Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-06
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 0.91 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5507 sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,91 ha

Powiat:gorlicki
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 0,91 ha/ użytek  ŁV,PsV/cena wywoławcza 182000,oo PLN/wadium  18200,oo PLN do 02.05.2022/ termin przetargu 06.05.2022 godz. 12:00

WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w miejscowości Wysowa – Zdrój.

 

Lp. Nr działki Pow.

[ha]

Nr KW  

Położenie

Przeznaczenie

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 648/2  

0,9100 ha

użytek:

ŁV-0,5100

PsV-0,2800

LsV-0,0800

LsVI-0,0400

 

NS1G/00017206/8  

Wysowa – Zdrój

Nieruchomość niezabudowana,
stanowiąca tereny rolno-leśne na
południowy wschód od centrum m. Wysowa-Zdrój (w okolicy Świętej Góry Jawor).

Dojazd stanowi droga gminna
terenowa nie utwardzona na odcinku ok. 150 m.

Nieruchomość nieuzbrojona.

Położona w strefach „B’ i „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” oraz
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ”Uście Gorlickie I”, działka ewidencyjna nr 648/2 w m. Wysowa-Zdrój znajduje się w terenach:

 

rolnych o szczególnej ekspozycji krajobrazowej – R/k,
w terenach lasów
niepaństwowych – ZL.n

 

 

 

 

 

 

182.000,00 zł

 

18.200,00 1200

 

Przetarg odbędzie się dnia 6 MAJA 2022 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2)o godz. 1200
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 najpóźniej do
dnia 2 MAJA 2022 r.(poniedziałek).

 

 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym.

W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przedmiotem postępowania przetargowego są nieruchomości w części przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny rolne. Tym samym do ich sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

W odniesieniu do nieruchomości na których znajduje się użytek leśny (Ls) bądź w MPZP stanowią one tereny lasów niepaństwowych – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa pierwokup tego gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

 

Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl

 

Ogłoszenie poprzez:

1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl(zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
– https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie

 

https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,2084330,2022-05-06-i-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-miej.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.91 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 22 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-20

Dodano: 7 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5750 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,78 ha

Powiat: limanowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu