Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 1.94 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5501 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,94 ha

Powiat:nowosolski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,94 ha/ użytek RVI/cena wywoławcza 148200,oo PLN/wadium  14820,oo PLN do 19.04.2022/ termin składania ofert 20.04.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości

sprzeda z wolnej ręki nieruchomości:

 

  1. rolną niezabudowaną położoną w Nowym Miasteczku, powiat nowosolski, województwo lubuskie, w skład której wchodzą działki niezabudowane oznaczone nr 18/1, 19/1, 35/32, 35/33, 35/34, 282/1, 282/2 o powierzchni 1,5398 ha, za cenę nie niższą niż 124 800,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych),

 

  1. rolną niezabudowaną położoną w Nowym Miasteczku, powiat nowosolski, województwo lubuskie, w skład której wchodzi działka niezabudowana oznaczona nr 283/2 o powierzchni 0,4135 ha, za cenę nie niższą niż 23 400,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych).

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości:

· nieruchomość nr 1 – 12 480,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),

· nieruchomość nr 2 – 2 340,00 zł (dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych),

na rachunek: Zdzisław Wawrzyńczyk w upadłości, ul. Wojska Polskiego 23, 67-124 Nowe Miasteczko w PKO BP S.A. nr 24 1020 5402 0000 0502 0475 9173.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy wyżej wskazany rachunek masy upadłości zostanie uznany kwotą wadium do dnia 19.04.2022 r.

Oferty należy składać do dnia 20.04.2022 r., na adres:

Biuro Syndyka Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 11 (pokój 519), 65-034 Zielona Góra.

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, czy w związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, a jeżeli tak, to czy oferent dokona nabycia nieruchomości za środków pochodzących z majątku osobistego, czy z majątku objętego wspólnością ustawową, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.

W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.

Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka, ul. Boh. Westerplatte 11 (pokój nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 11, pokój nr 519 oraz pod nr tel. 684448234, 608248372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.94 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: nowosolski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu