Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.66 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5533 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,66 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,66 ha/ użytek ŁIV/ czynsz wywoławczy 145,oo PLN/rocznie/wadium 29,oo PLN do 05.05.2022/ termin przetargu 10.05.2022 godz. 10:00

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

 

GN.6845.00044.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 14/2022 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 07 marca 2022r. w sprawie  przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Rymań gmina Rymań na czas oznaczony do lat 3

 

STAROSTA KOŁOBRZESKI

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

na czas oznaczony do lat 3

 

Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomości Działka nr 216  o pow. 0,66 ha obręb Rymań gmina Rymań
Nr księgi wieczystej KO1L/00004802/5 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
Położenie  i opis nieruchomości Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość Skarbu Państwa, położona w granicach administracyjnych wsi Rymań, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkami: „ŁIV” (łąki trwałe), „W-ŁIV” (rów). Przedmiotowa działka stanowi łąkę, ma kształt regularny, prostokątny, teren podmokły z lekkim spadkiem. W otoczeniu działki znajdują się tereny rolne, łąki, rowy, las. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – działka nr 208 (droga gruntowa, nieurządzona).
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do oddania w dzierżawę w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   Dla przedmiotowej działki  brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań działka nr 216 oznaczona jest na rysunku studium jako bagna, łąki, torfowiska, teren objęty obszarem Natura 2000 (uchwała Rady Gminy Rymań nr XXII/113/2008 z dnia 16.07.2008).

Cena wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego 145,00 zł netto 

(słownie w złotych: sto czterdzieści pięć i 00/100)

Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów na cele rolne zwolniony jest z podatku od towarów

i usług VAT

Termin zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na czas oznaczony do lat 3.
Termin wnoszenia opłat Do dnia 31 marca każdego roku
Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2022 r. o godz. 10.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 – pokój nr 15

Obciążenia nieruchomości brak
Dodatkowe informacje 1. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosić będzie dzierżawca.

2. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez prezesa GUS.

Wysokość wadium 29,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)

Wysokość postąpienia Nie niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10,00 zł

(słownie: dziesięć złotych i 00/100)

 

  1. Informacja dla uczestników przetargu:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium nie później niż do dnia 05 maja 2022r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu: BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział w Kołobrzegu nr 94 2030  0045 1110 0000 0185 7030

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek.

2) Uczestnik przetargu okazuje dowód wpłaty wadium komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego otwarciem.

3) Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu, a w szczególności:

– osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość,

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

– osoba prawna – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS),

– pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość.

Ponadto, uczestnicy przetargu zobowiązani są:

– złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury dzierżawy nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z Dz. U z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213)

4) Uczestnicy przetargu dokonują licytacji przy postąpieniu nie niższym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

5) Dzierżawcą nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawnego, o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów na cele rolne zwolniony jest  z podatku od towarów i usług VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług VAT (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. z 2020 r., poz. 1983 ze zm.).

6) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

7) Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  W tym celu uczestnik przetargu winien wskazać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.

8) Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

9) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

 

Ponadto zastrzega się, iż Starosta Kołobrzeski  lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości bądź też w części  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pokój 9 lub pod numerem telefonu (0-94) 35 301 60 w. 247. Ogłoszenie wraz z załącznikiem graficznym wywieszono na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6 oraz opublikowano na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl i w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213) Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu można uzyskać na stronie www.powiat.kolobrzeg.pl w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych w witrynie”.

 

Kołobrzeg, dnia 05 kwietnia 2022r.

https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/22906773

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.66 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kołobrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-15

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6523 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu