Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-06
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 0.44 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5483 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,44 ha

Powiat:leski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,44 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 161,oo PLN/rocznie/wadium 16,oo PLN do 04.05.2022/ termin przetargu 06.05.2022 godz. 09:30

WÓJT GMINY OLSZANICA

Sygn. akt: RRG. 6845.4.2022

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021.2213, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Rudenka

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości– księga wieczysta Nr KS1E/00020650/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,

działka nr ew.: 12 położona w Rudence.

 1. Powierzchnia nieruchomości– 0,4470 ha.
 2. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, zadrzewiona, niezabudowana. Otoczenie: grunty rolne. Uzbrojenie: brak.

Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 7/2.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 2. a) przeznaczenie nieruchomości– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. b) sposób zagospodarowania– wyłącznie rolniczy.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości– nie dotyczy.
 5. Wysokość wadium:16,00 zł. (słownie: szesnaście złotych 00/100);
 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi3 %ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 7. Cena wywoławcza: 160,92 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 92/100);–  zw. z podatku VAT.
 8. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym  roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie– nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. o godzinie 9:30

w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:

– wpłacą wyżej podane wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek BGK Reg. Podkarpacki O/Rzeszów nr 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015, najpóźniej do dnia 4 maja 2022 r., dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na dzierżawę dz. nr 12”. Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica;

– okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

Przystępując do przetargu, należy okazać dokument tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium:

– zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio:

1) odwołania przetargu;

2) zamknięcia przetargu;

3) unieważnienia przetargu;

4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednocześnie informuję, iż wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Olszanica w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,38-722 Olszanica 81, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz opublikowanie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl

Dodatkowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 7:30 – 15:30, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Krzysztof Zapała

Olszanica, 30.03.2022 r.

https://bip.olszanica.pl/Gospodarka_nieruchomosciami

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.44 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 08:30

# 6533 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,10 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-17

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6532 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,61 ha

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu