Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.01 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5500 sprzedaż gruntu rolnego pow. 12,01 ha

Powiat:słubicki
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 12,01 ha/ użytek RVI/cena wywoławcza 323550,oo PLN/wadium  32355,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 20.04.2022 godz. 10:00

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Znak: GOR.WKUZ.OL.4240.75.2022.MKB.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 514) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 507) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz. 2092)podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość przejęta do Zasobu ze zlikwidowanego PFZ.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 9 grudnia 2021 r. w Sekcji Zamiejscowej w Ośnie Lubuskim, w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sołectwie Kunice, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp. a także stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka www.bip.kowr.gov.pl.

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona – województwo lubuskie powiat słubicki, gmina Słubice , obręb Kunice stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 425/4 0 łącznej powierzchni 12,01 ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą: Kw. Nr GWIS/00031534/3. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. W dziale III księgi wieczystej ujawniono ograniczone prawo rzeczowe odpłatną służebność przesyłu, na czas nieoznaczony na rzecz EWE Energia Sp. z o.o Międzyrzecz, polegającą na: 1. Prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działki 411/2 i 425/4 w pasie gruntu o szerokości niezbędnej do wybudowania i przebiegu gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia relacji Maszewo-Krosno Odrzańskie dn 400/100, wraz z systemem do transmisji danych, 2. Prawie przesyłu gazu, 3. Zapewnieniu dostępu pracownikom wymienionej spółki (oraz osobom upoważnionym) do powyższych linii, w tym także do wjazdu sprzętem ciężkim, w celu wykonywania prac budowlano-montażowych, prac związanych z modernizacją, eksploatacją, konserwacją lub usuwaniem awarii, prowadzenia przeglądów, wymiany urządzeń i przewodów, jak również w celu rozbudowy sieci i dokonywania przyłączeń do nich, 4. Ograniczeniu sobie samemu prawa do korzystania z działek nr 411/2 i 425/4 w strefie kontrolowanej, tj. w obszarze wyznaczonym po obu stronach osi gazociągu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym nie będzie podejmowana działalność mogąca mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.

Działka 425/4 znajduje się częściowo w obszarze obowiązującej zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/271/01/ Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2001 r.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem R — tereny rolnicze oraz w niewielkiej części w obszarze oznaczonym symbolem P — tereny zabudowy produkcyjnej a także na terenach przeznaczonych do przekształceń (rewitalizacji, rekultywacji, rehabilitacji).

Działka znajduje się w obszarze Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015 i Dolina Środkowej Odry PLB 080004 oraz w obszarze chronionego krajobrazu Słubicka Dolina Odry a ewentualny nabywca powinien przestrzegać przepisów dotyczących tych obszarów.

Działka nieużytkowana rolniczo, porośnięta roślinnością segetalną, na część działki występują nasypy ziemi, samosiewy sosny, zadrzewienia na nieużytku.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, podziemna linia telekomunikacyjna (światłowód), podwójna linia napowietrzna (energetyczna) SN ze słupami w granicach działki. Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania przedsiębiorstwu eksploatacyjnemu niezbędnej części gruntu na czas remontu lub konserwacji linii.

W skład nieruchomości wchodzą:

grunty o powierzchni — 12,01 ha

(w tym: użytków rolnych – 11,87 ha)

 • grunty orne – 11,87 ha w klasie: RVI – 11,87 ha
 • nieużytki – 0,14 ha

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 32, tel. (95) 714 61 00, www.kowr.gov.pl

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 323 550 zł

Wadium wynosi: 32 355 zł

Minimalne postąpienie: 3 240 zł

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie przysługuje podmiotom w nim wymienionym.

Zgodnie z art. 28a ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

 1. będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
 2. nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Przepisów ust. 1 nie stosuje się do nabywców nieruchomości, w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1:

 • będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
 • do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Powierzchnię użytków rolnych, o których mowa wyżej, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.

1 Prawo odkupu

 1. KOWR informuje, że zgodnie z art. 593 – 595 Kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży zastrzeżone zostanie umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości. Powyższe uprawnienie będzie wpisane w dziale III księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości.
 2. Umowne prawo odkupu może zostać wykonane przez KOWR zarówno w odniesieniu do całej nieruchomości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części, niezależnie kto będzie wówczas właścicielem tej nieruchomości w chwili wykonywania tego prawa, gdy:
 3. nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmianą dotychczasowego planu albo wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. w uchwalonym lub zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość ta została przewidziana na cele nierolne,
 5. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego planu nieruchomość ma być przeznaczona na cele nierolne,
 6. podjęta została uchwała o przystąpieniu do uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zgodnie z projektem tego studium nieruchomość przewidziana jest na cele nierolne,
 7. wojewoda lub starosta wszczął postępowanie o wydanie decyzji, na podstawie której nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu albo z mocy prawa stałaby się własnością odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 8. ujawniony został fakt, iż w skład nieruchomości wchodzą złoża surowców naturalnych, które nie zostały uwzględnione przy określaniu wartości nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy,
 9. nastąpiło lub ma nastąpić zbycie nieruchomości lub jej części przez Kupującego,
 10. wydano decyzję o warunkach zabudowy (decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczącą lokalizacji elektrowni wiatrowej lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano konkretną lokalizację elektrowni wiatrowej na przedmiotowej nieruchomości.
 11. W razie wykonania prawa odkupu całej nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:
 12. ceny sprzedaży nieruchomości,
 13. udokumentowanych kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z zawarciem niniejszej umowy i przeniesieniem własności nieruchomości, tj. opłaty notarialnej i kosztów sądowych,
 14. wartości nakładów na nieruchomość poniesionych do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez KOWR, z zastrzeżeniem ust. 5,
 15. W razie wykonania odkupu części nieruchomości lub udziału w nieruchomości cena zostanie ustalona jako suma:

a)części ceny całej nieruchomości, ustalonej proporcjonalnie do udziału wartości odkupywanej części w wartości całej nieruchomości, określonej w wycenie stanowiącej podstawę ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,

 1. kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b, w proporcji określonej w lit. a powyżej,
 2. wartości nakładów poniesionych na odkupywaną część nieruchomości do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Nakłady, o których mowa w ust. 3 lit. c oraz w ust. 4 lit. c zostaną uwzględnione w cenie odkupu tylko o tyle, o ile zwiększą wartość nieruchomości lub jej części w stosunku do ceny określonej odpowiednio w ust. 3 lit. a lub ust. 4 lit. a
 4. Jeżeli w dacie wykonania odkupu nieruchomość obciążona będzie hipoteką, zapłata przez KOWR ceny określonej zgodnie z postanowieniem ust. 3 i ust. 4 zostanie uiszaona po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej.

Nieruchomości sprzedawane są zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego Starostę Powiatowego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Ośnie Lubuskim ul. 3 Maja 24, sala nr Ol

Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji Zoom.

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http: / /www.kowr.qov.pl /nieruchomosci /wvmaqanią-techniczne

W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą elektroniczną do uczestników przetargu, którzy złożyli wymagane dokumenty (wymienione w dalszej części ogłoszenia) i wpłacili wadium, na 3 dni przed przetargiem.

Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

W uzasadnionych przypadkach należność z tytułu sprzedaży może być rozłożona na półroczne lub roczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat (licząc od pierwszej wpłaty). Wysokość pierwszej wpłaty wnoszonej przed zawarciem umowy nie będzie mogła być mniejsza niż 10 % ceny nabycia.

Niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty. Warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty oraz wysokość oprocentowania ustalone zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012 r. poz. 208).

Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje organizator przetargu na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku osoby, która wygra przetarg, złożonego w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia skutecznego przetargu.

Nabywca zobowiązany będzie do:

 1. Ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości w celu zabezpieczenia kwoty rozkładanej na raty wraz z oprocentowaniem, ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami na rzecz KOWR,
 2. Złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 3. Złożenia dodatkowych zabezpieczeń w wysokości równowartości jednej raty, powiększonej o oprocentowanie w wysokości stopy dyskontowej, liczone od ceny sprzedaży rozkładanej na raty, za okres jednego roku.
 4. Złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 S 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

W uzasadnionych przypadkach KOWR zastrzega sobie prawo żądania od kandydata na nabywcę dodatkowych zabezpieczeń w wysokości przewyższającej wysokość określoną w pkt 3.

Nie uzgodnienie formy zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia skutecznego przetargu lub przedłożenie w tym terminie zabezpieczenia nieakceptowanego przez KOWR oznaczać będzie zawarcie umowy bez rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

W przypadku możliwości uzyskania pomocy publicznej poprzez rozłożenie ceny sprzedaży na raty – kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia , o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381).

W przypadku zakupu nieruchomości z rozłożeniem na raty:

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

 1. Nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalności rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tej działalności;
 2. Nieustanawiania w okresie, o którym mowa w pkt 1 hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż KOWR;
 3. Zapłaty kwoty w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku:
 4. niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
 5. złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1. UGNRSP
 6. Poinformowania w okresie, o którym mowa w pkt. 1, o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy KOWR nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 UKUR.

Postanowienia pkt 3 nie stosuje się w następujących przypadkach:

 1. Przeniesienia własności nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku — krewnego w linii bocznej albo za pisemną zgodą KOWR.
 2. Udzielenia pisemnej zgody przez KOWR na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu.

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Do dnia poprzedzającego przetarg można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargowym w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Ośnie Lubuskim wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) po uprzednim zgłoszeniu takiej woli pocztą elektroniczną na adres lub przetarqi.osno@kowr.gov.pl telefonicznie pod nr (95) 757 61 97.

Organizator przetargu dopuszcza nabycie nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot do współwłasności w częściach ułamkowych. W takim przypadku osoby zamierzające wziąć wspólnie udział w przetargu winny, przez rozpoczęciem przetargu, lecz nie później niż w terminie składania dokumentów, o którym mowa poniżej, złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości (formularze stanowiące załączniki do ogłoszenia zawierają treść tego oświadczenia).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Ośnie Lubuskim dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem: „Kwalifikacja uczestników na przetarg dz. nr 425/4 obręb Kunice” najpóźniej do 13.04.2022 r. następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu.
 3. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 4. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości.
 5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że osoby będące wspólnikami bądź członkami organów tego podmiotu nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości. Oświadczenia wskazane w pkt 1-5 mogą

być złożone na jednym z formularzy stanowiących załącznik do ogłoszenia o przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu spółki cywilnej lub podmiotów nabywających nieruchomość na współwłasność, dokumenty o których mowa w pkt 1-5 albo załącznik do ogłoszenia o przetargu, składają wszyscy wspólnicy lub nabywcy udziałów w nieruchomości. W przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej dokumenty, o których mowa w pkt 1-5 albo załącznik do ogłoszenia składając oboje małżonkowie.

 1. Osoby prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do przedłożenia oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem: umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,  aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej temu odpisowi pobranej elektronicznie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego;  aktualnej listy wspólników,

(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).

uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 1. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do przedłożenia właściwych dla danej jednostki dokumentów rejestrowych (jeżeli podlegają rejestracji w innym rejestrze publicznym niż Krajowy Rejestr Sądowy), dokumentów pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.
 2. pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub jednego z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestniczącego w przetargu).
 3. Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi oferenta lub jego reprezentantów w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

Wzory ww. oświadczeń zostaną udostępnione na stronie internetowei KOWR w mieiscu publikacii oqłoszenia p przetarqu.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Ośnie Lubuskim, pocztą na adres Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24, 69-220 Ośno Lubuskie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą(-y) brać udział w przetargu w wyżej wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24.

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udostępnione hasło i link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację, a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
 • Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość), z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu do dnia 15.04.2022 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra numer 11 0 222 30 204 0820 3. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu, z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią 5 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2021 r., poz. 2092) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie z S 9 ust. 3 ww. rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Zgodnie z S 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

UWAGA!

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2097) o ile spełnią wymienione wyżej warunki i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do dnia 15.04.2022 r. do godziny 9:00 złożą w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Ośnie Lubuskim na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:

pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,       oryginał               decyzji właściwego        wojewody          lub         zaświadczenia         potwierdzających           prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie pieniężne.

Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.

Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,             nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

UWAGA!

Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy:

WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU, GDY:

 1. Žaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;
 3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może być zawarta.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną wyznaczone po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową w Ośnie Lubuskim.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi nabywający.

Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Mt. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych zawarte w kwestionariuszu, będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.
 • W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie i rozpowszechnianie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.

W przvpadku utrwalenia przez uczestnika przetarqu przeprowadzaneqo z użyciem środków komunikacii elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetarqu i członków komisii przetarqowei. każda z osób utrwalaiącvch i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić bedzie odpowiedzialność i konsekwencie wynikaiące z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/312699

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.01 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: słubicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu