Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.25 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5513 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 0,25 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 0,25 ha/ użytek PsIV/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 1000,oo PLN / miesięcznie/ wadium 100,oo PLN do 20.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 10:00

STAROSTA
Kędzierzyńsko-Kozielski
Pl. Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
O G Ł O S Z E N I E
Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na
dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia, pod instalację
fotowoltaiczną .
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa, na okres 30 lat, części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 602/315, arkusz mapy 5, o pow. 1,2564 ha, , położonej w Gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia,( teren dawnych Zakładów Chemicznych) w części do dzierżawy
o powierzchni 0,2500 ha, z przeznaczeniem pod instalację fotowoltaiczną.
2. Dla nieruchomości tej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
prowadzi księgę wieczystą Nr OP1K/00056068/2.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kędzierzyn-Koźle,
przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P- tereny przemysłowe.
4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu
Wolności 13 sala posiedzeń nr 5( parter) w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 1000.
5. Wadium w pieniądzu, w wysokości 100,00zł , należy wpłacić na rachunek Starostwa
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzony przez Bank PKO BP S.A. I Oddział KędzierzynKoźle Nr 06 1020 3714 0000 4602 0105 5573, w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r., z tytułem
wpłaty „Przetarg – dzierżawa nieruchomości Blachownia 602/315”. Wadium winno znajdować się na
w/w koncie w dniu 20 kwietnia 2022r. Osoby, których wadium wpłynie na konto po tej dacie nie
zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
6. Wywoławczą miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego ustalam na kwotę 1000,00 zł
netto.
7. Wysokość postąpienia w przetargu ustnym ustalą jego uczestniczy, przy czym nie może być ono
niższe niż 10,00 zł.
8. Do ustalonego czynszu w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT według
obowiązujących przepisów.
9. Umowa dzierżawy zawarta zostanie w terminie do dnia 30 maja 2022 r.
10. Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie z góry do 15 każdego miesiąca, z tym że za
miesiąc w którym zostanie podpisana umowa, liczony będzie proporcjonalnie do czasu trwania dzier-
żawy.
11. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany, począwszy od 1 stycznia 2023 r.
o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
12. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zakwalifikowaną jako Dzierżawca, zostanie zaliczone jej na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby
podlegają zwrotowi, w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, na rachunki bankowe, z któ-
rych dokonano wpłat.
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej
dowodu tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Ponadto:
– dla osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu dopuszcza się uczestnictwo w przetargu
pełnomocnika takiej osoby, który posiada oryginał pełnomocnictwa udzielonego praz tą osobęz notarialnie poświadczonym jej podpisem .Pełnomocnictwo winno zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem
– w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia współmałżonka ,iż wyraża on zgodę na wydzierżawienie nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu oraz na wysokość czynszu wylicytowanego przez współmałżonka przystępującego do przetargu
– spółki cywilne uczestniczące w przetargu mogą być reprezentowane przez wspólnika dysponującego
oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie
poświadczonymi ich podpisami. Pełnomocnictwo winno zawierać również dane o przedmiocie
przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dowód tożsamości,
dowód wpłaty wadium, oryginał pełnomocnictwa.
– podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu,
reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny w dniu
przetargu stawić się osobiście wraz z odpisem z KRS wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą przetargu oraz z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty wadium. Dopuszcza się
uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego , który posiada oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby fizyczne
umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze
Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób. Pełnomocnictwo winno
zawierać również dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik
przedkłada komisji dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, oryginał pełnomocnictwa, odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego.
14. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg od podpisania umowy dzierżawy w terminie wskazanym w punkcie 9 spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od jej zawarcia, a wpłacone wadium
nie będzie podlegało zwrotowi.
15. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru
i Nieruchomości ul. Judyma 4, pok. 1, tel. 77 40 52 799, przed otwarciem przetargu.
16. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.
17. Ogłoszenie opublikowane zostało również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl w zakładce ogłoszenia i przetargi
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl w zakładce ogłoszenia/przetargi, sprzedaż, dzierżawa, oddanie
w najem.
Kędzierzyn-Koźle dnia 18 marca 2022r
STAROSTA
Paweł Masełko

 

 

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/12002/2937/ogloszenie-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-gminie-kedzierzyn-kozle-obreb-blachownia-pod-instalacje-fotowoltaiczna.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.25 ha
Województwo: opolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu