Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 26.82 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5506 dzierżawa gruntu rolnego pow. 26,82 ha

Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 26,82 ha/ użytek PsIV.PsV/ czynsz wywoławczy 5493,oo PLN/rocznie/wadium 550,oo PLN do 26.04.2022/ termin przetargu 29.04.2022 godz. 11:00

 

OGŁOSZENIE Nr 1/2022

o pierwszym, nieograniczonym przetargu na oddanie w dzierżawę gruntów Gminy Żmigród

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. nn.) oraz zarządzenia nr 0050.19.2022 Burmistrza Gminy Zmigród z dnia 04 marca 2022 r., Burmistrz Gminy Žmigród ogłasza na dzień 29 kwietnia 2022 r. pierwszy, nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zmigród:

Osiek — część działki nr 383/1 AM 1 0 pow. 26,82 ha, dla której Sąd Rejonowy

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 04 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego i Sołectwie Osiek, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Zmigród, informacja o wykazaniu nieruchomości do dzierżawy została również opublikowana w lokalnej gazecie „Nowa” nr 10 (1319).

Nieruchomośé wydzierżawiana jest wyłącznie na cele rolnicze — pastwisko.

W skład nieruchomości wchodzą grunty niezabudowane, sklasyfikowane jako:

Pastwisko IV – 8,45 ha, Pastwisko V – 14,82 ha, Pastwisko VI – 2,55 ha, W-Ps IV – 0,80 ha, W-Ps V – 0,13 ha oraz N (nieużytki) – 0,07 ha.

Przedmiotowe grunty objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zbiornika Przeciwpowodziowego „Jamnik” oraz terenów przyległych, położonych w obrębach Kanclerzowice i Osiek, w którym położone są na obszarze oznaczonym symbolem ZZ 4 — tereny zieleni zagospodarowanej, łąki i pastwiska.

Przedmiotem przetargu jest wysokość rocznego czynszu dzierżawnego.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 54,932 q pszenicy.

Minimalne postąpienie — 0,60 q pszenicy.

Wadium – 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych), płatne w terminie do 26 kwietnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pok. nr 12 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do 26 kwietnia 2022 r. wpłacą wadium w kwocie 550,00 zł na konto Gminy Zmigród nr 16959800070000036120000004 w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Zmigród.

Na dowodzie wpłaty wadium naleZy_ wpisać „Wadium przetargu na oddanie w dzierżawę części działki nr 383/1 AM I obręb Osiek”.

Wylicytowany w przetargu czynsz, określony w q pszenicy, przeliczany będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze danego roku, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jednak kwota ta nie może być niższa niż kwota minimalna czynszu ustalona na dany rok przez Burmistrza Gminy Zmigród.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłožyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę czynszu wyższą o co najmniej jedno minimalne postąpienie od stawki wywoławczej.

Przetarg wygra uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy przedmiotowego gruntu; w przypadku odstąpienia przez dzierżawcę od podpisania umowy – wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

Przetarg przeprowadza się na podstawie danych ewidencji gruntów. Okazanie przez uprawnionego geodetę granicy wydzierżawianej nieruchomości w chwili przejęcia nieruchomości w dzieržawę oraz w trakcie trwania stosunku dzierżawy może nastąpić wyłącznie na koszt dzierżawcy.

Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieokreślony z przeznaczeniem nieruchomości wyłącznie na cele rolnicze pastwiska z możliwością rozwiązania umowy dzierżawy za miesięcznym lub rocznym okresem wypowiedzenia. Dzierżawca podlegać będzie zobowiązaniom podatkowym wobec Gminy Zmigród i może być zobowiązany przez spółkę wodną do płacenia opłaty na jej rzecz oraz może podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wyłoniony w przetargu dzierżawca przejmie wydzierżawiony grunt w użytkowanie z chwilą wydania działki przez Gminę protokołem zdawczo – odbiorczym.

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu, a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można zapoznać się w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pok. 23, tel. 71 385 30 57 wewn. 31.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z ważnej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 31 marca 2022 r. do 29 kwiefrlia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie i Sołectwie Osiek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Zmigród.

 

Żmigród, 30 marca 2022 r.

5506 żmigród

http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=102017

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 26.82 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu