Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-09
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 20.23 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5532 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,23 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 20,23 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 8300,oo PLN/rocznie/wadium 830,oo PLN do 05.05.2022/ termin przetargu 09.05.2022 godz. 09:00

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 346/2 o powierzchni 0,2188 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7, położona na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVa o powierzchni 0,0386 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,0429 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,1373 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

 

2) działka oznaczona numerem geodezyjny 32826 o powierzchni 9,6179 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00069530/8, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, Obręb nr 0008, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 9,4881 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,1298 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 79 R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

 

3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31205 o powierzchni 1,4000 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00021494/5, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0003, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,4000 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 19R,ZN – teren upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej, 6KD – drogi publiczne klasy „Z” – zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

 

4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 34052/2, 34052/1 oraz część 34052/3 o łącznej powierzchni 5,2100 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00033260/3, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 3,3835 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,0221 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,7607 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwiskach trwałych na gruntach klasy VI o powierzchni 0,4970 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sobolewo A i Sobolewo C zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2001 r. nr 16, poz. 290) przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 3RP/PE – tereny rolne z tymczasowym przeznaczeniem do eksploatacji kruszywa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych)

 

5) część działki oznaczonej numerem geodezyjny 31211 o powierzchni 0,3000 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00016734/2, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0007, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 0,3000 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 40ZP – teren zieleni urządzonej z lokalizacją pomnika pamięci i w konturze o symbolu 9KDW – projektowana droga.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

 

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 31285/6, o powierzchni 0,3055 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037135/6, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 0007, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 0,3055 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 2016 r. poz. 3515) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 13 R – tereny rolne bez prawa zabudowy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)

 

7) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20682/2, 20682/3 o łącznej powierzchni 3,2015 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00070267/3, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 2,6171 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,5844 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr VI/73/2019 z dnia 27 marca 2019 r., (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2019 r., poz. 1843) działka 20682/2 zawiera się w konturze o symbolu – 2R– tereny upraw rolnych, 20682/3 zawiera się w konturze o symbolu – 3R– tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)

 

8) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22519 o powierzchni 0,0600 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00033259/3, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0004, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2021 r. (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 października 2021 r., poz. 3781) przedmiotowa działka zawiera się w konturze 21R – tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 maja 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

https://bip.um.suwalki.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-04-05-ogloszenie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.23 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 5 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6526 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,35 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6494 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-02-26

Dodano: 18 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6475 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,22 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu