Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-21
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 3.67 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5482 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,67 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 3,67 ha/ użytek RIV,Ls,N/cena wywoławcza 819000,oo PLN/wadium  40950,oo PLN do 20.04.2022/ termin składania ofert 21.04.2022 godz. 14:00

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „DOLMAT DEVELOPER” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z/S WE WROCŁAWIU OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – W DRODZE PISEMNEGO ZBIERANIA OFERT – PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI TĄPADŁA – GMINA MARCINOWICE –  POWIAT ŚWIDNICKI – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

Syndyk masy upadłości „Dolmat Developer” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki (w drodze pisemnego zbierania ofert) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o numerze ewidencyjnym 102/5 AM-1 obręb Tąpadła i powierzchni 3,6781 ha, położonej w miejscowości Tąpadła, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Stan prawny do nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1S/00047007/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie mniejszą (netto) niż 819.000,00 zł (osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych).

Szczegóły na stronie: www.syndycywroclaw.pl, tel. 71/3590370.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Tąpadła” należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (50-305), ul. Jaracza 69/011 do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.

Oferta winna zawierać: datę sporządzenia oferty, dokładne oznaczenie oferenta, adres poczty elektronicznej (o ile oferent adres taki posiada), oferowaną cenę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży, oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży, oświadczenie o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży, oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży, dowód wpłaty wadium.

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej (tj. 40.950 zł słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze 22 1090 1522 0000 0001 0497 1317, najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 5%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub ustne negocjacje z oferentami, w celu dokonania sprzedaży za jak najkorzystniejszą cenę. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.

http://syndycywroclaw.pl/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.67 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu