Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.59 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5515 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 7,59 ha

Powiat:tczewski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,59 ha/ użytek PsIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 79733,oo PLN / rocznie/ wadium 7974,oo PLN do 05.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 10:00

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 31 marca 2022r.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021r., poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej
wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, 83-
140 Gniew (pokój nr 109) odbędzie się w dniu
12 maja (czwartek) 2022r. o godz. 1000
pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę farmy fotowoltaicznej
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 184/3 o pow. 7,5937 ha, obręb Kolonia Ostrowicka dla
której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00029646/4.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/156/08 Rady Miejskiej w Gniewie z
dnia
1 lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru Kolonii Ostrowickiej (Dz. U. Woj. Pom. Nr 46, poz. 1322). Teren ten
został oznaczony w planie symbolem 01.PU – tereny funkcji przemysłowych i
usługowych.
Przez teren 01.PU przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, w sąsiedztwie gazocią-
gu obowiązują ograniczenia zagospodarowania terenu wzdłuż gazociągu, zgodnie z
przepisami odrębnymi. Wszelkie zamierzenia projektowe na tym terenie wymagają
uzgodnienia z dystrybutorem sieci gazowej.
Dostęp do drogi publicznej możliwy poprzez przebudowę na koszt inwestora istnieją-
cego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 91 na działkę nr 185 poprzez budowę lewoskrętu do działki nr 184/1, 184/2 i 184/3, obręb Kolonia Ostrowicka, zgodnie
z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (decyzja nr O.Gd.Z-
3.4241.48.2019.AI z dnia 12.06.2019r.)
Cel dzierżawy: budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 79.733,85 zł/rok
(10.500,00 zł/1ha).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10%
rocznego czynszu dzierżawnego, tj. 7.973,38 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięć-
set siedemdziesiąt trzy złote 38/100) na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew
Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie najpóźniej do dnia 5 maja (czwartek) 2022r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu.
Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. W roku, w którym podpisana zostanie umowa dzierżawy, czynsz dzierżawny obliczony zostanie proporcjonalnie do ilości dni objętych umową dzierżawy, tj. od
dnia wydania nieruchomości do końca roku.
Czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych podawany przez GUS.
W okresie przygotowawczym, tj. do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę (maksymalnie do 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy) wysokość czynszu
dzierżawnego będzie wynosić 60 zł/1 ha rocznie. Do niniejszej kwoty zostanie naliczony należny podatek VAT. Na dzierżawcy ciąży poinformowanie wydzierżawiającego na piśmie o fakcie uzyskania w/w pozwolenia.
Naliczenie wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego nastąpiło na podstawie Zarzą-
dzenia Nr 47/19 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew ze zm.
Oprócz rocznego czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z w/w nieruchomością. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 29 lat.
Informacje pozostałe:
W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca, w rozumieniu ustawy o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, należy spełnić wymogi wynikające z
tej ustawy.
Przyłączenie do sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci.
W razie ujawnienia w trakcie wykonywania robót budowlanych dotąd nieustalonych
sieci lub wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem oraz na koszt inwestora
wygrywającego przetarg.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu do komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu,
– zamknięcia przetargu,
– unieważnienia przetargu,
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet czynszu dzierżawnego.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej, oprócz dowodu
wniesienia wadium, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości; osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo,
– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca, nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając
przyczynę jego odwołania. Przeprowadzenie postępowania przetargowego nastąpi zgodnie z „Regulaminem
przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, sprzedaż wolnych budynków, lokali i innych obiektów oraz
dzierżawę lub najem, stanowiących własność Gminy Gniew, oraz rokowań po drugim
przetargu ”, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 106/13 Burmistrza Miasta i Gminy
Gniew z dnia 17 października 2013r. ze zm.
Szczegółowych informacji dot. warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie Miasta i Gminy Gniew (Referacie Gospodarki
Przestrzennej i Środowiska (pokój nr 208) lub na stronie internetowej www.gniew.pl
zakładka Geoportal.
Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 203 lub nr 204, telefonicznie (58) 530 79 51, 530 79 52.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podlega publikacji w gazecie o zasięgu lokalnym.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem
przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1 na tablicach
ogłoszeń (zewnętrzna i wewnętrzna), na stronie internetowej Urzędu www.gniew.pl –
zakładka BIP – ogłoszenia oraz podaje się w prasie lokalnej o zasięgu powiatu.

 

http://bip.gniew.pl/a,22661,ogloszenie-z-dnia-31-marca-2022-r.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.59 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: tczewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6534 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-14

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6521 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,02 ha

Powiat: słupski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-24

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6477 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 10,44 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu