Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-26
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.32 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5510 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,32 ha

Powiat:turecki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,32 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 603,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 19.04.2022/ termin przetargu 26.04.2022 godz. 10:00

Dobra, dnia 22 marca 2022 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Dobrej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 553 o pow. 1,32 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00032461/1.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest w miejscowości Mikulice, gm. Dobra, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych z usługami nieuciążliwymi, z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej, dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra zawiedzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku, grunty znajdują się w strefie I zurbanizowanej, na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego gruntu rolnego wynosi 603,24 zł (słownie: sześćset trzy złote 24/100) określona na podstawie Zarządzenia Nr RO.SO.0050.86.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 27 października 2021 r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 100,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej, Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia 19 kwietnia 2022 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się chociażby do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.SO.0050.27.2022 z dnia 22 marca 2022r.

Podpisanie umowy na dzierżawę nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Roczny czynsz płatny będzie w II równych ratach do 15 marca i do 15 września każdego roku, z tym że czynsz za rok 2022 r., za okres od rozpoczęcia trwania umowy, płatny będzie jednorazowo w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy dzierżawy. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej – pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=7690

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.32 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: turecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-03-12

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 08:40

# 6498 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,30 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-02-16

Dodano: 16 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6471 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 5 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6461 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,13 ha

Powiat: pilski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-12

Dodano: 5 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6460 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,19 ha

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-23

Dodano: 5 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6459 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 2,04 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 28 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6454 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,38 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu