Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-13
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 4.44 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5496 sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,44 ha

Powiat:zamojski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 4,44 ha/ użytek RIV,LzRIV/cena wywoławcza 46500,oo PLN/wadium  5000,oo PLN do 08.04.2022/ termin przetargu 13.04.2022 godz. 13:00 (aukcja elektroniczna)

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE

działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – zwana dalej UOGNRSP, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – zwana dalej UoODO oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zwanym dalej KOWR, podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE OGLASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY Zwierzyniec, powiat ZAMOJSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Sołectwie, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym KOWR w Lublinie, Lubelskiej Izbie Rolniczej oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka w dniu 27.01.2022 r.

  1. PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

Lp. Obrąb Numer działki KW Rodzaj użytków i ich powierzchnia [ha] Powierzchnia ogółem[ha] Cena wywoławcza Wadium Postąpienie Topólcza 897, 899, 900, 901, 902, 911, 1023, 1024, 1047, 1048, 1053, 1054, 1055, 1056, 1196, 3142, 3200 ZA1Z/00114366/1 ZA1Z/00114367/1 ZA1Z/00113814/0 ZA1Z/00013812/6 ZA1Z/00113813/3 RIVa – 0,2888; RIVb – 0,0534; RV – 0,0195; LzrIVa – 1,1430; LzrIVb – 1,7920; LzrV – 0,4684; LzrVI – 0,3272;Ls-IV- 0,3559  razem 4,4491 ha cena 46.500,00  zł wadium 5.000,00 zł postąpienie 500,00 zł

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG. DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ GMINY:  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zwierzyniec działka 911 oznaczona jest symbolem ZL – tereny leśne, RL -tereny zalesień, R – tereny rolne, dz. 897, 899, 900, 901, 902, 1023, 1024, 1053, 3200 oznaczona są symbolem ZL – tereny leśne, dz. 1054, 1055 – ZL – tereny leśne, RL – tereny zalesień, 1047, 1048, 1056, 1196, 3124 – RL – tereny zalesień.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.04.2022 R. O GODZ. 13:00  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

OBCIĄŻENIA, OGRANICZENIA LUB OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH. DOTYCZACE PRZEDMIOTOWYCH NIERUCHOMOŚCI:

Oddział Terenowy KOWR w Lublinie informuje, że nie posiada informacji na temat możliwości uzyskania dopłat obszarowych do ww. nieruchomości.

KOWR sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic (oznaczony na mapach), dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

  1. W PRZETARGU ME MOGA BRAĆ UDZIAŁU OSOBY KTÓRE: zgodnie z treścią art. 29 ust. 3bc, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: a) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub b) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.
  2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: Uczestnikiem przetargu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 1. Wpłaci organizatorowi przetargu wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie. Wadium należy wpłacić na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie nr 83 1130 1206 0028 9154 7820 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego z adnotacją „wpłata wadium na nieruchomość położoną w gminie obręb   nr działki   Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym najpóźniej na 5 dni  poprzedzających termin przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium należy przesłać niezwłocznie w dniu dokonaniu wpłaty na adres poczty elektronicznej: przetarghlublin@kowr.gov.pl, podając dodatkowo w treści wiadomości kontaktowy numer telefoniczny. Zgodnie z art. 29 ust. 3f ustawy OGNRSP osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli złożą przed nie później niż 7 dni przed przetargiem Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub jego zamknięciu (zakończeniu). W przypadku wpłat wadium na wskazane konto, jego zwrot możliwy będzie po zaksięgowaniu wpłaty.

  1. Uczestnik przetargu prowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na co najmniej 2 dni przed przetargiem złoży osobiście w OT KOWR w Lublinie lub jej jednostkach organizacyjnych (Sekcjach Zamiejscowych) kwestionariusz osobowy zawierający dane niezbędne do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargach przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. UWAGA !ł! Kwestionariusz, o którym mowa powyżej należy złożyć przed pierwszym uczestnictwem w jakimkolwiek przetargu lub w przypadku zmiany danych osobowych. Najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, do osób które w wymaganym terminie wpłaciły wadium, przestały na adres przetaraLlublin(8kowr.00v.ol potwierdzenie wpłaty wraz z numerem telefonu i złożyły wymagany kwestionariusz, zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej link do udziału w przetargu wraz z hasłem dostępu. 3. Weryfikacja tożsamości uczestnika w przetargu prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie na podstawie jednorazowego kodu weryfikacyjnego przesłanego przed rozpoczęciem przetargu na tel. kom. uczestnika przetargu wskazany w kwestionariuszu. 4. Osobami uprawnionymi do udziału w licytacji mogą być jedynie osoby wskazane w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. 11.2 niemniejszego ogłoszenia.
  2. Zloty przed przetargiem oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, granicami I stanem zagospodarowania nieruchomości, treścią projektu umowy sprzedaży i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. Okazanie granic nieruchomości przez geodetę może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy. KOWR sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego starostę. 6. Złoży przed przetargiem oświadczenie o treści określonej w art. 29 ust. 3bc ww. ustawy tj. o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a w szczególności nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opiat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot składający oświadczenie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz że nie władają nieruchomościami Zasobu lub władały nimi bez tytułu prawnego ale na wezwanie KOWR nieruchomości te zostały wydane. Oświadczenia o których mowa w pkt. S i 6 zostaną złożone przez uczestników w trakcie przetargu przed rozpoczęciem licytacji. Treść oświadczeń zostanie przesiana na adres poczty elektronicznej wskazany w kwestionariuszu osobowym wraz z informacją o zastosowaniu procedury przetargowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

III. WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI:  – jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość ceny sprzedaży, – uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał I uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży, – jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, w szczególności niespełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 oraz w art. 29 ust. 3bc ustawy z dnia 19 października 1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, – do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania do dyrektora OT KOWR lub do czasu wydania rozstrzygnięcia od odwołania albo do rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

  1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU; 1. Przetarg może się odbyć, jeżeli zakwalifikowano do przetargu tylko jedną osobę spełniającą warunki podane w ogłoszeniu o przetargu. 2. Przetarg ustny przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu. 3. Przetarg ustny uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu, który stawił się na przetarg, zaoferował postąpienie ponad wywoławczą wysokość ceny sprzedaży. 4. Przetarg ustny wygrywa uczestnik przetargu, który w trakcie licytacji zgłosił najwyższą wysokość ceny sprzedaży. V. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY ROZŁOŻNEJ NA RATY. Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę wyłoniony w przetargu może złożyć w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia skutecznego przetargu wniosek wraz z uzasadnieniem o rozłożenie należności na raty. Wysokość pierwszej wpłaty wnoszonej przed zawarciem umowy nie może być mniejsza niż 50% ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia. Niespłacona część ceny sprzedaży pozostająca do zapłaty w ratach podlega oprocentowaniu, do dnia jej zapłaty, przy czym wysokość oprocentowania jest ustalana na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności. Warunkiem rozłożenia ceny sprzedaży na raty bednie” • złożenie przez nabywcę zobowiązania się do użytkowania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności gospodarczej w rolnictwie, • nieposiadania zaległych zobowiązań finansowych wobec KOWR, • ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości, • złożenia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, • poddanie się egzekucji w myśl art. 777 Kpc, • złożenie dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej, o których mowa w § 3 wymienionego wyżej rozporządzenia MFURW, • złożenie odpowiedniego dodatkowego zabezpieczenia zapłaty części ceny sprzedaży rozłożonej na raty. Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym (np. hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel własny In blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja). Dodatkowy sposób zabezpieczenia zostanie uzgodniony z kandydatem na nabywcę nieruchomości po przetargu i po złożeniu przez niego wniosku o rozłożenie ceny sprzedaży na raty. Nie przedstawienie propozycji zabezpieczenia spłaty należności rozłożonej na raty spowoduje, że cena sprzedaży nieruchomości będzie w całości wymagalna przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/307853

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.44 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: zamojski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-13

Dodano: 30 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6018 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,50 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-06-22

Dodano: 6 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5748 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,78 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu