Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-22
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 1.46 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5509 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 1,46 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 1,46 ha/ użytek PsV, Ws,N/ czynsz wywoławczy 730,oo PLN/rocznie/wadium 80,oo PLN do 19.04.2022/ termin przetargu 22.04.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Wójt Gminy Swidwin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kartlewie

L.p. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, zasady aktualizacji opłat Termin wnoszenia opłat Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w najem, użyczenie, użytkowanie, dzierżawę Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec osób trzecich; pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości; niezawarcie umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny; wpis do rejestru zabytków Kwota wadium i termin wpłaty: Miejsce i termin przetargu
2. 3. 4. 5. 6. 7. s. 9. 10. Il.
Obręb 0020 Kartlewo K02B/00023551/6 działki nr 91 0 pow.

0,77 ha i nr 93 0 pow. 0,69 ha

łaczna nowierzchnia do dzierżawy:

1,46 ha

Nieruchomość sklasyfikowana jako:

PsV -0,98 ha, w-Ps – 0,03 ha

Lzr-PsV – 0.03 ha

N -0,42 ha

Nie dotyczy Aktualnie brak ważnego planu zagospodarowania, brak ustalenia przeznaczenia nieruchomości.

Nieruchomość nie została objęta studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

wodopój dla bydła — teren zalany wodą Nieruchomość przeznaczona na cele

rolne.

Nie dotyczy Zgodnie z Zarządzeniem nr ROŚ/42/2027 Wójta Gminy Świdwin z dnia 24 sierpnia 2017 r. wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego określona została na 5 dł zianła pszenicy za ha aktualizowana raz w roku w gruünłu, ustalona na podstawie obowiązującego obwieszczenia Prezesa

Głównego Urzędu

Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy

W pierwszym i ostatnim roku trwania dzierżawy czynsz naliczany będzie proporcjonalnie.

Wadium na sprzedaż nieruchomości

— nie później niż na 3 dni przed datą przeprowadzenia przetargu. Decydująca jest data wpływu na konto Gminy Swidwin

Reszta ceny czynszu

Ciągu

7 dni od zawarcia umowy dzierżavw

Dzierżawa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości — nie dotyczy

Niezawarcie umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny — nie dotyczy

Wpis do rejestru zabytków — nie dotyczy

80,00 zł do dnia

19.04.2022 r.

22.04.2022 r. godzina 9:00 pokój nr 48 w Urzędzie

Gminy Świdwin

ADNOTACJE:

  1. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na okres 30 dni od dnia 16.03.2022 r. do dnia 15.04.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdwin, BIP Urzędu Gminy Świdwin oraz stronie internetowej Gminy Świdwin.
  2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż I % wysokości ceny wywoławczej.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Swidwin w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie nr 62 8581 0004 0016 0182 2000 0002. Z dopiskiem „Wadium na przetarg dz. nr 91 i 93 w Kartlewie”
  4. Za datę wniesienia środków uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Swidwin
  5. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się w poczet ceny czynszu dzierawnego nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom jest zwracane.
  6. Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed jego przeprowadzeniem dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, albo osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestru — aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  7. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
  8. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, zobowiązana będzie do jej uregulowania w terminie 7 dni od podpisania umowy dzierżawy.
  9. W przypadku x»grania przetargu i nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym migiscu i terminie, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

I O. Z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany albo unieważniony.

I I. Informacje dot. dzierżawy ww. nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 48 Urzędu Gminy Świdwin z siedzibą Plac Konstytucji 3 Maja l, 78-300 Świdwin albo pod nr tel.: 729 208 926 lub 94 36 520 15 wew. 18 w okresie publikacji ogłoszenia.

http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=237538

Szczegóły

Powierzchnia: 1.46 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: świdwiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu