Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-14
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 154.88 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5516 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 154,88 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 154,88 ha/ użytek PsIV,RIV,N/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/1ha przez 3 lata, następnie 2323200,oo PLN / rocznie/ wadium 200000,oo PLN do 07.04.2022/ termin składania ofert 14.04.2022 godz. 12:00. OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST DO UDOKUMENTOWANIA 3-CH ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW PV

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

NR 6845.1.2022

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JAROSŁAW

W CELU BUDOWY ORAZ EKSPLOATACJI ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jarosław ogłasza pierwszy pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w Zarządzeniu Z/146/2021 Wójta Gminy Jarosław z dnia
21 grudnia 2021 r.

I.       PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Przedmiotem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław, a które zostały przeznaczone do dzierżawy zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/146/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz zawarcie umowy z dzierżawcą, którego oferta będzie przewidywać budowę oraz eksploatację elektrowni fotowoltaicznej, zgodnie z wybraną ofertą.

II.       OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 • Miejsce położenia nieruchomości – Makowisko
 • Numer działek i powierzchnia –
 • działka ewidencyjna nr 111 o powierzchni 0,4409 ha;
 • działka ewidencyjna nr 112 o powierzchni 0,9688 ha;
 • działka ewidencyjna nr 113 o powierzchni 4,9078 ha;
 • działka ewidencyjna nr 239 o powierzchni 0,5199 ha;
 • działka ewidencyjna nr 240 o powierzchni 0,0123 ha;
 • działka ewidencyjna nr 247/1 o powierzchni 34,7967 ha;
 • działka ewidencyjna nr 247/3 o powierzchni 8,4139 ha;
 • działka ewidencyjna nr 248 o powierzchni 15,6385 ha;
 • działka ewidencyjna nr 249 o powierzchni 28,3530 ha;
 • działka ewidencyjna nr 251 o powierzchni 1,0142 ha;
 • działka ewidencyjna nr 253/1 o powierzchni 5,9885 ha;
 • działka ewidencyjna nr 253/2 o powierzchni 10,6897 ha;
 • działka ewidencyjna nr 255 o powierzchni 31,4178 ha;
 • działka ewidencyjna nr 256 o powierzchni 11,1552 ha;
 • działka ewidencyjna nr 801/1 o powierzchni 0,2150 ha;
 • działka ewidencyjna nr 803/2 o powierzchni 0,0446 ha;
 • działka ewidencyjna nr 806 o powierzchni 0,0125 ha;
 • działka ewidencyjna nr 807 o powierzchni 0,1612 ha;
 • działka ewidencyjna nr 932 o powierzchni 0,1133 ha;
 • działka ewidencyjna nr 933 o powierzchni 0,0179 ha;

Łączna powierzchnia Nieruchomości wynosi 154,8817 ha

 • Numer księgi wieczystej – PR1J/00055650/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Opis nieruchomości – Nieruchomość składa się z 20 działek położonych  w miejscowości Makowisko, które częściowo są porozdzielane rowami stanowiącymi odrębne działki. Teren  jest płaski niezakrzewiony, częściowo położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej
  nr 865. Przez teren przebiega linia średniego napięcia i wysokiego napięcia.
  Na  przedmiotowym ternie występują grunty klas czwartej lub piątej i przedstawiają się następująco:
 • RIVb – 32,2958 ha;
 • PsIV – 40,4375 ha;
 • PsV – 19,0574 ha;
 • PsVI – 0,2487 ha;
 • Lzr/PsIV – 1,4773 ha;
 • Lzr/PsV – 0,0384 ha;
 • W/PsIV – 0,2435 ha;
 • ŁIV -57,1804 ha;
 • ŁV – 3,5975 ha;
 • N – 0,3052 ha;
 • Obciążenia nieruchomości – działka nie posiada żadnych obciążeń i praw osób trzecich,
  z wyłączeniem dzierżawy działek ewidencyjnych nr 111,112,113,247/1, 247/3, 248, 249, 251, 253/1, 253/2, 255,256, które są przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 30 września 2022 r.

III.       WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • złożenie oferty,
 • wpłacenie wadium,
 • spełnienie wymogów formalnych, kwalifikujących oferenta oraz złożoną przez niego ofertę

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach przetargu są:

 • osoby fizyczne będące obywatelami jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • osoby prawne, dla których beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) jest osoba będąca obywatelem jednego z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Konfederacji Szwajcarskiej

 

– posiadające doświadczenie w budowie oraz eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Przez posiadanie doświadczenia Organizator uznaje możliwość przedstawienia przez oferenta wykazu oddanych do użytku (we własnym imieniu i na własny rachunek) co najmniej
3 (słownie: trzech) elektrowni fotowoltaicznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Konfederacji Szwajcarskiej, dla których suma generowanej mocy wynosi co najmniej 50 (słownie: pięćdziesiąt) MW.

 

Organizator za elektrownie oddane do użytku uznaje takie inwestycje, w stosunku do których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku inwestycji mających miejsce poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej – dokument równoważny lub o zbliżonym charakterze zgodnie z przepisami danego kraju; w przypadku braku konieczności uzyskania takiej decyzji zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu inwestycji – od dnia rozpoczęcia eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Przez elektrownie fotowoltaiczne nie uznaje się mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Organizator dopuszcza powołanie się na doświadczenie, które posiada oferent lub podmiot sprawujący kontrolę nad oferentem, lub podmiot mający znaczący wpływ na oferenta, podmiot będący jednostką dominującą w stosunku do oferenta, wspólnik jednostki współzależnej oferenta, jednostka współzależna oferenta, jednostka zależna oferenta, jednostka stowarzyszona oferenta, jednostka podporządkowana oferentowi, jednostka powiązana oferenta – w rozumieniu art. 3 ustawy o rachunkowości.

 

Wykaz powinien zawierać lokalizację elektrowni (miejscowość, gmina, powiat, a w przypadku inwestycji mających miejsce poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej – ze wskazaniem miejscowości oraz odpowiedniej jednostki podziału administracyjnego danego kraju), wielkość powierzchni inwestycji, okres prowadzenia robót (licząc od dnia rozpoczęcia prac przygotowawczych do dnia uzyskania przez inwestycję decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku inwestycji poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej – licząc wskazany okres zgodnie z przepisami właściwego kraju), moc zainstalowana inwestycji, a w przypadku wykonania inwestycji przez podmiot nie będący oferentem – stopień i rodzaj powiązania wykonawcy z oferentem. Organizator dopuszcza możliwość wezwana oferentów do przedłożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających fakt wykonania inwestycji przez oferenta lub podmioty wymienione powyżej poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

IV.       OFERTA PRZETARGOWA

 

Oferta przetargowa powinna być sporządzona w języku polskim z wykorzystaniem formularza, który stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

Do oferty mogą zostać załączone inne informacje oraz dokumenty, w tym broszury, artykuły prasowe, referencje, fotografie itp. W przypadku dołączenia wskazanych dokumentów
w języku obcym, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Organizator dopuszcza zmianę oferty najpóźniej do czasu otwarcia ofert, przy czym za moment dokonania zmiany uznaje się wpływ do Organizatora oświadczenia woli oferenta. Zmiana oferty polega na złożeniu nowej oferty z wykorzystaniem formularza oraz złożeniem oświadczenia w formie pisemnej o cofnięciu oferty dotychczasowej. Zmiana oferty powinna zostać złożona osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Jarosław w zamkniętej i zaklejonej kopercie, na której powinien znajdować się zapis „Przetarg nr 6845.1.2022 – zmiana oferty – nie otwierać przed 14 kwietnia 2022 r.”

Każdy z oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

V.       UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

 

Projekt umowy dzierżawy nieruchomości stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI.       WADIUM

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do dnia 7 kwietnia  2022 r.

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu  i powinno być wpłacone na rachunek bankowy Gminy Jarosław w Banku BNP Paribas S.A. Oddział Jarosław Nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480. W tytule przelewu należy wskazać „Wadium – dotyczy oferty na przetarg ograniczony nr 6845.1.2022 na dzierżawę nieruchomości”. Za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Gminy Jarosław.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza się na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, a także w przypadku odrzucenia oferty, wadium zwraca się w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych. W przypadku cofnięcia oferty przez oferenta przed dniem otwarcia ofert, wadium podlega zwrotowi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpływu do Organizatora oświadczenia o cofnięciu oferty.

W przypadku uchylenia się podmiotu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, od zawarcia umowy dzierżawy, przy czym za uchylanie się przyjmuje się brak stawiennictwa na czynności podpisania umowy pomimo pisemnego wezwania przez Organizatora do takiego stawiennictwa, w dodatkowym terminie co najmniej 7 dni, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

VII.       WYMOGI FORMALNE OFERT

 

Organizator wskazuje na następujące wymogi formalne ofert:

 • Dzierżawione grunty mają zostać przeznaczone w całości na budowę oraz eksploatację elektrowni fotowoltaicznej;
 • Organizator dopuszcza złożenie oferty przewidującej płatność czynszu w niższej wysokości niż czynsz wywoławczy, lecz w wysokości nie mniejszej niż 1.000 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych) za hektar i przez okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) lata od dnia zawarcia umowy dzierżawy; Organizator dopuszcza możliwość wskazania w ofercie więcej niż jednej stawki czynszowej w okresie 3 (słownie: trzech) lat od dnia zawarcia umowy, lecz żadna z nich nie może być niższa niż 1.000 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych) za hektar;
 • Proponowany w ofercie czynsz wywoławczy (tj. czynsz, który dzierżawca będzie zobowiązany płacić zgodnie z umową po upływie 3 (słownie: trzech) lat od dnia zawarcia Umowy lub od dnia rozpoczęcia budowy elektrowni fotowoltaicznej (w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) lub już od dnia zawarcia umowy (jeżeli oferta będzie przewidywać czynsz
  w jednolitej stawce przez cały okres obowiązywania umowy), nie może być niższy niż 15.000 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za hektar dzierżawy;
 • Organizator ustala maksymalny czas na rozpoczęcie budowy elektrowni fotowoltaicznej na okres 4 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy;
 • Organizator dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w zakresie części Nieruchomości, lecz oferta nie może obejmować powierzchni mniejszej niż 60 ha. w przypadku, gdy oferent deklaruje dzierżawę wyłącznie części Nieruchomości, wówczas konieczne jest wyjaśnienie przyczyn, dla których oferta nie dotyczy pozostałych działek;
 • Organizator ustala maksymalny czas na zakończenie budowy elektrowni fotowoltaicznej na okres 2 lat od wskazanego w ofercie dnia rozpoczęcia budowy;
 • Organizator nakłada obowiązek przedłożenia przez oferentów gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia w rozumieniu art. 876 i nast. Kodeksu cywilnego, podlegających prawu polskiemu. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna przewidywać abstrakcyjne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie do dokonania zapłaty każdej kwoty do wysokości kwoty wskazanej w punkcie poniżej (jednokrotności zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu w wysokości wyjściowej lub pięciokrotności zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu w wysokości wyjściowej) na rzecz Organizatora jako beneficjenta wskazanej w wezwaniu gwarancji na wskazany przez niego rachunek bankowy w przypadku co najmniej 3 – miesięcznego opóźnienia oferenta w zapłacie czynszu dzierżawnego. Gwarancja nie może nakładać na Organizatora (Beneficjenta gwarancji) dodatkowych obowiązków wypłaty środków ponad opisane w niniejszym ogłoszeniu, z wyłączeniem konieczności identyfikacji podpisów złożonych pod żądaniem wypłaty oraz formą złożenia wezwania (Organizator dopuszcza formę listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub kluczowanej depeszy SWIFT za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy Organizatora). Organizator w miejsce gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość przedłożenia poręczenia, złożonego przez podmioty działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe lub ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przez podmiot sprawujący kontrolę nad oferentem, podmiot mający znaczący wpływ na oferenta, podmiot będący jednostką dominującą w stosunku do oferenta w rozumieniu art. 3 ustawy o rachunkowości, odpowiadającego wymienionym powyżej wymogom dla gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Organizator dopuszcza możliwość przedłożenia gwarancji lub poręczenia z warunkiem wejścia w życie wskazanego dokumentu z dniem podpisania umowy dzierżawy,
 • Organizator ustala minimalny okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia na okres co najmniej do dnia 31 stycznia 2028 r.,
 • Organizator ustala minimalną wysokość zabezpieczenia z tytułu gwarancji lub poręczenia na kwotę jednokrotności zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu w wysokości wyjściowej – w przypadku ofert składanych przez osoby prawne oraz na kwotę pięciokrotności zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu w wysokości wyjściowej – w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne; przez stawkę czynszu, której dotyczyć ma gwarancja, należy rozumieć iloczyn stawki czynszowej wyjściowej oraz powierzchni Nieruchomości wskazanej w danej ofercie,
 • Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w niniejszym przetargu (w przypadku składania oferty w imieniu osoby fizycznej) – projekt oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

VIII.       TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00.  Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu na adres organizatora przetargu.

IX.       MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty złożone w formie papierowej należy składać na adres Urzędu Gminy Jarosław –
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w zamkniętej i zaklejonej kopercie. Oferty mogą być złożone osobiście na biurze podawczym Urzędu Gminy Jarosław lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Koperta zawierająca ofertę w ramach przetargu powinna posiadać zapis o treści: „Przetarg nr 6845.1.2022 – Oferta – nie otwierać przed dniem 14 kwietnia 2022 r.

X.       OTWARCIE OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, pokój nr 19, II piętro.  Z czynności otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

W ramach czynności otwarcia ofert, komisja przetargowa:

 • podaje liczbę złożonych ofert,
 • dokona sprawdzenia, czy nie doszło do otwarcia, uszkodzenia lub naruszenia złożonych ofert,
 • dokona otwarcia kopert zawierających oferty, nie ujawniając ich treści,
 • sprawdza tożsamość lub firmę podmiotów, które złożyły oferty,
 • sprawdza prawidłowość wniesienia wadium.

Otwarcie ofert jest jawne. Organizator umożliwi zdalne uczestnictwo w czynnościach otwarcia ofert poprzez wygenerowanie bezpiecznego połączenia elektronicznego umożliwiającego przesyłanie obrazu i dźwięku przez Organizatora. Szczegóły techniczne dotyczące połączenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarosław przed dniem otwarcia ofert.

XI.       KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Organizator odrzuca oferty, które nie będą spełniać wymogów opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Organizator zastrzega prawo odrzucenia ofert budzących oczywiste wątpliwości co do ich treści oraz co do przedstawionych założeń i rozwiązań technicznych, jak również czasu budowy elektrowni fotowoltaicznej.

Powołana przez Organizatora Komisja przetargowa dokona oceny ofert, uwzględniając następujące kryteria:

 • Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego netto – liczona jako suma czynszów do zapłaty przez cały okres obowiązywania umowy liczona od całej powierzchni wskazanej w ofercie – najwyżej punktowana będzie oferta przewidująca najwyższą kwotę, w skali od 0 do 80 pkt;
 • Proponowany termin rozpoczęcia wykonywania prac budowlanych – najwyżej punktowana będzie oferta przewidująca najkrótszy termin rozpoczęcia wykonywania prac (w miesiącach), w skali od 0 do 6 pkt;
 • Proponowany termin zakończenia budowy elektrowni fotowoltaicznej, liczony od dnia rozpoczęcia wykonywania prac budowlanych – najwyżej punktowana będzie oferta przewidująca najkrótszy czas budowy elektrowni fotowoltaicznej (w miesiącach), w skali od 0 do 6 pkt;
 • Zawarcie w ofercie planów budowy Głównego Punktu Zasilania – punktowane będzie jednorazowo – 4 pkt w przypadku zawarcia planu, 0 pkt w przypadku braku;
 • Posiadane przez oferenta doświadczenie w budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych – punktowane będzie w skali od 0 do 4 pkt;
 • Długość udzielonej gwarancji lub poręczenia zapłaty czynszu dzierżawnego – najwyżej punktowana będzie oferta przewidująca najdłuższy okres (w miesiącach), punktowane będzie w skali od 0 do 4 pkt;
 • Wysokość udzielonej gwarancji lub poręczenia zapłaty czynszu dzierżawnego – najwyżej punktowana będzie oferta przewidująca najwyższą kwotę zabezpieczenia, punktowane będzie w skali od 0 do 4 pkt;
 • Zawarcie w ofercie zobowiązań do wykonania innych czynności na terenie Gminy Jarosław (m.in. akcje promujące odnawialne źródła energii, nieodpłatne wykonanie instalacji na budynkach użyteczności publicznej lub inne) – punktowane będzie w skali od 0 do 2 pkt;

 

Punkty będą przyznawane za każdą z kryteriów oddzielnie, a następnie połączone.
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta mająca najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria.

Ofercie o najwyższej wartości zgodnie z opisem danego kryterium przyznana zostanie maksymalna liczba punktów, a każdej kolejnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, ustalone według poniższego algorytmu:

dla kryteriów opisanych w pkt. (A), (F), (G):

P =

gdzie:

P – liczba punktów dla danego kryterium

Po – wartość oferty ocenianej

Pmax – wartość oferty ocenionej jako najkorzystniejsza

X – maksymalna liczba punktów za dane kryterium

 

dla kryteriów opisanych w pkt. (B), (C):

P =

gdzie:

P – liczba punktów dla danego kryterium

Pmax – wartość oferty ocenionej jako najkorzystniejsza

Po – wartość oferty ocenianej

X – maksymalna liczba punktów za dane kryterium

 

Kryterium opisane w pkt (E) punktowane będzie na podstawie oceny całości przedłożonych dokumentów, z uwzględnieniem liczby zakończonych inwestycji,  ich wielkości, czasu budowy elektrowni fotowoltaicznych, okresu eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych, zastosowanych technologii oraz innych okoliczności mogących świadczyć o posiadanym przez oferenta doświadczeniu i zdolności wykonania elektrowni fotowoltaicznej. Organizator w ramach tego kryterium będzie przyznawać pełne punkty dla poszczególnych ofert i zastrzega możliwość przyznania równej liczby punktów dla więcej niż jednej oferty.

Kryterium opisane w pkt (H) punktowane będzie na podstawie zadeklarowanych przez potencjalnego oferenta czynności prawnych, które zamierza on wykonać na terenie Gminy Jarosław, zakresu tych czynności, ich oddziaływania na społeczność mieszkańców Gminy Jarosław. Organizator w ramach tego kryterium będzie przyznawać pełne punkty dla poszczególnych ofert i zastrzega możliwość przyznania równej liczby punktów dla więcej niż jednej oferty.

Z zastrzeżeniem kryteriów, o których mowa w pkt (E) oraz w pkt (H), Punkty przyznawane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Organizator zastrzega prawo przyznania, dla każdego kryterium, maksymalnej liczby punktów więcej niż jednej ofercie
w przypadku, gdy dwie oferty będą jednocześnie uznane za najkorzystniejsze w ramach danego kryterium oraz analogiczne przyznanie równej liczby punktów dla kolejnych ofert, które nie zostały uznane za najkorzystniejsze.

XII.       DWIE LUB WIĘCEJ OFERTY OCENIONE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZE

 

W sytuacji, gdy po dokonaniu oceny spełnienia kryteriów poszczególnych ofert, co najmniej dwie oferty będą posiadały identyczną liczbę punktów i będą ofertami najkorzystniejszymi, Organizator wybierze ofertę tego oferenta, który zaoferuje wyższy czynsz dzierżawny (liczony jako suma czynszów dzierżawnych przez cały deklarowany okres dzierżawy), a w przypadku równej wysokości czynszów w tych ofertach – ofertę, która będzie obejmować większą powierzchnię dzierżawy Nieruchomości. W sytuacji dalszej równości ofert, Organizator powiadomi tych oferentów o zaistniałej sytuacji i terminie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dla tych uczestników w terminie nie później niż 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia przekazania oferentom takiej informacji. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty w przetargu ustnym ograniczonym będzie wyłączne cena czynszu dzierżawnego. Każdy z oferentów, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uprawniony do wycofania swojej oferty lub rezygnacji z uczestnictwa w dodatkowym przetargu. W takim przypadku oferentowi przysługiwać będzie prawo zwrotu wadium w całości, tak jakby nie doszło do wyboru jego oferty.

XIII.       ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

 

Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria wyboru, komisja przetargowa w drodze pisemnego protokołu, ogłasza o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty

lub

 • organizacji dodatkowego przetargu ustnego dla uczestników, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, a którym przyznano jednakową liczbę punktów;

lub

 • zakończeniu przetargu bez wyboru ofert.

Z powyższych czynności komisja przetargowa sporządza protokół, w którym wskazuje:

 • liczbę złożonych ofert,
 • liczbę ofert niepodlegających odrzuceniu,
 • nazwy oferentów,
 • liczbę punktów przyznanych poszczególnym ofertom,

 

a ponadto:

 

w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 • informację o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez wskazanie tego podmiotu
 • w przypadku sytuacji opisanej w pkt XII niniejszego ogłoszenia – kryteriów decydujących o wyborze danej oferty za najkorzystniejszą

w przypadku organizacji dodatkowego przetargu ustnego:

 • informację o liczbie ofert, które zostały wybrane jako najkorzystniejsze oraz wskazanie nazw tych oferentów

w przypadku zakończenia przetargu bez wyboru ofert:

 • przyczyn nierozstrzygnięcia przetargu

Przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący komisji przetargowej przesyła wszystkim oferentom, których oferta została zakwalifikowana do przetargu, zawiadomienie o jego wyniku w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia sporządzenia protokołu.

Organizator podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o zakończeniu przetargu.

Zawarcie umowy dzierżawy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie mieć miejsce w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. Strony wspólnie ustalą termin zawarcia umowy, a w przypadku braku zgodności oświadczeń co do tej daty, decydujące znaczenie będzie mieć stanowisko Organizatora.

XIV.       WNIOSKI ORAZ PYTANIA DO PRZETARGU

 

Oferenci oraz podmioty zainteresowane złożeniem ofert mogą kierować wszelkie wnioski oraz zapytania do przetargu w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jarosław lub w formie elektronicznej na adres elektroniczny: przetargpv@jaroslaw.itl.pl.

XV.       OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI

 

Organizator oświadcza, że oględziny przedmiotu dzierżawy odbędą się w dniu 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 przy działce nr 247/3. Organizator zastrzega prawo ograniczenia liczby uczestników oględzin w sytuacji, gdy takie ograniczenia będą wynikać
z przepisów powszechnie obowiązujących, związanych z sytuacją pandemiczną. W takim przypadku organizator zorganizuje kolejne oględziny w terminie wskazanym w komunikacie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarosław.

XVI.       MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA

 

Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków przetargu oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Przetarg może się odbyć chociażby do przetargu zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

http://www.jaroslaw.itl.pl/bip/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 154.88 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: jarosławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu