Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 0.93 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5527 sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,93 ha

Powiat:słupski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 0,93 ha/ użytek RIV,PsV/cena wywoławcza 37741,oo PLN/wadium  3800,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 20.04.2022 godz. 12:00

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

PRU.WKUZ.SL.4240.61.2022.TJ

 

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

w dniu 20.04.2022 r. o godz. 12.00

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bruskowo Małe

działka nr 154/2 o powierzchni 0,93 ha

cena wywoławcza: 37 741,00 zł

 

KOWR OT w Pruszczu Gdańskim ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zlikwidowanym Państwowym Funduszu Ziemi Słupsk, określonej w wykazie z dnia 29.10.2021 r. podanym do publicznej wiadomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od 03.11.2021 roku do 17.11.2021 roku oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl.

 

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe gmina Słupsk, powiat słupski, oznaczona jako działka nr 154/2 o ogólnej powierzchni 0,93 ha, w tym:

 • grunty orne w klasach RIVa o pow. 0,06 haRIVbo pow. 0,11 ha,
 • pastwiska w klasach PsIVo pow. 0,12 ha, PsV o pow. 0,64 ha.

dla której w Sądzie Rejonowym w Słupsku prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00056524/5.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Nieruchomość nieużytkowana, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez gruntową drogę gminną.

 

Zaświadczeniem GT.6727.761.2021 z dnia 19.10.2021 r. Wójt Gminy Słupsk informuje, że działka nr 154/2, położona w obrębie Bruskowo Małe, gm. Słupsk częściowo objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XIII/130/2000 z dnia 2000-02-16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla linii elektroenergetycznej 110kV, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 38 – poz. 233 z dnia 05.04.2000 r., oraz Nr XXXIV/428/2017 z dnia 2017-09-12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2×400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Słupsk, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr – poz. 3499 z dnia 2017-10-12.

Zgodnie z powyższym planem część działki nr 154/2 znajduje się na terenie oznaczonym jako:

 • teren planowanej linii elektroenergetycznej 110kV,
 • 4R – Tereny Rolne

Szczegółowe dane dot. ww. terenu znajdują się w Uchwale nr XIII/130/2000 Rady Gminy w Słupsku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla linii elektroenergetycznej 110kV  z dnia 2000-02-16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla linii elektroenergetycznej 110kV, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 38 – poz. 233 z dnia 05.04.2000 r., oraz Nr XXXIV/428/2017 z dnia 2017-09-12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2×400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk na terenie gminy Słupsk.

Jednocześnie działka nr 154/2 położona w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gm. Słupsk częściowo nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na dzień sporządzenia informacji obowiązujące jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk – Uchwała nr XXXV/389/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 01.06.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.

Zgodnie z ustaleniami studium działka 154/2 położona jest:

 • na obszarze strefy niezurbanizowanej N1,
 • w kompleksie gleb o najwyższej przydatności dla rolnictwa (kl. II, III, IV) i gleb organicznych,
 • na terenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Kraina w Kratę w Dolinie rzeki Moszczeniczki”,
 • w strefie ochronnej podejść i urządzeń ubezpieczenia lotów oraz ograniczeń wysokości zabudowy.

 

Studium nie stanowi prawa miejscowego, nie można zatem na podstawie tego dokumentu określić przeznaczenia nieruchomości. Ponadto działka 154/2 położona w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, gm. Słupsk nie znajduje się na terenach objętych działaniami rewitalizacji i miejscowy planem odbudowy oraz nie jest objęta decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzjami o lokalizacji celu publicznego. Na dzień sporządzenia pisma nie jest przewidywana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.

 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem nr ARD.5135.85.2021.MS z dnia 23 lipca 2021 r. informuje, że działka nie jest objęta strefą ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Jednakże informuje, że w przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót budowlanych, ziemnych lub uprawy roli, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pismem nr SZ.RZI.0145.453.2021.MN z dnia 08.12.2021 roku informuje, że zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Zlewni Wód Polskich w Koszalinie ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów dz. O nr 154/2 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk graniczy z rowem o symbolu R-A.

 

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH, OBCIĄŻENIACH I OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomość będzie obciążona prawem pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, które przysługuje KOWR przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, licząc od dnia jej notarialnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa sprzedaż nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będąca własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.

 

Kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w notarialnej umowie sprzedaży o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 co do zapłaty zabezpieczenia ewentualnej spłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przypadku:

 1. przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przed upływem 15 lat od dnia nabycia nieruchomości,
 2. zaprzestania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przed upływem 15 lat od dnia nabycia nieruchomości w przypadku osób fizycznych,
 3. ustanawiania bez zgody KOWR hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu WRSP na rzecz innych podmiotów niż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 4. złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust 1 ww. ustawy, a dotyczącego pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości oraz braku umowy przedwstępnej na zbycie nieruchomości.

Minimalna kwota, do której nabywca winien poddać się egzekucji wynosi 150% kwoty, która podlega zabezpieczeniu.

 

Cena nieruchomości brutto (wraz z udziałami i  kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi – 37 741,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100).

 

Postąpienie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

 

Wadium: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

 

 1. PRZETARG:

Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim, Sekcja Zamiejscowa  Gospodarowania Zasobem w Słupsku, ul. 3 maja 44

lub

może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Przekazanie danych zawartych w kwestionariuszu z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi jest niezbędne do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostanie udostępniona nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. 15.04.2022 na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana za pośrednictwem sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt IV ust. 1 pkt 1) i wpłacili wadium. Brak powyższej informacji oznacza, że przetarg odbędzie się w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Słupsku, ul. 3go Maja 44.

 

 1. W PRZETARGU MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

1)   krajowe osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz „cudzoziemcy” w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz

2)  osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do zaliczania na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – nie dotyczy to osób zwolnionych od uzyskania zezwolenia zgodnie z  ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemcy na których spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia, a którzy uzyskali decyzję odmowną, tracą wadium.

 

 1. W PRZETARGU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

     Zgodnie z art. 29 ust. 3bc ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargach nie mogą uczestniczyć podmioty, które:

1)  mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

2)   władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (lub poprzednika prawnego – Agencji Nieruchomości Rolnych) nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach, których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły.

 

Powyższe oświadczenia składane będą przez osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzory powyższych oświadczeń stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 1. Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

1)   w przypadku użycia  środków komunikacji elektronicznej na co najmniej 7 dni przed przetargiem  dostarczyła do KOWR (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym):

 1. a)oświadczenia, o których mowa w pkt II, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. b)kwestionariusz zdanymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. c)stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.

2)   wpłaciła wadium w wymaganej wysokości, w terminie, miejscu i formie – zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

3)   stawiła się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w siedzibie organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

4)   spełniła inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny na co najmniej 7 dni przed przetargiem dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).

 

Dokumenty w formie elektronicznej, o których mowa powyżej należy przesłać na adres:

 1. a)skrzynki ePUAP:   

/KOWR_OT_PruszczGd/SkrytkaESP

lub

 1. b)skrzynki poczty elektronicznej: gdanski@kowr.gov.pl

z dopiskiem „Przetarg – ogłoszenie nr PRU.WKUZ.SL.4240.61.2022.TJ”

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą/y brać udział w przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do jednostki terenowej KOWR organizującej przetarg.

 

 1. Wadium w wymaganej wysokości należy  wpłacić:

– na rachunek bankowy Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku: 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002 (z podaniem obrębu i nr działki) odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej do dnia 15.04.2022 pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełnionyPotwierdzenie dokonania wpłaty wadium w ww. terminie dokonywane jest przez KOWR najpóźniej w 3 dniu przed przetargiem.

W przypadku, gdy przelew środków dokonywany jest z konta nienależącego do wpłacającego, w pozycji przelewu „tytułem” należy dopisać imię i nazwisko oraz adres osoby wpłacającej.

 

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty z uwzględnieniem zastrzeżeń określonych w ust. 4. Zwrot wadium i zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

1)   żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

2)  osoba (należy przez to rozumieć także osoby pozostające we wspólności majątkowej  ustawowej małżeńskiej), która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia w wyznaczonym terminie notarialnej umowy sprzedaży,

3)  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

4)  do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 1. W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1)   3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link, uprawniający do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1) lit. b). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.

2)   Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, proszone są o zapoznanie się z „WYTYCZNYMI” dotyczącymi form zabezpieczenia i dokumentami niezbędnymi do przedłożenia w Krajowym Ośrodku przed podpisaniem umowy sprzedaży z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty. Wytyczne w tym zakresie dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/formy-zabezpieczenia-umow-sprzedazy

 1. Zwalnia się z obowiązku wpłacania wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do 15.04.2022 r. do godz. 15:00 złożą na ręce przewodniczącego  Komisji przetargowej:

1) pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie  sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 2 lub 3 ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą wymaganych dokumentów, nie zostaną zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium.
 2. Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach określonych w tym ogłoszeniu.
 3. Osoba, która wpłaciła wadium, a posiada zaświadczenie lub decyzję jako osoba uprawniona do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej winna w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu złożyć dokumenty niezbędne do realizacji prawa do rekompensaty i zawarcia aktu notarialnego – notarialnej umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa powyżej w ust. 4 pkt 4).

 

 1. Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu, który:

1)   wygrał przetarg: pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej nie wniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży,

2)   nie wygrał przetargu: zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

 1. WARUNKI PLATNOŚCI:
 2. Cena nieruchomości podana w wykazie dla uprawnionych osób do pierwszeństwa w nabyciu lub cena nieruchomości ustalona w wyniku licytacji przy zbyciu w przetargu będzie stanowiła cenę za nabycie nieruchomości i płatna jest w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe okoliczności, w tym w szczególności: zgłoszone zostaną roszczenia reprywatyzacyjne, nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.
 4. Organizator przetargu przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na roczne lub półroczne raty.
 5. Na pisemny wniosek Nabywcy, cena należności za nabywaną nieruchomość może być rozłożona na roczne i półroczne raty stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności w przypadku nabywania nierucho­mości w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabywca spełnia łącznie następujące warunki:

1)     w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejsco­wym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częś­ciami składowymi lub przynależnościami – zobowiąże się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasa­dami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;

2)    nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 1. Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia przetargu.
 2. Rozłożenie ceny może nastąpić na roczne  lub półroczne raty na okres nie dłuższy niż 15 lat, w mierniku pieniężnym wraz z oprocentowaniem do dnia zapłaty, jeżeli Nabywca przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 10% ceny i przedłoży zabezpieczenie pozostałej części ceny a jego sytuacja finansowa pozwoli na spłatę tej należności.
 3. Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r., poz.208). Rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłoszoną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy.
 4. Kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do:

1)   ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami za okres opóźnienia i innymi kosztami na rzecz KOWR,

2)   złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3)   złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, liczone od części ceny sprzedaży rozkładanej na raty, za okres jednego roku.

4)   nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;

5)   nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1, hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż KOWR;

6)   zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:

 1. a) niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2, albo
 2. b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b:

1. Każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości.

 1. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”

7)   poinformowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w okresie, o którym mowa w pkt 1, o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu, albo zachodzi przypadek o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Postanowienia ust. 8 pkt 6 nie stosuje się w przypadku:

1) przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu:

 1. a) na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego w linii bocznej, albo
 2. b) za pisemną zgodą KOWR,

2) udzielenia pisemnej zgody KOWR na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu.

 1. W uzasadnionych przypadkach KOWR zastrzega sobie prawo żądania od kandydatów na nabywców

dodatkowych zabezpieczeń w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt 3. Dodatkowymi zabezpieczeniami mogą być zabezpieczenia przewidziane w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. KOWR może odstąpić od żądania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy część ceny uiszczana przed zawarciem umowy  będzie równa lub wyższa niż 50% ceny sprzedaży. O wyborze formy i wielkości dodatkowego zabezpieczenia decyduje KOWR.

 1. Kandydat na nabywcę ubiegający się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty zobowiązany będzie udokumentować swoją sytuację finansową poprzez złożenie wymaganych dokumentów i informacji, w tym w szczególności:

1)     w przypadku osoby fizycznej:

 1. a)oświadczenie dotyczące posiadanego majątku wraz z jego szacunkową wartością, a w przypadku gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego — numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej – numer zbioru dokumentów prowadzonego dla danej nieruchomości;
 2. b)oświadczenie o zaciągniętych zobowiązaniach bądź ich braku;
 3. c)oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
 4. d)zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy — w przypadku pozostawa­nia w stosunku pracy;
 5. e)kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomocą środków komu­nikacji elektronicznej – w przypadku gdy nabywca jest obowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fi­zycznych;
 6. f)informację banku/banków prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku – w przypadku posiadania rachunku ban­kowego;
 7. g)informację banku o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą;
 8. h)nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy.

2)     w przypadku osoby prawnej:

 1. a)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. b)kopię sprawozdania finansowego z ostatnich trzech lat – w przypadku gdy nabywca nieruchomości był obowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych;
 3. c)kopię ostatniej złożonej rocznej deklaracji podatkowej wspólników spółki albo wydruk tej deklaracji, złożonej za pomo­cą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi;
 4. d)oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi;
 5. e)informację banku (banków) prowadzącego rachunek o wysokości obrotów na rachunku (za okres ostatnich 12 miesięcy po stronie wpływów i po stronie wydatków);
 6. f)informację banku (banków) o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz terminowości ich spłat – w przypadku gdy nabywca jest kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą.
 7. Kandydat na nabywcęnieruchomości, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, w zależności od formy zabezpieczenia spłaty kwoty należności składa odpowiednio:

1)       oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie należności, a po dokonaniu wpisu hipoteki – odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na nieruchomości stano­wiącej zabezpieczenie należności, a w przypadku nieruchomości zabudowanych – również umowę ubezpieczenia bu­dynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, odnawianej każdego roku;

2)     umowę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej lub promesę banku udzielenia takiej gwarancji;

3)     umowę poręczenia oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;

4)     weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

5)     weksel własny poręczony wraz z deklaracją wekslową oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej poręczyciela, przy czym gdy poręczycielem jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę mał­żonka na udzielenie poręczenia w przypadku braku rozdzielności majątkowej;

6)     umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz polisę ubezpieczeniową przewłaszczanego majątku wraz z cesją praw z niej wynikających, odnawianą każdego roku, a w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej – wycenę przewłaszcza­nego majątku dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela, przy czym gdy przewłaszczającym jest osoba fizyczna — dodatkowo zgodę małżonka na przewłaszczenie w przypadku braku rozdzielności majątkowej;

7)     umowę zastawu rejestrowego, a po dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów – odpis z rejestru zastawów;

8)     zaświadczenie o blokadzie środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz pełnomocnictwo dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do dysponowania zablokowaną kwotą środków pieniężnych;

9)     pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;

10)   umowę ustanowienia kaucji;

11)   umowę o przelew wierzytelności;

12)   umowę o przystąpieniu do długu oraz dokumenty dotyczące sytuacji finansowej osoby przystępującej do długu, przy czym gdy osobą przystępującą do długu jest osoba fizyczna – dodatkowo zgodę małżonka na przystąpienie do długu w przypadku braku rozdzielności majątkowej.

 1. Wiarygodność kandydata na nabywcę, proponowane formy dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienie pozostałych warunków rozłożenia należności na raty, w tym dotyczących wysokości oprocentowania, podlegać będą ocenie KOWR. W przypadku nie złożenia w terminie określonym przez KOWR dokumentów dotyczących wiarygodności oraz dodatkowego zabezpieczenia, jak również w przypadku braku wiarygodności kandydata na nabywcę, a także negatywnej oceny zaproponowanej formy zabezpieczenia, kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Nabywca odnośnie wykonania zobowiązania, co do zapłaty rozłożonej na raty ceny sprzedaży lub poszczególnych rat wraz z oprocentowaniem i odsetkami obowiązany jest poddać się w umowie sprzedaży rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt. 5 kpc.
 3. KOWR może zażądać od nabywcy udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do przeniesienia własności zbywanej nieruchomości z powrotem na Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w razie odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu nie wykonania jej postanowień w zakresie zapłaty ceny sprzedaży, na okres na który należność ta została rozłożona na raty.
 4. W przypadku zaniechania użytkowania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności gospodarczej w rolnictwie, niespłacona część ceny sprzedaży może stać się natychmiast wymagalna.

 

 1. Jeżeli nieruchomość zostanie zbyta (pod jakimkolwiek tytułem) w całości lub części przed zapłaceniem całej należności z tytułu jej sprzedaży, KOWR może żądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez nią terminie.

 

 1. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA PRZETARGU:
 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 3. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt kupującego. Strony zgodnie oświadczą, że nie będą występowały wobec siebie z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności z zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 4. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.
 5. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Pruszczu Gdańskimalbo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta;
 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z ogłoszeniem przetargowym, w tym określonymi w nim zasadach udziału w przetargu z użyciem środków komunikacji elektronicznej przedmiotem przetargu, położeniem nieruchomości. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.
 7. Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
 8. W przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący komisji przetargowej informuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie informację o czasie wznowienia kontaktu. Czas oczekiwania na wznowienie kontaktu wynosi 5 minut.
 9. Po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji Przewodniczący Komisji Przetargowej podejmie trzykrotnie próbę połączenia na wskazany w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 lit. b) nr telefonu. Po trzech nieudanych próbach połączenia przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji i licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału. W przypadku połączenia Przewodniczący ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej ustala dodatkowy czas na wznowienie komunikacji informując równocześnie, że po jego upływie licytacja będzie kontynuowana bez udziału uczestnika jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona w wyznaczonym czasie.
 10. Po ponownym uzyskaniu połączenia należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.
 11. Jeśli nastąpiło przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłasza przerwę informując o tym każdego z uczestników przetargu telefonicznie albo e-mailowo na wskazany przez uczestnika kontakt. O długości przerwy decyduje rodzaj usterki technicznej. W przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie Przewodniczący Komisji powinien poinformować uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu. W przypadku jeśli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – Przewodniczący Komisji informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu, w takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu powinna zostać przesłana uczestnikom przetargu – z wyprzedzeniem czasowym. Po ponownym nawiązaniu łączności należy powtórzyć identyfikację uczestnika przetargu.

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:
 2. Przetarg ustny nieograniczony wygrywa uczestnik przetargu, który w licytacji zgłosił najwyższą wysokość ceny nieruchomości.
 3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie wniesienia wadium.
 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

3) osoby prawne- aktualny KRS.

 1. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Zatem w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy sprzedaży będzie również małżonek kandydata na nabywcę ; który będzie zobowiązany do złożenia w umowie sprzedaży w dniu jej podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.
 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na nabywcę lub odmowy złożenia ww. oświadczenia, uznaje się że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, a co za tym idzie wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości do majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
 4. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
 5. Osoba fizyczna, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż nieruchomości, pomimo, że wniosła wadium nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości
 6. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. KOWR sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
 7. Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej ceny nieruchomości.
 9. Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował postąpienie ponad wywoławczą cenę nieruchomości.
 10. Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia  Umowy notarialnej, koszty związane z nabyciem nieruchomości w tym koszty wypisów aktu notarialnego  ponosi kupujący .
 11. KOWR OT w Pruszczu Gdańskim może odstąpić od zwarcia notarialnej umowy sprzedaży gdy Nabywca, nie stawi się w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu oraz nie później niż w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nie dokona wpłaty wylicytowanej całej lub części ceny nabycia nieruchomości.
 12. Nie dopuszcza się zapłaty należności poprzez potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu. Termin oględzin można ustalić telefonicznie z KOWR O/T w Pruszczu Gdańskim SZ GZ w Słupsku, tel. 59 844 78 14 lub 59 844 78 11.
 2. Z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży jak również z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się w siedzibie  jak niżej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie KOWR Sekcja Zamiejscowa w Słupsku ul. 3 maja 44, tel. 59 844 78 14 lub 59 844 78 11.

 

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że:

1)   Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR lub Administrator) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2)   Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3)   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz 396 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. IV ust. 1) lit. b) będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.

4)   Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.

5)   Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6)   Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)   prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie.

8)   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9)   Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzanego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres, co najmniej 14 dni, tj. od dnia 06.04.2022 roku do dnia przetargu 20.04.2022 roku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz na tablicy ogłoszeń:

 

 

  Sporządził:

Tomasz Janusiak

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/298552

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.93 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6534 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-14

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6521 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,02 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6477 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,44 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu