Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.29 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5511 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,29 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,29 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 1287,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 25.04.2022/ termin przetargu 28.04.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ RECZA
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 j.t.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490).
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 m. Recz z
przeznaczeniem na cele rolne.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 4,2922 ha
położone w obrębie 0008 m. Recz, o numerach ewidencyjnych 53/2 (pow. 2,7922 ha – RIVb,
RV, N; KW Nr SZ1C/00016174/2), 53/17 (pow. 1,5 ha – RIVa, RIVb; KW Nr
SZ1C/00026160/4).
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Recz oznaczona jest jako RP –tereny rolne –
uprawy polowe. Ponadto ww. działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D
(Choszczno-Drawno).
Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 300,00 zł/1 ha fiz. (słownie: trzysta złotych
00/100 za jeden hektar fizyczny nieruchomości).
Wadium wynosi – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 20,00 zł/1 ha fiz. (słownie: dwadześcia złotych
00/100 za jeden hektar fizyczny nieruchomości).
Czynsz dzierżawny nieruchomości:
– zwolniony jest z podatku VAT na podstawie §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień ze zm.
– płatny raz w roku w terminie do 31 marca każdego roku
– podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych
– może zostać zmieniony w drodze aneksu do umowy
Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia w
przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia lub do wykonywania zadań publicznych.
Przedmiotowe nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.
Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 25 kwietnia 2022 r.
włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w
Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium
jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny
w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
-dowodu wpłaconego wadium,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości
osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy
przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez
pełnomocnika.
-małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo
współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza
lub pracownika urzędu,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i
przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w
przeciągu 3 dni.
Wydzierżawiający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi
dzierżawcę o terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Jeżeli osoba, ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w
miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy dzierżawy, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej
na wstępie ustawy).
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu – Wydział ds.
Gospodarki Mieniem Komunalnym – tel. 957654461 w. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie
oraz zamieszczenie na stronie bip.recz.pl

 

http://bip.recz.pl/unzip/9228.dhtml

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.29 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 7 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6428 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-01-30

Dodano: 23 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6410 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,69 ha

Powiat: białogardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-31

Dodano: 26 października, 2023

O godzinie: 10:00

# 6383 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 150,76 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-01

Dodano: 30 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6347 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 18,84 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 27 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6346 Dzierżawa gruntu rolnego/jeziora, pow. 17,54 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu