Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 23.83 ha
0
PLN

5 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5485 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 23,83 ha

Powiat:wadowicki
Województwo:małopolskie

Opis

Licytacja komornicza kompleksu 140 działek gruntu rolnego pow. razem 23,93 ha /użytek RIV,RV,PsV / cena wywoławcza 379500,oo PLN/ wadium 50600,oo PLN do 11.05.2022/ termin licytacji 12.05.2022 godz. 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 1350/19, P 2/22, GKM  4/22, GKM 31/20, GKM 42/19, GKM 76/20, GKM 95/19, GKM 117/19, GKM 145/19, GKM 151/19, GKM 152/19, GKM 153/19

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1350/19
Wadowice, dnia 2022-03-17
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.05.2022roku – o godz.: 1000 w kancelarii komornika odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym
nieruchomości położonej w miejscowości Stanisław Dolny, stanowiącej własność dłużnika  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach o nr KR1W/00078871/3. Nieruchomość jest złożona z 140 działek o łącznej powierzchni 23,8356 HA, o różnych kształtach, konfiguracji i powierzchni, rozrzuconych na obszarze o wymiarach ok. 1x1km. Teren nieruchomości jest niezabudowany, porośnięty trawą i drzewami, oraz użytkowany rolniczo. Nieruchomość jest zlokalizowana wzdłuż niewielkiego cieku wodnego, do którego teren posiada spadek. Teren nieruchomości jest nieuzbrojony, a najbliższe sieci zlokalizowane są w dalszej odległości. Nieruchomość w większości nie posiada dostępu do sieci dróg publicznych, lub dostęp ten jest wysoce utrudniony z uwagina bardzo zły stan dróg polnych i leśnych. Jedynie działki nr 3496/14 (najbardziej wysunięta na zachód) i 2960 (najbardziej wysunięta na północny wschód) posiadaja bezpośredni dostęp do drogi.
Przeznaczenie urbanistyczne nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kalwaria Zebrzydowska nr XX/229/2017 z dn. 23.02.2017r.
Według tego planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się w większości w terenach rolnych R, zieleni naturalnej ZR, lasów ZL, zalesień ZZL, oraz w niewielkiej części w terenach:
– zabudowy mieszkaniowej MN (działka nr 3496/14 o pow. 8000m2);
– zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych RM (działka nr 2960 o pow. 1288m2);
– zabudowy rekreacji indywidualnej TL (działka nr 3356 i część działek nr 3357/2, 3345/14, 3345/16 o łącznej pow. 6700m2).
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 506.000,00-zł. W tym działki 3496/14, 2960, 3356 oraz część działek nr 3357/2, 3345/14 oraz 3345/16, które przeznaczone są pod zabudowe oszacowane zostały na kwotę 276.000,00-zł. Do ceny działek przeznaczonych pod zabudowe należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Pozostała część nieruchomości o przeznaczeniu rolnym i leśnym wyceniona pozostała na kwotę 230.000,00-zł – część ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 379.500,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23% od kwoty 207.000,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50.600,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz Kołodziejczyk

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552913

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 23.83 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: wadowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu