaki.

Przedmiot postępowania.

Postępowaniem objęte są grunty rolne wymienione w załączniku nr 1 przeznaczone do wydzierżawienia na czas nieokreślony w celu użytkowania rolniczego.

Il.         Sposób przygotowania oferty.

l . Oferty należy składać wyłącznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Oferta może obejmować jedynie całość gruntów.
 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty na część gruntów.
 3. Formularz ofertowy wypełniony powinien być czytelnie oraz zawierać: miejscowość i datę sporządzenia oferty,  imię i nazwisko oferenta, dokładny adres, serię i numer dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy, lub w przypadku przedsiębiorcy – nazwę firmy, siedzibę, NIP, REGON oraz telefon kontaktowy,  proponowaną wysokość stawki rocznego czynszu dzierżawnego netto jaki oferent zapłaci za I ha i za całość gruntów rolnych,  podpis oferenta, potwierdzający jednocześnie zapoznanie się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta na potrzeby przeprowadzanego przetargu.
 4. W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; -„RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Sarnaki. Więcej informacji na stornie internetowej http://www.sarnaki.lublin.lasy.gov.pl/ w zakładce RODO.”

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg — dzierżawa gruntów rolnych” w sekretariacie Nadleśnictwa Sarnaki ul. 3 Maja 6/3, 08-220 Sarnaki w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 1200.

 1. W przypadku składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego — decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu nadleśnictwa.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 r. o godzinie 1230
 3. Sesja otwarcia ofert jest niejawna.
 4. Nadleśnictwo Sarnaki odstępuje od wnoszenia wadium przez oferentów.
 5. Wykluczenie ofert.

Z przetargu wyklucza się oferty:

w których oferowana stawka rocznej dzierżawy będzie niższa od minimalnej, podanej w załączniku nr I do ogłoszenia,  złożone po wyznaczonym terminie,  pozbawione istotnych elementów, np. podpisu oferenta.

 1. Kryteria wyboru ofert.
  • . Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowana wielkość stawki rocznego czynszu dzierżawnego netto, jaki oferent zapłaci za dzierżawę gruntów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej wielkość stawki rocznego czynszu dzierżawnego netto.
 2. Informacje dodatkowe:
  • Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Mapka poglądowa gruntów do wydzierżawienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Każda oferta na dzierżawę gruntów rolnych będzie oceniana indywidualnie.
 3. Informacji z zakresu przedmiotowego postępowania udziela Tadeusz Charkiewicz, pod numerem tel. (83) 3599151, e-mail: tadeusz.charkiewicz@lublin.lasy.gov.pl, w godzinach pracy biura nadleśnictwa w dni robocze .
 4. Istnieje możliwość lustracji terenowej gruntów rolnych wymienionych do niniejszego ogłoszenia, przy udziale przedstawiciela nadleśnictwa.
 5. Nadleśnictwo Sarnaki informuje, że postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wobec powyższego oferentom nie przysługuje prawo odwołań i protestów na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

7, Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub jego części, na każdym etapie, bez podania przyczyny.

 1. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przeprowadzonego przetargu.
 2. Oferenci, których oferty uznane zostały za najkorzystniejsze, zobowiązani są do podpisania umów dzierżawy z nadleśnictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wynikach przetargu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca, nie podpisze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy dzierżawy w terminie ustalonym w punkcie 9, nadleśnictwo może odstąpić od jej zawarcia.

 

Załączniki:

 1. Wykaz gruntów do wydzierżawienia,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Mapa gruntów do wydzierzawienia.
 4. Wzór umowy dzierżawy
 5. 5535 sarnaki wykaz

https://sarnaki.lublin.lasy.gov.pl/ogloszenia/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.74 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: łosicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6328 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 43,24 ha

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-11

Dodano: 1 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6314 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,37 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-06

Dodano: 27 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6307 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,00 ha

Powiat: zwoleński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6306 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 32,62 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-08-07

Dodano: 24 lipca, 2023

O godzinie: 09:30

# 6270 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,32 ha

Powiat: gostyniński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 25 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6227 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,70 ha

Powiat: ciechanowski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu